Styrelseprotokoll 2 maj 2010

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund söndagen den 2 maj 2010 kl 13.00-15.30.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Magnus Johansson, Lisbeth Maxén, Rune Olsson och Bengt Thompson.

 

§1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

 

§2  Justerare

Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

 

§3  Valberedningen har ordet

Valberedningen hade bett om tid för att meddela om det aktuella läget i sitt arbete inför årsmötet. Den föreslog, att styrelsen inom sig skulle utse en vice ordf., en fråga som kommer upp på det första sammanträdet efter årsmötet.

 

§4  Varmbadhuset

Maj-Britt Olsbo, som för föreningens räkning deltagit tillsammans med Lars Kjellgren i ett möte angående  brygga, pålning och andra utomhusarbeten vid varmbadhuset och den nya spaanläggningen, hade inbjudits till styrelsemötet för att redogöra för vad som diskuterats. Anförandet utmynnade i en 80 minuter lång diskussion.

Hon informerade detaljerat om den offert, som översänts av F:a Berg & GrundSäkring, och som innebar

a) att åtta pålar skulle slås ned utanför varmbadhuset, två utanför den östra och sex utanför den södra sidan

b) att kostnaden härför skulle belöpa sig till ca 130 000 inkl moms, om inte djupet var sådant, att pålarna måste förlängas, då det i så fall tillkom en meterkostnad om 250 kr/m

c) att i motsvarande grad en reduktion på priset med 50% per meter skulle ske, om djupet inte uppgick till tio meter

d) att det var stålpålar RR90 med betongfyllda PVC rör monterade över pålar – dim 180 mm

e) att arbetet skulle påbörjas den 10 eller 11 maj

Maj-Britt Olsbo hade gjort en ritning över det aktuella området, som ingående diskuterades, och mot vilken  ingen hade något att erinra. Altanen på sydsidan av varmbadhuset skulle få en bredd av tre meter.

Diskussion fördes om hur altanen på östsidan skulle utformas, och hur den skulle anslutas till byggnaden, och det ansågs givet, att det skulle lämnas ett litet utrymme mellan vägg och altan.

Dan Lind hade erbjudit sig att förse östväggen av varmbadhuset med ny panel. Det hade emellertid under arbetsdagen den 1 maj visat sig, att det befintliga trävirket sannolikt var av sådan god kvalitet, att det ej skulle behövas någon annan förändring än målning. Först måste dock plåt- och eternitskivor tas bort och deponeras på Månsemyr. Mikael Hassler hade lovat stå för att detta arbete utförs.

I den efterföljande diskussionen, som omfattade hela frågekomplexet, konstaterades, att styrelsen har att följa de årsmötesbeslut, som finns, och där Sjöstugan kommer före varmbadhuset i prioriteringsordning. Vad gäller varmbadhuset skall i första hand grunden ses över, VA-ledningar dras fram, underhållsarbeten utföras.

Beslöts

att inte anta den offert, som ställts till värdshuset, och som inbegrep föreningen i fråga om pålningsarbeten.

att ta emot erbjudandet från Dan Lind om ev reparation och  kostnadsfri målning med linoljefärg av östväggen på varmbadhuset

att undertecknad skulle meddela detta till Dan Lind

att undersöka hos andra entreprenörer om kostnaden för en pålning enligt ovan

att tillse att byggnadens grund snarast får en så tillfredsställande lösning som möjligt

att avstå från ekonomiskt samröre i samband med att den nya spabryggan byggs, och att inte heller ha någon förbindelsegång mellan en framtida altan längs östväggen på varmbadhuset och värdshusets brygga.

 

§5 Påverkan på medlemsavgiften av höjd utdebitering

Meddelade kassören, att man hittills inte kan spåra någon negativ påverkan av den höjda medlemsavgiften i fråga om antalet inbetalningar.

 

§6 Hemsidan

I fråga om material från de olika föreningarna har ännu inte NKS, NSjF, NTK och NV lämnat några uppgifter att införas i resp föreningsområde på FN:s hemsida. Påminnelse skall utgå till dessa.

Avsnittet om hur man bli medlem skall lyftas upp och få en mera framträdande placering.

Lisbeth Maxén kommer att göra en affisch om sommarfesten, och affischen skall även sättas upp på anslagstavlan. I samband härmed kommer plusgiro- och bankgironummer att publiceras, så att man lätt vet hur man skall sätta in anmälningsavgiften till festen.

