Styrelseprotokoll 8 oktober 2011

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 8 oktober 2011 kl 13.00-14.30

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Cecilia Holst, Magnus Johansson, Lars Karlén, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén, Rune Olsson och Bengt Thompson samt adjungerade ledamoten Lars-Erik Roos.

 

§1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.                                                     

 

§2  Justerare

Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

 

§3  Summering av arbetsdagen

Det konstaterades, att den nyss genomförda arbetsdagen, givit ett sedvanligt gott resultat. Allt skräp vid varmbadhuset hade bränts upp liksom den gamla badbryggan i norra kallbadhuset och all vass längs bäcken. Kolbodstomten och laserbacken hade totalstädats. Badtrappor hade tagits upp, blomsterlådor satts in i magasinet och kökslådor och skåp i Sjöstugan iordningställts efter säsongen.

Vad den borttagna eterniten på varmbadhusets väggar beträffar kommer den att köras till Månsemyr under kommande vecka.

 

§4 Medlemskap

Medlemskap beviljades Christina Dege.

 

§5  Skrivelse från NSF

På FN:s skrivelse till NSF hade ingått svar med innehåll bl om att man från NSF kommer att ta kontakt med FN för diskussion i frågor rörande sjöstugeområdet någon gång i slutet av oktober eller under november.

 

§6  Uppföljning av årsmötet

Från Orust kommun hade inkommit önskemål om skriftlig anhållan om uppsättande av förbudsskylt mot husbilar och husvagnar vid infarten till p-platsen vid Norra hamnen samt uppläggning av båtar inom området. Undertecknad hade insänt sådan anhållan.

Från Nösunds vägförening hade inkommit meddelande, att man kommer att erlägga 1000:- årligen för strömförbrukning på lamporna utefter landgången. 

 

§7  Sjöbod på landgången

Meddelande hade ingått från syskonen Holst, att arrendekontraktet för FN:s sjöbod på landgången sägs upp, men att nytt sådant kommer att översändas före årsskiftet med den skillnad, att årshyran höjs till 1000:-

 

§8  Reparationskostnader vid norra kallbadhuset

Diskussion kommer att föras med entreprenören om hur kostnaderna för erforderliga cementarbeten skall erläggas.

 

§9  Yoga

Förfrågan hade inkommit om möjligheterna att få hyra Sjöstugan nästa sommar månd-torsd fram till kl 11.00 och fredag till kl 10.

Beslöts att hyra ut stora salen på följande villkor:

Salen skall dammsugas efter användandet onsdagar och fredagar

Samtliga de hyresgäster, som hyr fredag-söndag skall kontaktas i förväg med anhållan om tillåtelse att disponera salen fram till kl 10.00

Hyran fastställdes till 1000:- för hela säsongen.

 

§10  Röjning på vandringsled

Skrivelse hade ingått från en ny medlem, bosatt i Röd, att hon tillsammans med närstående hade röjt och avslyat sträckan ”fyren i Röd-Rödsvattens östra del”.

 

§11  Kolboden

Det konstaterades, att det finns en överenskommelse om att grunden till toalettavdelningen skall gjutas under hösten, men att något arbete ännu ej påbörjats.

 

§12  Enkäten

Lars-Erik Roos meddelade, att han och Lisbeth Maxén haft en första diskussion om hur den framtida enkäten i stora drag skulle kunna se ut. Anders Bengtsson skulle även vara behjälplig i arbetet.

Bland frågor, som uppstått, kan nämnas: hur mycket av den gamla enkäten kan man behålla, ett större informationspaket om RBK:s planer vad beträffar sjöstugeområdet måste finnas med, den senaste utvecklingen av varmbadhusfrågan skall beskrivas utförligt, hur kommer syskonen Holsts ev nya hamn att påverka framtidens båtplatser, FN:s eget förslag till utbyggnad och upprustning av Sjöstugan skall beskrivas, vilka frågor måste ställas i fråga om ev sambruk utifrån RBK:s och FN:s planer för Sjöstugan och RBK:s planerade byggnad.

Beslöts att enkäten i stort sett skall vara klar till den 27 januari 2012, då den bör kunna presenteras på vintermötet. Efter ev erhållna synpunkter där, och som ev kan inarbetas i enkäten, skall den snarast efter mötet skickas ut till medlemmarna.

 

§13 A  Varmbadhuset

Lisbeth Maxén inledde en längre diskussion kring dagens huvudfråga, nämligen om arbetet med varmbadhuset.

Utifrån en ny ritning, gjord av arkitekt Göran Algeröd,  presenterade hon tankar kring hur byggnadens framväxt skulle kunna utformas:

Exteriört har en ny altan byggts på framsidan och eterniten tagits ned för att ersättas med ny panel. Nya fönster är inköpta och delvis insatta.

Interiören kommer att bestå av en bastudel med toalett, duschar och omklädningsrum samt samlingslokal som kan användas för föreningsmöten och mötesplats för  sällskap upp till 20-25 personer.

Förslag hade inkommit från Varmbadhusgruppen om att exteriören förändras genom att man tillskapar ny dubbeldörr på långsidan mot Tångesund, flyttar befintlig bastudörr mot havet i sidled, flyttar ingången mot gräsbacken österut i form av fönsterdörr som passar in exteriört. Detta för att ingången skall enklare kunna betjäna både bastuavdelning som samlingssal. Dörr på östra gaveln stängs igen och 2 fönster sätts istället in på denna gavel.

Styrelsen ställde sig positiv till dessa nya förslag som presenterats och ansåg det viktigt att fortsätta renoveringen av Varmbadhuset under förutsättning att förändring av exteriören ej förhindrar bidrag från sökta instanser.

 

§13 B Varmbadhuset

En skrivelse hade inkommit från Mats Arvidsson som representerar en grupp Nösundsbor som önskar köpa ut Varmbadhuset mot en symbolisk summa av SEK 200.000,00 genom att  bilda en självständig Varmbadhusförening där alla Nösundsbor skall ha rätt att köpa in sig mot en summa av SEK 25.000,00/person . Övriga  Nösundsbor skall ha rätt att utnyttja byggnaden.

 

Efter en längre diskussion beslöt styrelsen enhälligt att avslå ansökan och uppdrog åt Bengt Thompsson och Lars-Erik Roos att utarbeta svar från styrelsen.

 

Styrelsen vill till det yttersta försöka påskynda slutförandet av renoveringen och kommer därför att se över om föreningens medel kan omfördelas samt i möjligaste mån medverka till ansökan av bidrag och externa medel.

 

§14  Nästa möte

Beslöts att nästa möte skulle hållas i samband med veckoslutet 26-27 november, då julmarknaden äger rum i Sjöstugan, men att det förmodligen vore önskvärt med ett ytterligare möte före den tidpunkten.

 

§15  Mötet avslutas

Sten Hallberg och Lars-Erik Roos hade inte möjlighet att närvara hela mötet och deltog därför inte under §13B-§15.

 

Lisbeth Maxén avslutade mötet.

 

För Föreningen Nösund                                                              Justeras:

 

Sten Hallberg                                                                               Lisbeth Maxén