Styrelsemöte 30 oktober 2010

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 30 oktober 2010 kl 10.00-12.10.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Cecilia Holst, Lars Karlén, Lars Kjellgren, Rune Olsson och Bengt Thompson.

 

§1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

 

§2  Justerare

Lars Kjellgren utsågs till justerare.

 

§3  Ekonomin

I kassörens frånvaro redogjorde undertecknad för dagsläget i föreningens ekonomi, vilket inhämtats i samband med ett möte som Lars Kjellgren och undertecknad haft tillsammans med Jan Gustavsson den 24 oktober. Mötet var betingat av de mycket stora utgifter, som föreningen fått utifrån de arbeten, som utförts av Göran Andersson vid Sjöstugan, varmbadhuset och norra kallbadhuset. Det ekonomiska läget befanns trots utgifterna vara helt under kontroll, och kassan är f n betryggande.

De arbeten, som betalats nu, är ny grund under Sjöstugan, pålning söder och öster om varmbadhuset, framdragning av VA-ledningar från Badhusvägen till varmbadhuset och kolboden och erforderliga sprängningar i samband därmed samt pålning för ny badbrygga vid norra kallbadhuset.

 

§4  Toaletter vid Sjöstugan

Bengt Thompson inledde en längre diskussion om situationen vad beträffar anläggande av ev toaletter vid Sjöstugan.

Ärendet har diskuterats under ett par års tid, och det har under ungefär lika lång tid förts samtal med Nösunds Båthamnsförening (NBF) i frågan.

Hittills har framkommit, att

 1. i den enkät som Föreningen Nösund (FN) utfört, har medlemmarna prioriterat arbeten i Sjöstugan
 2. styrelsen koncentrerat sig på ev anläggande av toalett/er
 3. en arbetsgrupp bestående av Rune Olsson, Gösta Sandegren och Bengt Thompson arbetat med toalettfrågan
 4. denna grupp haft kontinuerlig kontakt med NBF om ekonomiskt deltagande
 5.  FN överenskommit med Orust kommun om anslutning till kommunens VA-nät vid ångbåtsbryggan
 6. FN infordrat två offerter om ledningsdragning från ångbåtsbryggan till Sjöstugan, varvid ledningarna skulle läggas på havsbotten
 7. Nösunds samfällighetsförening givit FN tillstånd att dra ledningarna på dess mark
 8. FN kommer att sluta motsvarande avtal med syskonen Holst den 5-6 november
 9. arbetsgruppen föreslagit byggande av toalett antingen i farstun i Sjöstugan eller i form av en fristående byggnad vid berget utanför Sjöstugans entré

10)  Maj-Britt Olsbo ombetts rita förslag på en toalettbyggnad vid berget, och i samband därmed överlämnade hon ett ytterligare förslag, nämligen en byggnad att uppföras på Sjöstugans östra gavel, och där även en ev framtida tömningsstation för NBF skulle kunna få plats

Bengt Thompson fortsatte med att informera om ett möte, som han haft tillsammans med Ingvar Svensson, representant för NBF, den 27 oktober. Under detta möte hade man enats om att föreslå som det bästa alternativet

 1. byggandet av en toalett i det utrymme, som idag disponeras av städskrubben i Sjöstugan.
 2. föreslå en utbyggnad av Sjöstugan, där nuvarande entré är belägen, och att detta skulle ske i samband med att köket renoverades, och då skulle ytterligare en toalett byggas i det nya utrymmet; förutsättningen för detta är givetvis tillstånd från NSF, som äger marken, och Ingvar Svensson skulle ta kontakt med styrelsen i berörda förening för att diskutera med den det ”nya” läget

Vid detta möte hade också konstaterats, att ett alternativ med toaletter på östra gaveln inte var aktuellt, eftersom det skulle bli bekymmer med ledningsdragningar från pumpstationen framför Sjöstugans entré till och från östra gaveln.

Vad beträffar tidsschema för de tänkta arbetena är det sannolikt mera troligt med en start 2012 än under nästa år. Dock skulle ett försök att erhålla LOVA-pengar göras, och det uppdrogs åt Bengt Thompson att sända in en ansökan härom före den 1 december 2010. Ansökan skulle gälla enbart toalettdelen, eftersom bidrag till ledningar ej beviljas.

Både i samband med Bengt Thompsons föredragning och efter den uppstod intensiva diskussioner i ärendet, och dessa upptog också frågan om toaletten i kolboden – se nästa §.

 

§5  Toalett i kolboden

Föreningen har beviljats tillstånd av Nösunds samfällighetsförening att använda fonderade medel från 2008 för betalning av framdragning av ledningar, sprängning och pump till kolboden. Därmed kan man konstatera, att arbetena för iståndsättning av kolboden är påbörjade, och fortsättningen innebär rivning av byggnaden och uppförande av ny sådan samt installerandet av toalett enligt tidigare diskussioner.

Beslöts utifrån dessa förutsättningar att en arbetsgrupp skall bildas för att ta itu med de uppgifter, som sammanhänger med ersättandet av befintlig kolbod med ny toalettbyggnad och med inriktning på att arbetet skall starta så snart som möjligt, och sedan byggnadstillstånd har erhållits.

Det konstaterades också, att kolbod och varmbadhus inte hänger samman arbets- och kostnadsmässigt.

 

§6  Norra kallbadhuset

I och med att pålning utförts under september kommer det att behövas en helt ny badbrygga inför nästa säsong. För utgifterna för denna och för nödvändiga cementarbeten beslöts att anhålla om 85000:- hos Orust kommun senast den 28 februari 2011.

Det beslöts även att tillsätta en arbetsgrupp, som skall handha upprustningen av norra kallbadhuset.