Ett rubrikområde beträffande ”Skötsel” tillskapas och där noteras, att Maj-Britt Olsbo har åtagit sig att städa kallbadhusen under sommaren liksom att Rune Olsson har kontroll över alla bord i Sjöstugan och gör erforderliga reparationer på dem. Bengt Thompson ombesörjer gräsklippning på Vadräckena.

En anmodan publiceras samtidigt om att man kan anmäla sig som intresserad städare av toaletterna vid bryggan under vissa självvalda perioder under sommaren.

 

§7  Befintliga avtal

Undertecknad hade gjort en sammanställning av befintliga avtal mellan föreningen och övriga intressenter, dvs Nösunds samfällighetsförening, Orust kommun, Nösunds värdshus, syskonen Holst och Henrik Olsson och samtliga områden är täckta av avtal: marken under alla föreningens byggnader, vattenområdet i Norra hamnen och båtplatserna på Vadräckena.

 

§8  Uppföljning av arbetsdagen

Arbetsdagen den 1 maj hade samlat cirka 55 personer, som utförde ett synnerligen omfattande arbete. Bland insatser kan nämnas gjutning av ny cementtrappa vid badstranden vid södra kallbadhuset, total städning av Sjöstugan och varmbadhuset, byggande av grund för det nya informationshuset, skrapning och målning av varmbadhusets norra vägg, omfattande slyröjning på Vadräckena, städning av hela strandområdet mellan de båda kallbadhusen och röjning av promenadvägen från Törtipp genom Reserna till Mjölnarns väg plus sträckan till Kvarnberget.

Iakttagelser hade gjorts om att plåttaket på södra kallbadhuset hade lossnat i östra hörnet, och att fästet, som håller taggtråden på samma byggnad, var ruttet och behövde bytas ut. Inte heller hade varmvattenberedaren i Sjöstugan fungerat. Rune Olsson lovade att kontrollera och ev själv åtgärda nämnda ting.

 

§9  Försäljning av egna bryggor

Frågan hade uppkommit genom husförsäljning. Vederbörande hade ännu inte lämnat något slutligt svar till föreningen. Generellt kommer ärendet att tas upp på ett kommande möte.

 

§10  Sjöstugan

Bengt Thompson hade efter avslaget av sökta LOVA-pengar 2010 varit i kontakt med Länsstyrelsen för att efterhöra hur man skall gå vidare, och han hade då fått besked om

att föreningen skall se avslaget och ansökan både med en positiv och en negativ del.

 

Positivt:

–        Vårt projekt som sådant är bidragsberättigat, men vi inrymdes inte under de medel som kunde fördelas för 2010.

–        Vi bör således göra en ny ansökan för att vara med på 2011 års medel.

–        Länsstyrelsen har inte gjort avslag på vår etapp 2 och 3.

 

Negativt:

–        VA-ledningsdelen, etapp 1, kan inte och är inte bidragsberättigad enligt de fördelningsregler som gäller i förordningen.

–        VA-ledningen kan inte bli bidragsberättigad och bör ej vara med, om vi söker för 2011.

–        övriga föreningar etc., vilka har sökt för VA-ledningar, har fått avslag för denna del.

–        man förutsätter, att det finns en ”anslutningsbrunn” för toaletter och tömningsanläggning för båttoaletter.

 

Att gå vidare:

Vi får således själva utföra och bekosta etapp 1: VA-ledning från ångbåtsbryggan till Sjöstugan.

För att minska kostnaden år 1, kan vi diskutera med kommunen, när den kommunala anslutningsavgiften skall betalas.

Vi bör således återigen se över utförande och kostnad för etapp 1, och hur vi kan finansiera detta.

Vid översyn av kostnadsplanen bör vi även ta ställning till i vilken ordning vi gör etapp 1 och etapp 2 (bord och stolsförråd).

Avslaget ger oss även en möjlighet att mer ”fördjupat” diskutera igenom projektet mellan Föreningen Nösund och Nösunds Båthamnsförening.

Båthamnen kommer även att kunna förankra projektet med medlemmarna.

Föreningen Nösund kan även presentera nuvarande situation på årsmötet, även om ett principbeslut finns från tidigare medlemsmöten.

 

Vad beträffar frågan om ny grund för Sjöstugan meddelade Rune Olsson, att vidtalad entreprenör lovat, att arbetet skulle igångsättas under maj månad.

