Styrelseprotokoll 10 april 2011

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund söndagen den 10 april 2011 kl 10.00-12.15.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Cecilia Holst, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén och Bengt Thompson.

 §1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.                                                           

 §2  Justerare

Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

 §3  Avgifter 2011

Beslöts att samtliga avgifter gällande 2010 skulle vara desamma för 2011. Vad beträffar uthyrning av Sjöstugan fredag-söndag skulle Lisbeth Maxén undersöka prisuppgifter på festlokaler i olika delar av Bohuslän till nästa möte.

I fråga om avgift för yogaövningar i Sjöstugan i händelse av dåligt väder mån- och onsdagar under sommaren beslöts att en symbolisk avgift skulle tas ut, under förutsättning att ledaren tog ut kursavgift för deltagarna. Undertecknad fick i uppdrag att diskutera med vederbörande.

 §4  Kolboden

Undertecknad meddelade, att de av Maj-Britt Olsbo gjorda ritningarna för ny kolbod hade insänts till byggnadsavdelningen på Orust kommun, och att svar därifrån hade ingått, att man mottagit ansökan, och att man beräknade en tid av 10-12 veckor för slutbehandling.

Det uttrycktes önskemål om att kunna riva kolboden på arbetsdagen den 30 april och att bränna virket, varför det uppdrogs åt undertecknad att ta kontakt med vederbörande handläggare på Orust kommun för att försöka få tillåtelse att utföra denna rivning nämnda dag. Därefter skulle föreningens entreprenör gjuta platta och dra erforderliga rörledningar, varefter det egentliga bygget förhoppningsvis skulle kunna ske med frivillig arbetskraft.

 §5 Arbetsdagen den 30 april

Arbeten att utföras rubricerade dag: isättning av badtrappor i södra kallbadhuset, slyröjning på Vadräckena. uppeldning av årsgammal virkeshög på stranden vid Dan Linds uppfart, storstädning av Sjöstugan, städning av andra våningen i magasinet, översyn av förrådet i magasinet, förberedelser för iståndsättande av norra kallbadhuset inför sommarsäsongen, vassen tas bort i laserviken. allmän städning utefter stränderna.

 §6 Varmbadhuset

Styrelsens varmbadhusgrupp informerade om vad som hänt med varmbadhuset under året. På södra sidan har de nedslagna rören gjutits med tre undantag. Inget svar har inkommit från Länsstyrelsen om sökt bidrag. Ev sponsring kommer att ske av Orusts sparbank med ännu icke fastställt belopp.

Närmast liggande händelser: Grunden skall förstärkas. Fönstren kommer i maj. Diskussion om kodlås/nycklar pågår. Det föreslagna bastupaketet med föreslagna tillägg av Leif Persson formuleras slutgiltigt av Lisbeth Maxén. Kassören gör en budget för varmbadhuset. Ett möte med hela varmbadhusgruppen sammankallas under påskhelgen för att diskutera de närmast liggande arbetena på byggnaden.

 §7 Telegrambyrån

Beslöts att måla telegrambyrån under sommaren. Lars Kjellgren hade undersökt lämpligheten av detta, trots att bara ett år gått sedan uppförandet av byggnaden, men det skulle kunna låta sig göras. Färgen skall vara matt röd.

 §8 FN och NSF

Ett antal möten har under vintern hållits med olika intressenter – FN. NSF, RBK – för att diskutera i första hand området kring Sjöstugan, RBK:s nya byggnad där samt FN:s förslag på tillbyggnad av Sjöstugan.

Det har under hand visat sig, att olika besked har kommit från olika grupper av medverkande, och FN har bedömt det nödvändigt att få en direktdiskussion till stånd mellan FN och NSF. Av den anledningen har Magnus Johansson och undertecknad varit i kontakt med Anna-Karin Holst för att utverka ett möte, som hon därpå tagit initiativ till att genomföra på skärtorsdagen den 21 april kl. 15.30 i Sjöstugan.

FN har som målsättning att få en förutsättningslös diskussion med NSF om hur de båda föreningarna ser på de kommande årens utveckling av Nösund. Dessutom önskar FN ta upp frågor om marklösen under Sjöstugan, tillbyggnad av Sjöstugan, anläggande av VA-system från ångbåtsbryggan till Sjöstugan m fl väsentliga och viktiga uppgifter.

Det är FN:s förhoppning att möten av detta slag mellan de båda föreningarnas styrelser skall kunna hållas några gånger om året för att diskutera dagssituationen i aktuella frågor.

 §9 Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall hållas onsdagen den 1 juni kl. 19.00 hos undertecknad och det därpå följande tisdagen den 21 juni kl. 19.00 på samma plats.

 §10 Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 För Föreningen Nösund                                                               Justeras:

 

Sten Hallberg                                                                               Lisbeth Maxén