Styrelseprotokoll 28 augusti 2011

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund söndagen den 28 augusti 2011 kl 15.00-17.45.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Cecilia Holst, Magnus Johansson, Lars Karlén, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén, Rune Olsson och Bengt Thompson samt adjungerade ledamoten Lars-Erik Roos.

Dessutom deltog Mats Arvidsson i §§ 1-3.

 

§1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

 

§2  Justerare

Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

 

§3  Skrivelse om varmbadhuset och dess framtid

Mats Arvidsson hade tillställt styrelsen en skrivelse om varmbadhuset och dess framtid, och i den  hade han även skisserat ett tids- och kostnadsprogram för hur en ev överlåtelse av byggnaden från Föreningen Nösund till en nybildad varmbadhusgrupp skulle ske.

Utifrån denna skrivelse föredrog Mats Arvidsson i ett längre och detaljerat anförande på vilket sätt de förslag, som framförts i skrivelsen, skulle kunna realiseras.

I den efterföljande synnerligen intensiva diskussionen ställdes ett stort antal frågor från styrelsens ledamöter angående ekonomi, byggnation, markupplåtelse, tidsramar m m, och Mats  Arvidsson framförde synpunkter på dessa frågor, vilka härleddes till hur delar av varmbadhusgruppen såg på frågeställningarna.

Ärendet utmynnade i att det allmänt kunde konstateras, att diskussionen varit fruktbärande och intressant, och att en snar lösning i varje fall måste komma tills stånd i frågan om en ny bastus tillkomst.

Styrelsen beslöt

dels att tillställa varmbadhusgruppen en skrivelse som svar på den av Mats Arvidsson insända – se bilaga

dels att hålla ett extramöte för att enbart behandla frågan om varmbadhusets framtid för att se på vilka olika alternativ som kan komma ifråga för att få till bästa möjliga lösning.

dels att invälja Lars-Erik Roos i varmbadhusgruppen

dels att uppdra åt Bengt Thompson att ta kontakt med Bohusläns museum och Länsstyrelsen

dels att uppdra åt Jan Gustavsson och Lars-Erik  Roos att kontakta Orust kommun för att efterhöra bestämmelser kring bildandet av ekonomisk förening och GA /gemensamhetsanläggning)

dels att uppdra åt Cecilia Bengtsson att förhöra sig om ekonomisk förening inom ideell förening

 

§4  Skrivelse till Nösunds samfällighetsförening

Bengt Thompson hade utarbetat ett förslag till skrivelse till Nösunds samfällighetsförening utifrån de intentioner, som framkommit dels på tidigare styrelsemötet, dels under året, som gått, och som berör FN:s inställning till förändringar i byggnation och ev ny hamn i sjöstugeområdet.

Med en mindre justering beslöt styrelsen att sända skrivelsen till styrelsen för NSF.

 

 

 

§5  Kommunala medel till norra kallbadhuset

Uppdrogs åt Jan Gustavsson att till Orust kommun insända de fakturor, som gäller iståndsättandet av den nya badbryggan i norra kallbadhuset. Beträffande övriga kommunala medel  får detta lösas senare under året.

 

§6  Ansökan om medlemskap

Martin Éen, Hill Björk, Karl-Wilhelm Björk, Dan Langeborg, Marie Olsson och Göran Palmgren hade ansökt om medlemskap i föreningen. Samtliga beviljades sådant.

I samband härmed togs frågan upp om ett välkomstbrev till nyinflyttade och nya medlemmar.

 

§7  Uppföljning av årsmötet

Skrivelse hade insänts till Nösunds vägförening om ev fördelning av kostnaderna för belysningen på landgången och Vadräckena.

 

§8  Arbetsdagen

Beslöts att arbetsdagen skall förläggas till lördagen den 8 oktober med start kl. 09.00. Sedvanliga höstarbeten kommer att utföras.

 

§9  Enkät

Då det gått 4 år sedan förra enkäten genomfördes, och då mycket har hänt sedan dess, har det beslutats, att en ny enkät skall sändas ut till medlemmarna för att efterhöra deras synpunkter utifrån de nya förutsättningar som uppstått.

På förslag av Lars-Erik Roos beslöts att han och Anders Bengtsson skulle träffas för att

diskutera vissa frågor från den gamla enkäten, och att därefter Lars-Erik Roos och  Lis-

beth Maxén skulle gå igenom alla de gamla frågeställningarna för att se efter, vilka som

kan strykas, och vilka nya frågor, speciellt betr ev ny hamn utanför Sjöstugan, som måste

tillkomma.

 

§10  Inspektion av badplatser

Rune Olsson överlämnade ett protokoll om gjord inspektion av badplatserna.

 

§11 Kolboden

Skrivelse hade insänts till Orust kommun om att byggnation av kolboden kan komma att påbörjas under augusti, men sannolikt blir det först avsevärt senare. Rune Olsson och Bengt Thompson hade gjort ritningar på interiören, vilka styrelsen tacksamt tog emot. Rune Olsson skulle kontakta Göran Andersson för att efterhöra om grunden till toaletten kunde färdigställas under hösten.

 

§12  Julgranar

Uppdrogs åt Lars Kjellgren att anskaffa och uppsätta julgran dels i rondellen, dels på p-

platsen vid bryggan.

 

§13 Sommarfest

Beslöts att ej anordna någon sommarfest i juli, eftersom en större jubileumsmiddag kom-

mer att äga rum den 30 juni.

 

§14  Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall äga rum lördagen den 8 oktober kl. 13.00 på plats som se-

nare bestäms.

 

§15  Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

För Föreningen Nösund                                                                   Justeras:

 

 

Sten Hallberg                                                                                   Lisbeth Maxén