Styrelseprotokoll 28 november 2012

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund

28 november 2012 hos Jan Gustavsson 18.30-21.00

Närvarande: Lars-Erik Roos, Jan Gustavsson, Bengt Thompson, Pia Gitse,  Magnus Johansson,
Mikael Hassler,  Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Johan Eriksson ,

 

§1  Mötet öppnas

 

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat .

§2 sekreterare

Lisbeth Maxén valdes till sekreterare för mötet

 

§3 Justerare

Lars Kjellgren valdes till justerare

 

§4 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

Punkter återkommer nedan.

 

§5 Elmätare Sjöstugan

Beslöts att skaffa egen vattenmätare till Sjöstugan före vårens uthyrningar

 

§6 Materialinköp kommunbidrag

Materialinköp för vårt kommunbidrag är ordnat. Jan har sänt kopia på faktura till Anita Nystrand på Orust Kommun.
Dörrar är beställda hos Samuelssons Snickeri i Rom. Bidraget har också nu betalats ut.

 

§7 Kolboden

En detaljplanering av kolboden upprättas när det blir dags att sätta igång med bygget.

 

§8 Förhandling

En uppstart av förhandlingen mellan Båthamnen, Samfälligheten och Föreningen Nösund önskas snarast, helst före jul men absolut i god tid före medlemsmötet i januari. Nu planerat till den 3 januari.

 

§9”Finansieringsgruppen”

”Finansieringsgruppens” förslag gicks igenom.

 

§10 Ny förtöjningslösning

N:a hamnen

 

Ny förtöjningslösning diskuterades. Piren måste i samband med detta förstärkas. Detta bör lämpligtvis göras under lågvattenperioden i mars-april. Bengt fortsätter jaga Göran i Vasser om nytt kostnadsförslag

 

§ 11 Uthyrning sjöstugan

De av Pia framtagna förslag på uthyrningsregler diskuterades.

Beslöts att:

Föreningsmedlemmar har förtur på uthyrning fram till sista augusti för kommande säsong. Därefter släpps bokning till övriga.

 

Avgift från fredag kl. 11.00-söndag 14.00 då allt skall vara städat skall vara SEK 6500,00. En handpenning på SEK 3250,00 betalas vid bokningstillfället.

Resterande belopp inbetalas senast 1 månad före uthyrningstillfället.

Medlemmar har 50% rabatt. Man måste ha varit medlem i minst ett år innan man kan ta del av denna förmån.

Hyresavgift för vardagar 8.00 -16.00 SEK 100,00/tim.

 

( Att notera:  Under sommarmånaderna är vissa förmiddagar redan uppbokade av Pia Areblads yogagrupp.)

Föreningsstyrelser får låna Sjöstugan gratis.

 

Uthyrningskalender kommer att läggas ut på hemsidan så att man lätt ser den aktuella bokningssituationen.

 

Bajamajor rekommenderas starkt vid uthyrning av stora fester.

 

 

 

§12 Gamla muren vid Sjöstugan

Fam. Holst har gett sitt godkännande till att gamla murens grund vid Sjöstugan förstärks med järntenar borrade i berget och att ett betongfundament gjutes. Detta ordnas med hjälp av föreningsmedlemmar. Bengt och Lars Kjellgren ser till att detta utförs.

De kontaktar Kulturhistoriska sällskapet och ber dem ansöka om bidrag hos kommunen samt att de ordnar med informationsskylt.

 

§13 Hemsidan

Hemsidans ambitionsnivå diskuterades och befanns tillfredsställande i nuvarande skick med en del små justeringar.

Beslöts att det är OK att lägga ut foton från allmänna tillställningar. Det åligger alla – både styrelsemedlemmar som övriga medlemmar att hålla sidan levande med att sända in information av allmän art för Lisbeth och Johan att lägga in.

Detta gäller givetvis även sektionsgrupperna liksom de andra föreningarna som vill ha in information på sidan
Johan undersöker bokningssystem för Varmbadhuset.

 

§14 Kallelse och möjlighet till röstning januarimötet

Kallelse till januarimötet måste ut 2 veckor innan extra medlemsmöte.

Möjlighet måste ges att kunna rösta både genom e-mail liksom via brev eller via fullmakt om man inte har möjlighet att deltaga.

Lasse skickar ut ett extra medlemsmail för att informera om mail-röstningen.

 

§15 övriga frågor

Ny medlemsansökan hade inkommit vilken bifölls.

 

§16 kommande möten

Nästa möte hos Lisbeth den 16 december kl 11.00

Lördag 5 januari kl. 10.00-12.00 2013 hos Magnus

 

 

Mötet avslutas

 

Ordf. klarade sammanträdet avslutat.

 

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare                                              Justerare:                                             Mötesordförande:

Lisbeth  Maxén                                      Lars Kjellgren                                       Lars-Erik Roos