Styrelseprotokoll 24 mars 2013

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund 24 mars 2013 10.00-12.20

Varmbadhuset

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Mikael Hassler, Jan Gustafsson, Lisbeth Maxén, Bodil Novik Nilsson, Johan Eriksson, Lars Karlén, Bengt Thompsson

 

§1   Mötet öppnas

 

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat .

§2 sekreterare

Lisbeth Maxén valdes till sekreterare för mötet

 

§3 Justerare

Magnus Johansson valdes till justerare

 

§4 Föregående protokoll

 

Föregående protokoll gicks igenom. Jan håller på att uppgradera värdet på de brand- och ansvarsförsäkringar av föreningen byggnader som föreligger.

Toalettstädningsschema är ännu ej klart.

Lars Roos har sänt ut vårbrev till medlemmarna.

Lars Roos har tillsänt Henny Sundelius nytt hyresavtal för Magasinet vilket ännu ej kommit tillbaka. (Är nu påskrivet av båda parter).

Övriga punkter att åtgärda från föregående protokoll, se nedan.

   

§6 Varmbadhuset status

Mikael redogjorde för fortskridandet av Varmbadhusrenoveringen.

Vågbrytaren är klar. Induktionshäll, fläkt och kylskåp är inköpta. I duschutrymmet är det färdiggjutet och kakelsättning kan påbörjas. Rörmokaren kan komma och koppla in.

Då det blev golvvirke över har man börjat lägga golv i lanteninen.

 

Numrerade bastubongar är upptryckta hos Olssons i Ellös.

Dessa kan inköpas hos Mikael Hassler och på Nösundsgården tills vidare. Vid bastubad läggs dessa påskrivna i en låda i Varmbadhuset och man skriver in sig i loggboken som Mikael också har tagit fram.

Beslöts att Magnus inköper kodlås på Claes Olsson.

 

§7 Nytt tomträttsavtal för Magasinet

Mikael har förhandflat till ett 40-årigt tomträttsavtal om 5,000 kr /år för Magasinet vilket innebär att det är likställt med fastighet och således belåningsbart. Vattenrätt mot Karl-Erik skall ingå för att kunna stadga upp Magasinet

 

§8 Besiktning av Magasinet/norra kallbadhuset

Lars Roos, Bengt och Rune Olsson har gjort en besiktning av Magasinet. Elsidan är ganska nyligen synad.

Konstaterades att stommen är bra. Lite fasadbrädor behöver bytas ut och lite kompletteringsspikningar göras. Målning och renovering av fasaden bör prioriteras. Viktigt att rätt oljefärg användes. Bengt kan mer om detta.

Grunden måste kollas. Huset mår nog bra av att bli upprättat.

Kopplade 2-glasfönster behövs för de 7 öppningar som finns skulle kunna ge mer ljus till övervåningen samt ge Magasinet ett mer ombonat utseende.

Bengt färdigställer ett besiktningsprotokoll. Extern besiktning bedöms ej behövas.

Magasinssektionen får komma med idéer.

 

Norra kallbadhuset ser OK ut efter en besiktning. Ev. kan man tänka sig att byta takpapp.

 

§9 VA Sjöstugan Status

Bergborrare (Styrud) har varit på Nösund och kollat möjligheten till att borra Va-ledning genom berget och man fann bra angreppspunkt från Törtipp som bästa alternativ. Offert och kalkyl för detta har framtagits. Det är dock oklart hur mycket snedskär man får vid borrning och denna kostnad är svårbedömd. Lars Roos kontaktar Styrud Bergborrning för att få till ett möte för att reda ut diverse frågor som vi fortfarande har på offerten.

Bengt kontaktar kommunen så att han och Lars Roos får till ett möte med kommunen. Britta Norberg behöver också kontaktas.

Styrelsens förhandlingsgrupp fortsätter sitt arbete i kontakt med Samfällighetsföreningen för att få till nytt kontrakt för Sjöstugan upprättat.

§10 Handlingsplan för fortsatt arbete med våra byggnader

 

Kent, arbetsledare för kommunens arbetslag, meddelar 1-2 veckor innan det är dags för dem att sätta igång med kolboden. Konstruktion och byggnadsritningar finns klara. Bengt ordnar ett lass grus för att utjämna nivåskillnader.

