Styrelsemöte 8 april 2012

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund

söndagen den 8 april 2012 på Damaxa 11.00-13.30

Närvarande: Magnus Johansson, Jan Gustavsson Lars Kjellgren,  Lisbeth Maxén, Cecilia Bengtsson, Lars Karlén samt adjungerade ledamoten Lars-Erik Roos.

Under § 1- 7 deltog projektledare för Varmbadhuset Mikael Hassler.

 

§1  Mötet öppnas

 

Magnus Johansson valdes som ordförande för mötet och förklarade mötet öppnat

§2 sekreterare

Lisbeth Maxén valdes till sekreterare

 

§3 Justerare

Lars-Erik Roos valdes till justerare

 

 

§4 bidragsansökan hos Länsstyrelsen

 

Bengt Thompson informerade om bidragsansökan hos Länsstyrelsen för Kulturhistorisk överkostnad i samband med upprustning av Varmbadhuset. Tyvärr ser det dystert ut just nu. Han har försökt nå Tomas Engel i påskveckan för att mer i detalj få reda på status men misslyckats. Bengt fortsätter söka honom.

Mikael Hassler meddelade att ett positivt förhandsbesked dock hade givits om 25% av materialkostnad till mötesrummet från medel ur Landsbygdsstöd.

 

 

§5 Kommunens arbetslag

 

Orust Kommuns Arbetsmarknadsenhet kommer att ställa arbetskraft till förfogande för upprustningen av Varmbadhuset.

Beräknad start är mitten/slutet april 2012.

Möte har hållits mellan styrelsen och arbetsledaren samt Mikael Hassler och Göran Algeröd för att efterhöra arbetslagets kompetenser.

 

 

 

§6 Bygganmälan/bygglov

 

 

För säkerhets skull har beslutats om att  Lars Kjellgren och Mikael Hassler skall få till ett möte med Åsa Johansson på kommunen för att efterfråga vad som behövs i form av bygganmälan /bygglov på Varmbadhuset men misslyckats. De fortsätter att få till kontakt snarast.

 

 

§7 Varmbadhuset

 

För att inte gå miste om den gratis arbetskraft vi erbjudits beslöts att sätta igång med renovering av Varmbadhuset upp till en kostnad av 100.000:-. Vi ser redan att vi har täckning för dessa genom enskild medlems donation, medel från Länsstyrelsen, intäkter från tidigare och kommande sommarfester etc.

Lars Kjellgren och Mikael Hassler inkommer med ett nedbantat kostnadsunderlag för arbetsmaterial.

I första hand kommer huset att säkras upp, exteriören att färdigställas, golv läggas  och det kommer att förberedas för vatten och avlopp.

Göran Algeröd ombeds att lämna in byggbeskrivning till Föreningslaget.

Offerter på material har tagits in både från Abrahamssons Trä och Träminuten på Henån för att kunna få det allra billigaste. Mikael och Lars K. kollar upp dessa.

 

 

§8 Kolboden

 

Bygglov finns. Styrelsen konfirmerar tidigare beslut taget om att kolboden skall byggas.

Plattan kommer att gjutas av Göran i Vasser och därefter kommer Föreningslaget att sätta upp huset då de inte har att göra på Varmbadhuset. Handikapptoaletten kommer att färdigställas inför sommaren så att vi slipper hyra toalett för badet.

Bidrag till handikapptoalett bör sökas. Bengt Thompson ordnar denna ansökan.

 

§10 övriga arbeten för Föreningslaget

 

 

Norra badet och spången vid Lundhs skall färdigställas inför sommaren och detta liksom målning av telegrafen och Magasinet kan vara lämpliga arbeten för föreningslaget då de står stopp i Varmbadhuset. Beslöts att Rune Olsson vid dessa extraarbeten är behjälplig med detta.

 

 

§11 Båtplatser vid Vadräckena

 

 

Samfälligheten har inkommit med uppsägning av hyresavtalet gällande båtplatserna 1-12 vid Vadräckena. Beslöts att vi i vår tur måste säga upp avtalen med gällande båtplatsinnehavarna.

 

 

§12 Norra Hamnen

 

 

Om investeringar i Norra Hamnen skall göras vill vi få till ett 25-årskontrakt med Samfällighetsföreningen.

 

 

§ 13 Städdagen

 

Städdagen den 28 april diskuterades. Magnus, Lars K, Bengt T  och Rune O gör en lista över vad som bör göras och ser till att nödvändig städutrustning finns.

En person kommer att finnas vid Magasinet och dela ut uppgifter.

Det är bokat kaffe på Värdshuset.

 

 

§14 Våffelcafé

 

Lars R undersöker om Estrella O vill driva Våffelcafé i Sjöstugan kommande sommar

 

 

§15 Enkäten

 

Medlemsenkäten diskuterades lite lätt. Vi tycker oss se en förändring av vad föreningen skall stå för där det börjar pratas mycket om kommersiell affärsverksamhet.

En mer djuplodande diskussion och uppföljning av enkätsvaren kommer styrelsen att företa tisdag 1 maj kl. 10.30 på Nösundsgården

Därefter måste vi planera in ett medlemsmöte där vi presenterar materialet. Preliminärt lördag 19 maj kl. 15.00.

 

 

§16 infomöte nya medlemmar

 

Preliminärt datum 24 juni kl. 18.00 före våfflan i Sjöstugan , ett möte där nyinflyttade till Nösund och nya föreningsmedlemmar hälsas välkomna. Alla föreningar berättar om sin verksamhet. Lars K. tar kontakt med föreningarna och ser om detta passar.

 

 

§17 Mötet avslutas

 

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

För Föreningen Nösund
Sekreterare                                                             Justerare:

Lisbeth  Maxén                                                          Lars-Erik Roos