 

§7  Telegrambyrån, f d infoboden

Undertecknad informerade om att nu även elektriskt ljus installerats, och att därmed huset kan anses vara färdigt. Det återstår enbart de skyltar, som beställts.

 

§8 Specialmedlemskap

Fråga hade framställts om man kunde bli medlem enkom för att få billigare bastubad. Styrelsen konstaterade, att ingen form av specialmedlemskap kan accepteras.

 

 

 

§9  Avtal om ledningsdragning

Förslag till avtal förelåg mellan syskonen Holst och Föreningen Nösund beträffande ledningsdragning från ångbåtsbryggan till Sjöstugan i samband med ev nedläggande av  VA-ledningar till de ev toaletterna  Undertecknad fick i uppdrag att underteckna avtalet och överlämna det omgående till Anna-Karin Holst.

 

§10  Arbetsdagen den 25 september

Det konstaterades, att arbetsdagen förflutit väl trots ett inledande regn, och att en mängd röjningsarbeten kunnat företas. Det mesta av det röjda eldades upp.

 

§11  Vintermöte

Beslöts att i informationssyfte ett vintermöte med medlemmarna skulle hållas på Nösunds värdshus fredagen den 28 januari 2011 kl. 18.00.

 

§12  Försäljning av egna bryggor

På Vadräckena finns ett antal privata bryggor, som byggts med markägarens tillstånd. Brygga medföljer ej husförsäljning. För föreningens del torde det vara lämpligast att i varje enskilt fall diskutera med säljaren om priset, eftersom säljaren är skyldig att utbjuda bryggan i turordning efter den kölista som föreningen tillhandahåller.

 

§13  Pilgrimsleden

Orust kommun har beviljats medel av LAG-gruppen, med beslut av Länsstyrelsen, för anläggande av en pilgrimsled på cirka åtta mil på Orust. Under vintern 2009-2010 arbetade tio nösundsbor med olika delar under projekteringen, t ex med kartmaterial, vägbeskrivning, framtagande av  övernattningspaket m m. Genomförandet pågår mellan 2010-11-01 och 2012-06-30, och kommunen har bett Nösund ansvara för i första hand delen Hjortsbacken-Nösund-Brattebräcka. Lämpligt är då att Föreningen Nösund står bakom detta arbete formellt, och styrelsen beslöt i anslutning härtill.

 

§14 Nationaldagen

Den gamla organisationen inom Orust kommun upphörde hösten 2009, och en ny har tillskapats, där man tänker sig en cirkulation i firandet mellan föreningarna inom kommunen. Lämpligt är även i detta fallet, att en förening  formellt står bakom ett nationaldagsfirande. Beslöts därför att Föreningen Nösund skulle stå som organisatör, om firandet förläggs till Nösund.

 

§15  Lottdragning

Tidigare hade diskuterats att dragning i det stora lotteri, som utlystes i samband med sommarfesten, skulle ske under julmarknaden. Synpunkter har framkommit på det olämpliga häri, och därför beslöts att dragningen skall ske på vintermötet den 28 januari 2011.

 

§16  Granar

Uppdrogs åt Lars Kjellgren att tillse, att granar, som bekostas av föreningen, sätts upp vid p-platsen vid bryggan och i rondellen dagarna före julmarknaden.

 

§17  Avtal med NSjF

Förslag har inkommit från Nösunds Sjöbodsförening om att ett avtal bör ingås mellan FN och NSjF i fråga om altanen framför sjöbodarna vid Norra hamnen. Styrelsen hade intet att invända häremot.

Lars Karlén föreslog, att den summa, som FN är skyldig NSjF, på lämpligt sätt tas upp i bokföringen. Vad beträffar de ekonomiska mellanhavandena mellan de båda föreningarna i fråga om belysningen på Vadräckena skall utredning göras.

 

§18  Protokoll från de ekonomiska gruppen

Protokoll från den vid årsmötet tillsatta ekonomiska gruppen hade inkommit. I det behandlas

 1. föreningen som ideell förening och vad som krävs för att registreras som sådan
 2. momsbefrielse för uthyrning av lokal
 3. förslag om inköp av mark under Sjöstugan
 4. förslag på upprustning av Sjöstugan
 5. förslag på medlemsbidrag till Sjöstugan
 6. förslag på uthyrning av Sjöstugan vid veckoslut på annat sätt än nu
 7. förslag på inträdesavgift i FN för nya fastighetsägare
 8. önskan om möjligheter att få framlägga gruppens förslag på vintermötet

 

§19  Varmbadhuset

Meddelades att skrivelse ingått till Länsstyrelsen från varmbadhusgruppen med anhållan om ett bidrag på 312000:- för exteriör förbättring enligt följande:

 1. Fasad: eterniten tas bort och ersätts av ursprunglig träpanel. Målning. Nya fönster/dörrar av ursprunglig typ.
 2. Grund: återställande av ursprunglig tidstypisk stenpelargrund
 3. Tak: återställes till äldre typ (idag korrugerad plåt)
 4. Badbryggor med räcke runt fasad
 5. Ovanstående avser endast de exteriöra merarbeten/åtgärder som betingas av att återställa/bevara en unik ”Varmbadhusmiljö” à la 1903
 6. (I övrigt kommer byggnaden att interiört totalrenoveras

Åtgärderna kan påbörjas 2010-11-01 och beräknas vara avslutade 2010-06-30

 

§20  Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall hållas lördagen den 15 januari 2011 kl. 11.00 hos undertecknad.

 

§21  Mötet avslutas

Ordf. förklarade mötet avslutat.

 

 

 

För Föreningen Nösund                                                 Justeras:

 

 

 

Sten Hallberg                                                                   Lars Kjellgren