 

§11  Norra kallbadhuset – avtal med Orust kommun

Föreningen hade erhållit från Orust kommun ett förslag till avtal mellan kommunen och Föreningen Nösund ifråga om skötsel av ”Nösunds badplats”, dvs norra kallbadhuset.

Detta förslag diskuterades ingående och framför allt ifråga om försäkrings- och ansvarsdelen.

Beslöts att ingå avtal med kommunen enligt utsänt formulär samtidigt som beslut fattades om att på den infordrade kartan beskriva badområdet för Nösunds badplats på följande sätt: området börjar vid den östra cementplanens övergång i den grusade backen upp mot Badhusparken och slutar vid den västra cementplanens slut vid det s k barnbadet.

Till kontaktperson med kommunen utsågs Rune Olsson.

 

 

 

§12  Kolboden

Inför nedläggningen av VA-ledningar från Badhusvägen till den nya badanläggningen, till varmbadhuset och till kolboden hade Rune Olsson sammanträffat med kommunfullmäktiges ordförande Bo Andersson och stadsarkitekt Daniel Holdenmark för att diskutera, hur man lämpligen skall förfara med kolboden vid det nämnda arbetets utförande. River man hela byggnaden, behövs det både rivnings- och återuppbyggnadstillstånd, men om man endast delvis river erfordras endast nybyggnadstillstånd.

Maj-Britt Olsbo hade gjort en ritning på kolboden, och hon hade dessutom fotograferat den från alla håll – allt för att vid en kommande återuppbyggnad man skulle få så likartat utseende som möjligt på den nya byggnaden jämfört med den befintliga.

Rune Olsson meddelade också, att det med största sannolikhet kommer att bli en gemensamhetsanläggning mellan värdshuset och föreningen i fråga om VA-ledningarna från Badhusvägen till pumpstationen i varmbadhusbacken, och att kommunen tillhandahåller handlingar i detta ärende.

Beslöts utifrån erhållna upplysningar, att kolboden skall rivas till hälften (den del där toaletten skall byggas) i samband med att dikesgrävningen för VA-ledningarna görs.

 

§13  Cykelparkeringen

I och med att arbetena för spaanläggningen börjar bli färdiga, och platsen för den blivande cykelparkeringen därför inte längre behövs som upplagsplats för material, ankommer det på de tillfälliga utnyttjarna att återställa platsen på ett sådant sätt – med staket – att ingen bilparkering kan förekomma. Göran Andersson och Dan Lind ankommer det på att komma överens om hur arbetet skall utföras.

 

§14  Varmbadhusbacken

Fråga hade uppkommit, hur varmbadhusbacken skulle se ut, när alla arbetena var färdiga.

Beslöts att gräs skulle sås på backen, men att en gång av skifferplattor nog behövdes fram till spaanläggningen och till varmbadhusdörren.

 

§ 15  Informationsbyggnad

Uppförandet av byggnaden med frivillig arbetskraft under ledning av Leif Persson påbörjades den 1 maj, då grunden lades.

Rune Olsson kommer, då byggnaden står klar, att kontakta elinstallatör och med denne avgöra på vilket sätt belysning skall verkställas.

Alla föreningar på Nösund samt näringslivet på platsen och pilgrimsleden kommer att få utrymme att anslå sitt material på. För näringslivet kommer en viss mindre avgift att utgå per plats.

Undertecknad kommer att inköpa en skylt ”Affischering förbjuden” att sättas upp på framsidan av byggnaden.

 

§16  Stolar till Sjöstugan

Fråga om inköp av fällbara stolar till Sjöstugan hade uppkommit.

Beslöts att inte inköpa några sådana, men däremot skall två barnstolar införskaffas.

 

§17  Facebook

Beslöts att på nästa möte ta upp en diskussion om deltagande i facebook.

 

§18  Gökotta

Beslöts att innevarande år inte gå ut med anslag om anordnande av gökotta.

 

§19  Eldning

Informerades om att ett antal okända ungdomar på kvällen den 1 maj eldat på p-platsen vid Norra hamnen, men att de av en föreningsmedlem blivit anmodade att omedelbart upphöra med sitt beteende.

 

§20  Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall hållas måndagen den 28 juni kl. 19.00 hos undertecknad.

 

§21  Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

För Föreningen Nösund                                                 Justeras:

 

 

 

Sten Hallberg                                                                 Lisbeth Maxén