Styrelseprotokoll 15 januari 2011

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 15 januari 2011 kl 11.00-13.30.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Magnus Johansson, Lars Karlén, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.

Dessutom deltog i §§1-3  FN:s valberedning Ingrid Andersson-Lundin och Torbjörn Janson.

 

§1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

 

§2  Justerare

Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

 

§3  Valberedningen har ordet

Valberedningen hade utbett sig ett möte för att höra styrelsens uppfattning om det gångna året och för att informera sig om intresset att stanna kvar i styrelsearbetet hos de ledamöter, som står i tur att avgå. I det sammanhanget meddelade undertecknad, att, under förutsättning att valberedningen inte finner det lämpligt att föreslå ny ordförande redan under innevarande år, jag vid årsmötet 2012 kommer att avgå. Förslag framfördes om möjligheterna/lämpligheten  av att under resterande tid fram till juli 2012 utse någon person, som kunde arbeta nära med undertecknad om hur ordförandearbetet läggs upp och på  så vis successivt sättas in i det.

Från styrelsens sida togs på nytt upp betydelsen av att knyta någon – sporadiskt adjungerad – med juridisk kompetens till styrelsen, eftersom det framtida arbetet inom föreningen dels ökar, dels tenderar att bli alltmer komplicerat, varvid avtal av olika slag måste slutas. Det är då viktigt, att dessa avtal får en exakt utformning.

Det är även viktigt, att medlemmarna har kunskap om vilka investeringar, som föreningen gjort under den senaste tioårsperioden, och till vilka belopp dessa uppgår.

 

§4 Föreningens ekonomi

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen vid årsskiftet. I samband härmed beslöts att under medlemsmötet i slutet av januari Magnus Johansson skulle informera om de i föregående § nämnda investeringarna.

 

§5 Sjöstugan

Bengt Thompson inledde med en genomgång av läget beträffande toaletter i Sjöstugan. Många och långvariga diskussioner har förts i olika konstellationer, och en kort sammanfattning ger vid handen:

 1. En fristående byggnad utmed berget vid sidan av entrén godkänns inte av Nösunds samfällighetsförening (NSF).
 2. Ingvar Svensson och Bengt Thompson har utarbetat ett förslag med en toalett i farstun, och när föreningens ekonomi så tillåter, skulle en utbyggnad av entrén på Sjöstugan kunna ske, varvid ytterligare en toalett skulle  få plats. Detta förutsätter, att man bygger ett bords- och stolsförråd på östra gaveln av Sjöstugan. Dessa alternativ är godkända av NSF.
 3. Ansökan om LOVA-bidrag på 320 000:- är insänt till Länsstyrelsen, och ansökan är registrerad. Beloppet avses täcka ledningsdragning från ångbåtsbryggan till Sjöstugan samt den kommunala anslutningsavgiften.
 4. P 1-3 ovan har kommit i ett nytt läge i och med en skrivelse från Pål Prøitz, där han utvecklar tanken att uppföra en mindre byggnad mellan Sjöstugan och flaggstången. I detta hus skulle finnas kök och sammanträdesrum för ca 25 personer. – allt vinterbonat. Till denna byggnad skulle knytas en ny hamnanläggning med plats för ca 55 båtar, och den skulle läggas dels framför, dels något väster om Sjöstugan.
 5. En lång diskussion fördes utifrån detta senare förslag – p 4 -. Styrelsen är helt enig om att det inte får anläggas någon hamn framför Sjöstugan, vilket också har framförts från NSF. I fråga om byggnaden föreslogs att den i stället för att vara fristående skulle anslutas till Sjöstugan, varvid ny entré med toaletter skulle kunna erhållas. Dessutom skulle samtidigt befintliga köks- och caféutrymmen utvidgas något och repareras i sin helhet och göras vinterbonade liksom givetvis toalettutrymmet. Det planerade konferensutrymmet skulle kunna tillgodoses i varmbadhuset, då det stora rummet där blir färdigt och iordningställt.
 6. Beslöts att Bengt Thompson skulle ta kontakt med Lennart Sundelius för att diskutera den uppkomna situationen, och att dessa båda jämte Rune Olsson och Gösta Sandegren skulle begära ett möte med Pål Prøitz för att med honom diskutera de förslag, som framkommit i samband med dagens styrelsemöte.
 7. Beslöts att för föreningens del intet arbete med Sjöstugan skall påbörjas före 2012.
 8. Nösunds Båthamnsförening hade meddelat, att man för sin del betraktade frågan om hamn framför Sjöstugan som rent akademisk, eftersom man dels inte äger något vattenområde, dels anser att det är Föreningen Nösunds mening som gäller i fråga om hamns anläggande eller ej.

