Styrelseprotokoll 1 juni 2011

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund onsdagen den 1 juni 2011 kl 19.00-21.00.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Lars Karlén, Lars Kjellgren och Bengt Thompson.

Dessutom deltog i §§1-3 från  FN:s valberedning Bertil Holst.

 

§1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.                                                           

 

§2  Justerare

Lars Kjellgren utsågs till justerare.

 

§3  Valberedningen

Bertil Holst redogjorde för valberedningens arbete under våren, vilket varit ganska omfattande. Man var inte helt färdig, varför valberedningen beviljades förlängd tid med sitt slutförslag.

 

§4  Inval av nya medlemmar

Marit Lagheim, Helena Larson och Annika Larson med resp familjer hade sökt inträde i föreningen, vilket beviljades.

 

§5  Jubileumsavgiften

Endast några få medlemmar hade ställt frågor till kassören i anslutning till den nya tillfälliga tvåårsavgiften.

 

§6  Ekonomisk ställning

Kassören redogjorde för den aktuella ekonomiska ställningen i föreningen.

 

§7  Avgifter yoga

 Fråga uppstod om avgift skall erläggas vid dåligt väder för tillträde till Sjöstugan, sedan det blivit bekant för styrelsen, att en yogaavgift kommer att tas ut. Kontakt skulle tas med ledaren för övningarna för att diskutera ev hyra av Sjöstugan vid de aktuella tillfällena.

 

§8  Norra kallbadhuset

Orust kommun har beviljat ett generöst bidrag på ca 80000:- för att sätta cementplaner och brygga i stånd, sedan bådadera under senare år avsevärt skadats. Rune Olsson hade varit i kontakt med Göran Andersson för att få arbetena utförda, vilket måste ske före den egentliga badsäsongens inledning. Jan Gustavsson framförde synpunkter på att hela cementplattan skulle göras jämn utan kanter, trappsteg eller liknande.

 

§9  Staket

Önskemål hade inkommit från NSF, att staketet mellan p-platsen och cykelparkeringen vid Norra hamnen skulle komma på plats. Rune Olsson hade i början av maj ensam utfört detta arbete.

 

§10  Sommartoalett

Rune Olson har hyrt sommartoalett med placering på p-platsen vid Norra hamnen fr.o.m. den 15 juni.

 

§11  Uppsättning av museiföemål

Förslag förelåg om att en del av de museiföremål, som erhållits 2010 från framlidne Claes Anderssons museum skulle sättas upp i nischerna på den västligaste delen av Sjöstugans båda långsidor. De skulle skyddas av någon form av glasskiva. Det uppdrogs åt Lars Kjellgren, Bengt Thompson och undertecknad att välja ut lämpliga föremål, vilka f n finns magasinerade hos Lillemor Jansson.

 

§12  Kolboden

Fåfänga försök hade gjorts under hela maj månad för att få besked från Orust kommun, om kolboden kunde börja rivas, innan bygglov erhållits. Den ansvariga hade emellertid inte gått att få kontakt med. Önskvärt vore att byggnaden rivs i samband med att Göran Andersson utför reparationsarbetena på norra kallbadhuset, eftersom alla arbetsmaskiner då finns på plats.

 

§13  Anskaffande av fana

Uppdrogs åt undertecknad att undersöka kostnaden för anskaffande av en fana.

 

§14  Varmbadhuset

Meddelade Lars Kjellgren, att de närmaste uppgifterna består i att förstärka muren, bygga altanen och sätta in de nya fönstren.

Framdeles måste det tillskapas ett system som tillåter antingen hyra av hela huset eller hyra av bastun med ett miniomklädningsurymme med möjlighet för annan hyresgäst att samtidigt hyra samlingslokalen.

 

§15  Inför årsmötet

Bengt Thompson hade utarbetat ett synnerligen innehållsrikt 16-sidigt material att presenteras på årsmötet. Detta behandlas på nästa styrelsemöte, då också ev årsmötesmotioner tas upp liksom övriga frågor om årsmötets genomförande.

 

§16  Verksamhetsberättelse

Undertecknad hade utarbetat ett förslag till verksamhetsberättelse. En del synpunkter hade inkommit och lämnades även vid mötet att inarbetas. Handlingen kommer att fullbordas i slutet av juni för att det, som inträffar under månaden skall komma med. Styrelsen uppmanades att inför nästa möte ånyo läsa igenom förslaget för ev synpunkter.

 

§17  Sjöstugans framtid

Många och långa diskussioner har under året förts i ärendet.

Styrelsens beslut blev

att de förändringar, som måste genomföras, helt skall ligga inom den befintliga Sjöstugan eller helst i en måttligt utbyggd huskropp med plats för toaletter, renoverat kök och cafédel

att det inte finns något intresse av att det tillkommer en ny byggnad mellan Sjöstugan och flaggstången, och att, om det ändå blir så, Sjöstugan kommer att förbli helt skild från en ev ny byggnad såväl vad gäller sammanbyggnad som i fråga om användningsområde.

För att utröna NSF:s inställning härtill fick undertecknad i uppdrag att efterhöra, om det vore möjligt att få ett sammanträffande till stånd mellan representanter för FN:s styrelse och NSF:s söndagen den 12 juni.

 

§18  Undersökning av uthyrningslokaler

Lisbeth Maxén hade gjort en undersökning av en del lokaler, som hyrs ut på samma sätt som Sjöstugan, och som var belägna i Bohuslän. Det visade sig, att det pris, som tas ut för Sjöstugan är skäligt, men att någon höjning inte bör företagas på några år.

 

§19  Bastuavtal

Lisbeth Maxén hade utarbetat ett förslag till bastuavtal, som hon väntade svar på från varmbadhusgruppen.

 

§20  Besiktning

Lars Kjellgren påminde om nödvändigheten av att utföra två besiktningar på badplatserna under sommarsäsongen, och att dessa skulle verifieras med protokoll. Beslut om vilka som gör dessa vid vilken tidpunkt tas på nästa möte.

 

§21  Piren vid Norra hamnen

Det konstaterades, att piren vid Norra hamnen är i behov av reparation snarast till följd av den alltmer ökande badfrekvensen där.

 

§22  Nästa möte

Nästa möte var redan bestämt till tisdagen den 21 juni kl. 19.00 hos undertecknad.

 

§23  Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

För Föreningen Nösund                                                               Justeras:

 

 

Sten Hallberg                                                                               Lars Kjellgren