Styrelseprotokoll 24 juni 2012

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund

söndagen den 24 juni 2012 på Sjöstugan

Närvarande: Magnus Johansson, Lars Kjellgren,  Lisbeth Maxén, , Bengt Thompson, Jan Gustavsson .Dessutom deltog adjungerade ledamoten Lars-Erik Roos.

Under § 1-4 deltog Bertil Holst och Dag Selander från valberedningen.

 

 

§ 1  Mötet öppnas

 

 

Magnus Johansson valdes som ordförande för mötet och förklarade mötet öppnat

 

§ 2 sekreterare

 

Lisbeth Maxén valdes till att föra dagens protokoll

 

 

§ 3 Justerare

 

Lars-Erik Roos valdes till att justera dagens protokoll

 

 

§ 4 Valberedningen informerade

 

Bertil Holst och Dag Selander redogjorde för valberedningens tankar om förslag till sammansättning inför nästa års styrelse.

 

 

§ 5 Motion

 

Fem motioner hade inkommit vilka diskuterades.

 

 

§ 6 Förberedels inför årsmöte

 

Större delen av mötet ägnades åt förberedelse inför årsmötet.

 

 

§ 7 Sektioner/arbetsgrupper

 

Lisbeth informerade att hon tagit kontakt med de flesta sammankallande personer till  de som anmält intresse i enkäten om att deltaga i de tänkta arbetsgrupperna. Dessa skall helt förutsättningslöst träffas för att stöta och blöta idéer för att sedan återkoppla till styrelsen för fortsatt strukturering.

 

 

 

 

 

§ 8 Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

För Föreningen Nösund
Sekreterare                                                             Justerare:

Lisbeth  Maxén                                                         Lars-Erik Roos