 

§6 Kolboden

Det konstaterades, att en av de angelägnaste uppgifterna för föreningen under 2011 är att förvandla den gamla kolboden till toalett- och förrådsbyggnad.

 1. Maj-Britt Olsbo har under 2010 lämnat ritningsförslag på ny byggnad, som tar till vara kolbodens yttre, och det skall aktualiseras och insändas till byggnadsnämnden i Orust kommun för godkännande.
 2. Den nya byggnaden får en mycket väl isolerad del för blivande toalett- och våtutrymmen och en något mindre isolerad del, där förrådsutrymme kommer att vara beläget.
 3. Stommen på huset kommer föreningen att låta en yrkesman utföra, medan större delen av övriga arbeten sker genom frivilliga insatser.
 4. Arbetet skall vara slutfört under året.

 

§7 Varmbadhuset

Vad gäller varmbadhusets ombyggnad sker denna genom varmbadhusgruppens försorg, men Föreningen Nösund är ansvarig i slutskedet för alla göromål, all ekonomi etc.

 1. Ekonomi: F n  saknas pengar att betala ett antal beställda fönster. Mikael Hassler hade översänt en handling innefattande ett antal punkter, som förhoppningsvis skulle kunna locka tolv donatorer att satsa 5000:- vardera. Man skulle få 30% på bastubad intill en viss angiven gräns samt diverse andra förmåner i form av vin  ett signerat fotomontage med vinetiketter samt en höstsupé med ostron och musslor. Styrelsen hade intet att invända emot detta förslag. I det hade också funnits meddelande om att man skall få egen nyckel, men styrelsen anser det bättre att redan nu satsa på kodlås till byggnaden. Styrelsen var tveksam till om man skulle gå ut med meddelande om att samlingsutrymmet skulle stå helt klart redan under innevarande höst.
 2. Beslöts att ett avtal skulle tecknas mellan föreningen och ovannämnda finansiärer, så att inga missförstånd uppstår.
 3. Beslöts efterhöra en total finansieringsplan för varmbadhusombyggnaden hos Mikael Hassler.
 4. Ombyggnad: Lars Kjellgren hade överlämnat en handling, som innefattade ett antal punkter beträffande den fortsatta ombyggnaden – nytt golv, plaströr på rälsen för blivande altanen, eternitplattorna täcks med panel i stället för att tas ned, plåttaket ersätts med bräder och ev tjärpapp, tidstypiskt räcke på altanen när den är färdig. Styrelsen hade intet att invända bortsett från att det allra första, som måste göras, är att säkra grunden, vilket är ett oeftergivligt krav. Bengt Thompson skulle ta kontakt med Lars Kjellgren i detta ärende.
 5. Beslöts att Lars Kjellgren skulle ta kontakt med Orust kommun för att efterhöra i vilken omfattning man skulle kunna få arbetshjälp från det s k ”Lyftet” för att utföra arbeten i varmbadhuset.

 

§8 Norra kallbadhuset

Även norra kallbadhuset kräver stora investeringar under året, och här är problemet, att dessa måste vara åtgärdade, innan badsäsongen börjar. Ev medel från Orust kommun erhålls ej förrän efter sommaren, och det, som skall göras, är ganska kostsamt. Det behövs ny badbrygga, omfattande cementarbeten på planerna framför badhuset samt kapning av nedslagen räls och påsättning av rör kring rälsen. Dessutom behöver badhuset målas invändigt.

 

§9 Telegrambyrån

Telegrambyrån är nu färdig bortsett från att handtillverkade skyltar ännu ej kommit på plats. Största delen av kostnaden har Orust kommun stått för. Anslagstavlor finns för Föreningen Nösund, Boxvike segelsällskap, Nösunds kulturhistoriska sällskap och Nösunds vägförening samt Nösundsgården, Nösunds värdshus, Orust kommun och Svenska kyrkan.

 

§10 Marsskrivelsen

Undertecknad hade utarbetat ett förslag till den s k marsskrivelsen, som går ut till samtliga medlemmar i samband med utsändande av inbetalningskort. Beslöts att den skulle kunna kompletteras efter januarimötet, om saker då framkom, som borde tas med.

 

§11 Medlemsmötets dagordning

Åtog sig Bengt Thompson att utarbeta dagordningen för medlemsmötet den 28 januari kl 18.00 på Nösunds värdshus.

 

§12 Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall hållas lördagen den 12 mars kl. 10.30 hos undertecknad.

 

§13 Mötet avslutas

Förklarade ordf. sammanträdet avslutat.

 

För Föreningen Nösund                                                 Justeras

 

 

Sten Hallberg                                                                 Lisbeth Maxén