Under våren skall Göran i Vasser fixa arbeten på Grunda badet liksom ordna till piren i Norra Hamnen. Dessutom ordna med 2 pålar för att stadga muren.

Beslöts att avvakta med kättinglösning för hamnen.

Spången på väg mot Grunda Badet bör fixas till. Något för kommunens arbetslag?

 

§11 Årsplanering för Föreningen Nösund

Lars Roos har tagit fram utkast till årsplaneringskalender för de arbeten som behöver göras under året.

Alla ombedes komma in med kompletteringar till denna

 

§12 ”Vaktmästeri” för löpande underhåll

Rune Olsson hjälper oss fortfarande med löpande underhåll vilket han tackat ja till att fortsätta med vilket vi tackar för.

Bengt blir styrelsens kontaktperson och tar kontakt med Rune för att komplettera vår handlingsplan.

Lars Kjellgren åtager sig att se till att besiktning av badplatser, bryggor, trampoliner etc blir besiktigade och protokollförda.

 

§13 Vårens arbetsdag

Vårens arbetsdag den 27 april kommer i år att prova med samling mellan kl. 9.00 och kl. 10.00. Lars Roos står kvar under denna timme vid Magasinet och fördelar arbetet.

Sektionsordföranden gör upp arbetslistor för sina resp. områden och lämnar in till styrelsen.

Lars Kjellgren ansvarar för Hästängen och arbetet som där behöver utföras.

Jan kontaktar kommunen för att se vad vi kan få hjälp med från Projekt ”Håll kusten ren”

Lars Roos kontaktar värdshuset för kaffe kl. 13.00

 

§14 Valberedningen

Lars Roos inbjuder valberedningen till nästa möte

 

§15 Stödmedlemskap

Stödmedlemsskap diskuterades. Diskussionen kommer att fortsätta hur detta skall kunna utformas för att inte tappa medlemmar.

Frivillliga bidrag mottages tacksamt. Jan G tar fram ett förslag på hur ett ”Stödmedlemsskap” kan se ut till nästa möte.

 

§16 bredband via fiberkabel

Lars Kjellgren utses till kontaktperson och går på fiberkabelmöte 26 mars 18.30..

Beslöts att Kjell Johansson får tillgång till Föreningen Nösunds mailslinga för att sända information om fiberkabel till våra medlemmar

 

§17 ekonomisk rapport

Jan redovisade den ekonomiska situationen.

Positivt om vägföreningens medlemslista kan samköras med Föreningen Nösunds lista för att kunna inbjuda än fler medlemmar till FN.

 

§18 Övriga frågor

Invigningsfest för varmbadhus och kolbod med inbjudan till kommun, arbetslag, press etc. skall ordnas så snart kolboden står klar.

Lars Roos Kontaktar Lisa på Värdshuset om att vedboden på parkeringen måste tömmas.

2 Varmbadhussmycken finns kvar och dessa beslöts användas som presenter. Arbetsledare Kent och arbetslaget nämndes som tänkbara mottagare i samband med invigningen av vårt nya Varmbadhus.

Nya försök att få ner hastigheten skall göras. Mona Sundelius har lovat göra ett första utkast till ansökan.

 

Johan informerade från kallbadhussektionens senaste möte.

13 april har de stor skrapningsdag där 20 personer anmält sig. Tanken var att börja med Djupa Badet men styrelsen önskar att Grunda Badet tas först då detta är det som vi får bidrag för och måste vara färdigställt när badsäsongen börjar. Rune Olsson och Bengt T bör kontaktas så att rätt färg användes. Konto finns hos Ivars Färg i Henån. Viktigt att öronmärka inköp. Färg kan också köpas via Bengt.

Bodil informerade om projekt i Tegneby.

Viktigt att få till stabilitet i kommunlen.

 

Beslöts inköpas 6st dam och 6st herrstorlekar av Varmbadhuströjorna för att kunna ha som presenter. Lisbeth mailar ut om sista beställningsdag.

 

§19

Nästa styrelsemöte i Varmbadhuset lördag 20 april 10.00-12.00. Lars Kjellgren ordnar med fika.

 

 

Mötet avslutas                     

.

 

 

 

Ordf. förklarade mötet avslutat

   

För Föreningen Nösund

Lisbeth Maxén                             Magnus Johansson                                    Lars-Erik Roos