Styrelseprotokoll 27 juli 2011

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund onsdagen den 27 juli 2011 kl 19.00-20.45.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Magnus Johansson, Lars Karlén, Lisbeth Maxén, Lars-Erik Roos och Bengt Thompson.

 

§1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.                                                           

 

§2  Justerare

Bengt Thompson utsågs till justerare.

 

§3 Välkomstord

Lars-Erik Roos hälsades välkommen som adjungerad ledamot i styrelsen, och det uttalades en förhoppning om att han skulle finna arbetet intressant. Han ansåg inte, att han skulle ha några speciella verksamhetsuppgifter under det kommande året, utan hans ledamotskap skulle följa övriga styrelseledamöters.

 

§4  Ansökan om medlemskap

Fyra ansökningar om medlemskap hade inkommit, men eftersom samtliga är bosatta utanför hemmanet, beslöts bordlägga frågan till nästa möte, då stadgan kunnat konsulteras i ärendet.

 

§5  Uppföljning av årsmötet

  1. i fråga om uppsättande av förbudsskylt betr husbilar och husvagnar vid Norra hamnen beslöts att undertecknad skulle tillfråga repr för Orust kommun, om det var en kommunens angelägenhet, eftersom det är deras mark; om kommunen inte vill sätta upp en skylt, kommer FN att göra det
  2. vid kontakt i a) ovan skulle även fråga ställas om möjligheten att låta båtägare lägga upp sina mindre båtar på p-platsen på det sätt som tidigare skett
  3. styrelsen ansåg inte, att frågan om en prenumeration på boken ”Bohuslän” som tack till styrelsen för ideellt arbete hade fått ett sådant svar, att en prenumeration kunde beställas; i stället skulle en uppmaning till alla sättas upp i Telegrambyrån att tänka på att stödja utgivningen av denna bok genom en enskild prenumeration
  4. styrelsen beslöt att sända en skrivelse till Nösunds vägförening för att efterhöra dess inställning till en delning av kostnaderna för belysningen längs Vadräckena och landgången

 

       §6  Enkät

       Under vinter och vår har i olika sammanhang diskuterats en ev enkät bland medlemmarna

       om deras inställning till en båthamn framför Sjöstugan i samband med att det från RBK:s  

       sida framförts önskemål dels om en sådan, dels om en byggnad väster om Sjöstugan.

       Efter en lång diskussion beslöts

       att tillskriva Nösunds Samfällighetsförening och klargöra FN:s inställning i hithörande

       frågor, vilket uppdrogs åt Bengt Thompson och undertecknad att göra

       att styrelsens ledamöter inför nästa sammanträde skulle kommentera den gamla enkäten

       och då lämna synpunkter på vad som fortfarande var användbart och vad som borde utgå

       att den förfrågan, som senare utgår till medlemmarna, skall inledas med en beskrivning

       av vad som gjorts sedan förgående enkät

 

§7  Claes Anderssons museiföremål

Meddelades att Lars Kjellgren, Bengt Thompson och undertecknad den 21 juli gjort en total inventering av rubricerade föremål, varvid ett större antal hade plockats ut för kommande uppsättning i Sjöstugan. De skall placeras bakom plexiglas i stora salens nischer på långsidornas västligaste del.

Några föremål kommer att sparas inför nästa års jubileum.

 

§8  Skyltar i Telegrambyrån

Meddelades att Åke Andersson den 15 juli uppsatt de av honom tillverkade nya skyltarna i Telegrambyrån, där det beskrivs vem som är innehavare av resp informationsplats.

 

§9  Inspektion av badplatser

Beslöts att uppdra åt Lars Kjellgren att snarast utföra rubricerat inspektionsarbete och att upprätta protokoll över utfört arbete.

 

§10 Kolboden

Meddelades att väggar och tak på kolboden rivits den 24 juli av Anders Bengtsson, Fredrik Hallberg, Lars-Erik Roos och Bengt Thompson och att golvkonstruktionen brutits upp den 25 juli av Fredrik Hallberg, Lars-Erik Roos, Dag Selander och Bengt Thompson. Såväl golv som gårdagens nedrivna väggar och tak bortforslades till Månsemyr. Den kvarvarande koksen från 1950-talet sparades i två större plastsäckar, och den kommer att försäljas i små kvantiteter under nästa års jubileum som ”Gerles koks”.

I och med detta arbete är området klart för att där uppföra en ny toalett- och förrådsbyggnad.

Bygganmälan skall inskickas till Orust kommun av undertecknad.

Göran Andersson och Bengt Thompson skall erhålla ritningen på den nya byggnaden före den 8 aug.

 

§11  Varmbadhuset

18 bastupaket har tecknats för den nya bastun.

Ekonomisk redogörelse gavs för situationen i varmbadhuset.

De nya fönstren hade levererats utan spröjs, och nu skulle det undersökas, om felet låg hos beställaren eller tillverkaren.

En stödmur kommer inom kort att uppföras. Fortsatt undersökning kommer att göras, om det är möjligt att lyfta huset i sydöstra hörnet enligt tidigare besiktningsprotokoll.

Undersökningen om kodlås eller nycklar skall nyttjas i framtiden skall fortsätta, men det lutar åt att det blir kodlås.

Allt skräp jämte gammalt golv är utröjt från byggnaden och transporterat till Månsemyr.

En ritning för badhusets inre bör utföras.

 

§12  Norra kallbadhuset

Uttrycktes en förhoppning om att Göran Andersson skulle kunna utföra de beställda cementarbetena i norra kallbadhuset i samband med att han kommer till varmbadhuset och kolboden, men beror det förstnämnda arbetet på vattenståndet. Om gjutningen inte kan utföras nu, måste den uppskjutas till våren nästa år, och i så fall får den ekonomiska uppförelsen ordnas på lämpligt sätt.

 

 

§13 Firmateckning

Vid årsmötet den 3 juli 2011 omvaldes Jan Gustavsson som kassör på två år. Åt honom och      Sten Hallberg, 300922-4894, ordf., uppdrogs att teckna föreningens firma var för sig.

Det uppdrogs åt Jan Gustavsson, 510404-5074, att teckna föreningens plusgiro och bank-

 tillgodohavanden.

 

 

§14  Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall hållas söndagen den 28 augusti kl. 15.00 hos undertecknad.

 

§15  Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

 

För Föreningen Nösund                                                                       Justeras:

 

 

Sten Hallberg                                                                                       Bengt Thompson