Styrelseprotokoll 10 juni 2012

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund

söndagen den 10 juni 2012 på Nösundsgården 16.00-19.15

Närvarande: Magnus Johansson, Lars Kjellgren,  Lisbeth Maxén, Cecilia Bengtsson, Bengt Thompson, Rune Olsson , Lars Karlén deltog under § 1-5

Dessutom deltog adjungerade ledamoten Lars-Erik Roos.

Under § 4 deltog Bertil Holst och Dag Selander från valberedningen.

 

 

§ 1  Mötet öppnas

 

 

Magnus Johansson valdes som ordförande för mötet och förklarade mötet öppnat

 

§ 2 sekreterare

 

Lisbeth Maxén valdes till att föra dagens protokoll

 

 

§ 3 Justerare

 

Lars-Erik Roos valdes till att justera dagens protokoll

 

 

§ 4 Valberedningen informerade

 

Bertil Holst och Dag Selander redogjorde för valberedningens tankar om förslag till sammansättning inför nästa års styrelse.

 

 

§ 5 Motion

 

En motion hade inkommit.

 

 

§ 6 Båtplatskö

 

 

Båtplatskön gicks igenom. Hemmanet Nösunds gränser diskuterades. Skall gräns för båtplatskö utvidgas? Beslöts att det var en fråga för årsmötet.

Beslöt att så länge det finns båtplatskö beviljas varje medlemsfamilj bara ha 1 båtplats.

Jan Gustavsson  och Rune Olsson går igenom medlemslistor och båtplatskö.

 

 

§ 7 Varmbadhuset/Kolboden

 

Informerades om att Varmbadhusbygget går framåt om än sakta. Limträbalk är uppsatt. Golv, fönster och dörrar är beställda. Mer pengar behövs snart för att komma vidare.

 

 

§ 8 Kolboden

 

Kolbodsbygget får skjutas på tills Varmbadhuset är i sådant skick att det går att idka bastubad. Toa för att betjäna framförallt Grunda Badet är beställd för sommaren.

 

 

 

§ 10 Plattform vid trampolinen

 

 

Plattform vid Grunda Badets trampolin fixas till av en arbetsgrupp i styrelsen. Beslöt att Rune beställer material samt grus till parkeringen. Magnus ringer Anita Nystrand på Orust Kommun om att få bidrag till detta.

 

 

§ 11 Årsmötesförberedelser

 

 

Beslöts att styrelsen bör ha ett uppdaterat förslag till finansiering av planerade åtgärder färdigt inför årsmötet. Beslöts att Magnus, Lars-Erik och Jan Gustafsson träffas för att närmare diskutera detta  inför nästa styrelsemöte.

Lars Roos sätter upp kallelse till årsmöte på anslagstavla vid Magasinet.

Lars Roos informerade om ett arbetssätt för ekonomisk förening.

 

 

§ 12 Informationsmöte

 

 

Lars Roos sätter upp affisch vid Magasinet om informationsmötet den 24 juni 18.00 i Sjöstugan då de olika föreningarna på Nösund berättar om sina aktiviteter.

 

 

 

 

§ 13 Arbetsgrupper

 

Lisbeth hade gjort en sammanställning från enkäten inom vilka arbetsgrupper man som föreningsmedlem var intresserad av att vara med och hjälpa till.

Beslöt att starta dessa grupper lite mjukt med att de träffas för att sedan komma med idéer till styrelsen om hur man skulle kunna tänka sig att arbeta inom gruppen.

Beslutades att Lisbeth ringer till personer som kan vara sammankallande för dessa grupper.

 

 

§ 14 besiktning av badplatser

 

Beslutades att besiktning av badplatser görs så fort plattform och trätrappa vid Grunda Badet har färdigställts. Rune informerar om när detta är klart.

 

 

§ Övriga frågor

 

200-årsjubileet diskuterades

 

 

§15 Mötet avslutas

 

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

För Föreningen Nösund
Sekreterare                                                             Justerare:

Lisbeth  Maxén                                                         Lars-Erik Roos