Styrelseprotokoll 14 juli 2010

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund onsdagen den 14 juli 2010 kl 18.00-20.00.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Magnus Johansson, Lars Karlén, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén, Rune Olsson och Bengt Thompson.

 

§1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

 

§2  Justerare

Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

 

§3  Välkomstord

Lars Karlén hälsades välkommen till styrelsen, och det uttrycktes en förhoppning om att han skulle finna styrelsearbetet intressant.

 

§4  Val av vice ordförande

Valberedningen hade uttryckt önskemål om att en vice ordförande skulle utses, och till denna post valdes Magnus Johansson.

 

§5  Hyra av p-plats

Vid ett tidigare möte hade en medlem givits möjlighet att få en reserverad p-plats vid Norra hamnen. Han hade därefter förhört sig om en flyttning vore tänkbar till mittsektionens östligaste del. Styrelsen ansåg dock, att det vore bättre med en mindre utsatt plats , dvs den tilldelade, som inte heller var till hinder vid båtisättning och allmän parkering.

 

§6  Uppföljning av årsmötet

Det konstaterades, att de formaliebetonade momenten hade gått snabbt, att Bengt Thompsons redogörelse var fyllig och instruktiv, och att den efterföljande diskussionen utifrån inlämnad motion hade blivit omfattande och utmynnat i ett förslag att tillsätta en arbetsgrupp på fem personer, vilka skulle utreda möjligheterna att stärka föreningens ekonomi.  

 

§7  Investeringsbehov

Fördes en längre diskussion om vilka investeringar, som ligger framför föreningen i dess arbete, och om vilka belopp, som sannolikt kommer att krävas för att genomföra de planerade arbetena.

 

§8  Markfrågor

Återupptogs den sedan ett antal år nedlagda diskussionen angående förvärv att den mark, på vilken Sjöstugan och varmbadhuset står. Det beslöts, att ett samtal skulle tas upp med Nösunds samfällighetsförening om hur man där ser på möjligheterna för Föreningen Nösund att få överta marken, dock på ett sådant sätt, att NSF vid ett ev överlåtande gör detta med förbehåll, att marken uteslutande ges till Föreningen Nösund utan möjlighet att föras över till annan ägare.

I detta sammanhang ansågs det vara lämpligt att göra en utredning om fastighetsbildning och tomträtt, och under sådana omständigheter måste juridisk expertis kopplas in. Bengt Thompson skulle diskutera med Thérèse Aspegren i aktuellt ärende.

Eftersom NSF har sitt nästa möte den 30 augusti, bör en skrivelse inlämnas till detta sammanträde med ovanstående innehåll.

 

 

§9   Tillgång till Sjöstugan

Diskuterades frågan om man på hemsidan skulle lägga ut ett meddelande om att en helg i månaden under juni-augusti var reserverad för nösundsbor intill ett visst datum, men beslöts att avvakta härmed till ett senare tillfälle.

Likaså skulle frågan om olika typer av prissättning på hyra av Sjöstugan tas upp i början av 2011.

 

§10  Inspektion av badplatserna

Meddelades, att Rune Olsson, Bengt Thompson och undertecknad den 9 juli gjort en inspektion av norra och södra kallbadhusen för att tillse, att de fungerade tjänligt inför badsäsongen. Ett protokoll upprättades i samband därmed. Åtgärder har vidtagits på alla de punkter, som erfordras för att baden skall vara i funktion.

 

§11  Claes Anderssons museum

Arvingarna till framlidne Claes Andersson hade tillfrågat undertecknad, om intresse fanns att överta samlingarna före en husförsäljning. Styrelsen hade i korthet diskuterat det på ett extra möte den 11 juli och tillstyrkt. Ärendet behandlades på nytt, och det beslöts att gåvan skulle ägas av Nösunds kulturhistoriska sällskap, vilket godkänt detta förfarande på årsmöte den 13 juli, men att f n Föreningen Nösund skulle förvalta samlingen. Den skulle intill dess att man bestämt på vilket sätt föremålen skall visas packas ned och förvaras på lämpligt ställe, som man hoppades finna till den tidpunkt, då museiföremålen skulle överlämnas – efter den 15 augusti.

 

§12  Infohuset

Meddelades att infohuset hade blivit färdigt tidigare denna dag.

Samtliga föreningar på Nösund och ortens tre större företagare hade tillfrågats om intresse av reserverad plats, och positivt svar hade hittills ingått från Nösundsgården, Boxvike Segelsällskap och Nösunds Vägförening.

Fråga uppkom, om det skulle arrangeras en taklagsfest. Ev skulle man kunna ha någon form av invigning under Nösundsdagens förmiddag, men något beslut härom fattades ej.

 

§13  Cykelparkeringen

Rune Olsson skulle ta kontakt med Göran Andersson för att be honom uppföra staketet till cykelparkeringen, när allt byggmaterial var bortforslat.

 

§14  Promenadvägarna

Beslöts att Jan Gustavsson och Lars Kjellgren under nästa vecka skulle inleda markeringen av promenadvägarna. Gunnar Nilsson hade bett att få deltaga i detta arbete.

 

§15  Julmarknaden

Beslöts att ta ut en hyra på 100:-per bord från dem som kommer att delta i julmarknaden den 27 november.

 

§16  Facebook

Togs frågan upp om huruvida man skulle bilda en facebookgrupp. Ärendet kommer att bli föremål för fortsatt behandling.

 

§17  Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall hållas lördagen den 21 augusti kl.09.00 hos undertecknad.

 

§18  Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat

 

För Föreningen Nösund                                                 Justeras

 

 

Sten Hallberg                                                                 Lisbeth Maxén