Styrelseprotokoll 15 juni 2013

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund

Lördagen 15 juni 2013 i Varmbadhuset 10.00-12.30

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Bengt Thompson, Mikael Hassler, Bodil Novik Nilsson, Johan Eriksson, Lars Karlén, Pia Gitse samt Lisbeth Maxén

 

 

§1 Mötet öppnas

 

Lars Roos förklarade mötet öppnat

§2 sekreterare

Lisbeth Maxén valdes till sekreterare

 

§3 Justerare

Bodil Novik Nilsson valdes till justerare

 

§4 bidrag från Länsstyrelsen

Bengt berättade om det bidrag om 100,000 kr + 4,600 kr som Föreningen just fått av Länsstyrelsen för renoveringen av Varmbadhuset och vad som lett fram till detta.

 

§5 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom .

–        Lisbeth har funnit att Elanders i Mölnlycke sitter på originalen till boken och den karta som togs fram i samband med Sten Hallbergs bok ”Stigar och leder på och omkring Nösund”. Lisbeth har erhållit pdf:en. Denna läggs in på hemsidan så att alla intresserade kan skriva ut den själva.

–        Lisbeth har också originalen till alla de kort som ligger till grund för utsiktsskyltarna på de olika bergen. Diskuterades lämplig plats att samla alla dessa original och annat material.

–        Bengt har sökt besiktningsmannen som var ämnad att gå igenom Magasinet men utan resultat. Ny besiktningsman bör eftersökas.

–        Diskuterades att Tegelstensmuren vid Sjöstugan som är tänkt att gjutas en stödmur på till höstens arbetsdag kanske bör åtgärdas redan i sommar.

–        Oklarheterna från medlemsansökan har retts ut.

 

§6

Status diverse byggprojekt

Mikael berättade om hur långt vi kommit med Varmbadhusets renovering. Endast små saker kvarstår. Vattnet är nu påkopplat, golvet har betsats och vaxats av och under överinseende av Barbro Roos. Utebord i teak har skänkts av Göksäter och Olssons i Ellös vilket vi tackar för. Göksäter har också skänkt allt engångsmaterial till sommarfetsen.

Konstaterades att dammsugare och dörrmattor bör inköpas snarast.

Pris för uthyrningar diskuterades vilket hänskjuts till Varmbadhussektionen. Det viktiga är att det är klara och enkla riktlinjer för vad som gäller.

Inofficiell invigning sker i samband med drinken till sommarfetsen och den officiella till hösten då kommunfolk och press kan närvara.

Lisbeth tar fram gamla foton från Varmbadhuset.

 

Bengt redogjorde för övriga byggprojekt.

Kolbodsbygget kommer igång kommande vecka och Kent från kommunens arbetslag har meddelat att han tror att en toalett skall kunna vara klar 5 juli då arbetslaget går på semester. Då simskolan inte kommer igång förrän efter detta gör att vi beslutar att inte hyra in toalett för de veckor fram till dess. Vi hänvisar till toaletterna vid Magasinet. Brädorna till ytterpanelen är linoljefärgade och ligger inne i Henån för tillfället. Toaletter och handfat finns i Rune Olssons garage.

Viktigt att Kolbodstoaletten kommer med på toalettstädarlistan

Arbetstält för kommunens arbetslag har fått tillstånd av Samfälligheten att sättas upp.

Spången mot Grunda badet kommer att åtgärdas av kommunens arbetslag.

Pia förmedlade vad Lars Kjellgren sagt om de olika VA-alternativen till Sjöstugan. För året-runt-vatten är bästa lösningen att borra genom berget men också kanske den dyraste. Dragningen via Cintio/Dan Lind är den enklaste och billigaste   lösningen. Med en elkabel kommer man förmodligen att kunna ha vatten under årets flesta månader dock förmodligen inte de allra kallaste.

Tomträttsavtal för marken under Magasinet ännu ej signerat. Lars Roos fortsätter kontakten med kommunen

 

§7 Nösundsdagen-rapport från kommitén

 

Lisbeth och Pia redogjorde för det program som framtagits för Nösundsdagen den 13 juli med bl.a. marknad på Nösundsgården, vernissager på Villa Galleri Lundh och Edströmsgården, poängpromenad mm. Priser sponsras av Nösundgården/Damaxa Affischförslag klart och kommer att sättas upp över ön. Bodil erbjuder sig att hjälpa till med Nösundsdagen.

Mikael ansvarar för sommarfestens genomförande tillsammans med en grupp.

 

 

§8 Föreberedelse inför årsmötet

Lars Roos gör utkast till verksamhetsberättelse som sänds ut till styrelsen för kompletteringar. Jan tar hand om den ekonomiska redovisningen och Magnus förbereder en presentation. Sektionerna vidtalas för att bidraga med vad som hänt under året.

Ändring av stadga angående familjemedlemskap fattades förra årsmötet men kräver 2 på varandra följande årsmöten för att gälla.

Motion har inkommit angående tvång på att gå båtvakt.

Förslag till budget upprättas utifrån våra intentioner och utifrån det fattar årsmötet beslut.

 

§9 Ekonomisk rapport

 

Då Jan ej var närvarande beslöts att Lars Roos sänder den ekonomiska rapporten till styrelsen.

 

§10 Båtvakter staus

Konstaterades att det har varit trögt att få frivilliga till båthamnsvaktandet.

Bättre ficklampor beslöts inköpas för att placeras på Sjöstugan , Magasinet och i Varmbadhuset.

Kjellgren ålägges att inköpa.

 

§11

Övriga ärenden

Magsinsuthyrningen diskuterades. Föreslogs samma billiga kodlåslådslösning som den som nu användes på Varmbadhuset

 

Inspektion av föreningens anläggningar har gjorts av Lars Roos, Jan G och Lars Kjellgren.

Protokoll sänds till kallbadhusektionen. Johan pratar med Maj-Britt vad som behöver åtgärdas bl.a. uppsättande av ej tillåtet att-dykaskylt på Grunda badets brygga.

 

Välkommen till Nösund-skylt diskuterades och Pia, Lisbeth och Bodil tittar på detta.

 

Ansökan angående hastighetsbegränsning till 30km genom Nösund arbetas på av Gugge och Mona Sundelius i samarbete med Lars Roos.

 

Bodil har många gamla jordbruksredskap från hennes familjs arrendetid på Nösund vilka hon gärna skänker om intresse. Pia frågar Nösunds Kulturhistoriska Förening på deras nästa möte om de är intresserade.

Bålsta Hembygdförening har utsett Nösund till sin destination för i år. Tomas Holst och Pia kommer att guida dem.

Följande fredagar under hösten är inbokade för tjejträffar i Varmbadhuset:

13/9, 4/10, 15/11, 6/12
 Alla damer som är medlemmar i Föreningen Nösund är välkomna och betalar 50:-/pers och gång.
Liknande kommer att sättas upp för herrarna.

 

§12 Nästa styrelsemöte

Beslöts att ha ett extra styrelsemöte 6 juli 16.00-18.00. Lars Karlén och Lisbeth står för fika.

 

Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

För Föreningen Nösund
Sekreterare                                                      Justerare mötesordförande:                                 Justerare:

Lisbeth Maxén                                                   Lars-Erik Roos                                                      Bodil Novik Nilsson