Styrelseprotokoll 5 april 2010

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund måndagen den 5 april 2010 kl 15.00-17.00.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Cecilia Bengtsson, Jan Gustavsson, Magnus Johansson,  Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén och Bengt Thompson.

 

§1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

 

§2  Justerare

Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

 

§3  Hyreshöjning

Brev hade inkommit från en hyresgäst till en av föreningens lokaler om att styrelsen borde ha meddelat i förväg om denna höjning. Styrelsen hade intet att invända i frågan utan beslöt att sända en ursäkt till vederbörande. Likaså beslöts att även till andra, som blivit utsatta för hyreshöjningar, omgående sända ett meddelande härom.

 

§4  Ansvarsområden

Diskuterades på vilket sätt man skulle angripa ”vaktmästerifrågan”, som handlar om hur det skall vara möjligt att få personer att åta sig vissa sysslor under högsäsongen. Följande beslut togs:

a) På städdagen sätts på anslagstavlan upp en lista, där man kan anteckna sig för att sköta toaletterna vid ångbåtsbryggan under en vecka under tiden 25 maj – 15 september.

b) Sofia Holst skall tillfrågas om hon har möjligheter att göra upp ett schema för passning av andra våningen på magasinet under tiden från midsommar fram till mitten av augusti.

c) Varmbadhusgruppen ordnar med tillsynen av varmbadhuset

d) På arbetsdagen den 1 maj träffas i Sjöstugan Pia Gitse, Kajsa och Sten Hallberg, Rune Olsson, Lennart Sundelius och Bengt Thompson en kort stund för att diskutera en arbetsfördelning

e) Jan Gustavsson och Lars Kjellgren tar hand om utmärkningen av promenadvägarna, och vid det första tillfället kan undertecknad delta om så önskas

I övrigt konstaterades vad gäller

kallbadhusen att Maj-Britt Olsbo åtagit sig att se till städningen där

 

§5 Uppföljning av marsmötet

Det konstaterades, att medlemsmötet på värdshuset den 26 mars varit utmärkt i alla avseenden.

 

§6 Hemsidan

 Den nya hemsidan har redan fått mycket beröm. I fråga om material från de olika   föreningarna kommer NKS, NSjF, NTK och NV att lämna uppgifter att införas i resp föreningsområde på FN:s hemsida, medan BoSS och NBF endast kommer att hänvisa till egen hemsida.

 

§7

Stämpel

En stämpel är under utarbetande med ett motiv på varmbadhuset och med ordet Nösund, vilket motiv skall bli logo för orten i fortsättningen. Henrik Edström står för den konstnärliga utformningen Stämpeln skall kunna användas på alla slags dokument och handlingar från de olika föreningarna. Alla föreningar har tillfrågats att deltaga i kostnaderna för framställningen, vilken kommer att uppgå till ca 200 kr/förening. Alla utom NSF har bestämt sig för att vara med, och samtliga önskade, att motivet också skulle finnas i digitalt utförande.

Styrelsen beslöt enligt ovan vad beträffar kostnaden.

 

§8

Broschyrer och foldrar

Undertecknad redogjorde för vad som framtagits av trycksaker i samband med pilgrimsledens på Orust anläggande.

Orust kommun har fått EU-medel för projektering av en pilgrimsled runt hela ön, men f n är huvudvikten lagd på den södra delen, som skall gå Morlanda-Storehamn-Nösund-Brattebräcka-Nötskär-Strand-Haga-Tegneby k:a-Stala k:a. En arbetsgrupp på tio personer från Nösund har sedan hösten 2009 arbetat med olika frågor i detta sammanhang. Foldrar i text och bild har framtagits över sträckorna Hjortsbacken-Nösund och Nösund-Brattebräcka samt en separat över Nösund, i vilka vandraren finner de flesta natur- och kulturbegivenheterna beskrivna. En historik över Nösund på åtta språk har också producerats liksom en beskrivning av Nösunds kapell med dess byggnadshistoria och inventarier. Undertecknad har författat texterna och Maj-Britt Olsbo har tagit merparten av fotografierna och är ansvarig för layouten.

Tryckningskostnaden för beskrivningen av kapellet står Tegneby församling för, medan Orust kommun bekostar framtagningen av broschyrer och foldrar.

Den 12 juni sker den första pilgrimsvandringen med start från Morlanda k:a 09.00. Vandringen går via Sörbo-Månsemyr-Håbackevatten-Boxvike vette-Nösund, dit man väntas ca 15.00, och då ett mindre program kommer att ges. Avslutning sker i Nösunds kapell 16.00-17.00 med kyrkoherde Ingemar Ekström som officiant, Maj-Britt Olsbo som berättare om sin vandring till Santiago de Compostela, undertecknad som informatör om kapellets historia och inventarier, och mellan de olika inslagen förekommer sång och musik.

Varje vandrare kommer att erhålla ett s k pilgrimspass med ovannämnda stämpel. Undertecknad har författat texten och Lilian Danielsson har gjort layouten.

 

§ 9

Informationsbyggnad

Föreningen har erhållit medel av Orust kommun för virke till uppförande av en informationsbyggnad vid magasinet. Ritning på den har gjorts av Maj-Britt Olsbo, och den har skickats in till byggnadsnämnden för godkännande. Ett förhandsbesked har lämnats om att anhållan om bygge har godkänts. Byggnaden blir 3.5 x 1 x 2 meter och kommer att uppföras med frivillig arbetskraft under ledning av Leif Persson.

Beslöts att arbetet skulle påbörjas den 1 maj, vilket skulle meddelas arbetsledaren.

Alla föreningar på Nösund samt näringslivet på platsen och pilgrimsleden kommer att få utrymme att anslå sitt material på.

Förslag har framförts av Lennart Sundelius om införskaffande av ett ställ, i vilket broschyrer och foldrar skulle kunna få plats. Förslaget antogs.

Den befintliga anslagstavlan kommer att flyttas till en plats mellan pumphuset och magasinet.

 

§10

Arbetsdagen den 1 maj

Sedvanliga listor kommer att sättas upp på anslagstavlan vid bryggan om vad som skall göras.

Arbeten att utföras är slyröjning på Vadräckena, borttagning av vassen från Hästhagen till laserbacken, städning utefter stränderna mellan södra och norra kallbadhusen, skrapning och grundmålning av Varmbadhusets norra vägg.

Dessutom påbörjas uppförandet av informationsbyggnaden och trappan från landgången på Vadräckena ned på sandstranden.

 

§ 11

VA vid Sjöstugan m m

Sökt LOVA-bidrag har för 2010 avslagits av Länsstyrelsen, men FN och NBF har uppmanats återkomma inför 2011 års ansökningstillfälle. FN har erhållit tillstånd av NSF att nedlägga ledningar på dess mark, och ett avtal med syskonen Holst kommer att slutas i samma fråga. Anslutningen till det kommunala VA-nätet har överenskommits med Orust kommun. När arbetena kan påbörjas är f n inte klart.

Styrelsen uttryckte en förhoppning om att grundarbetena på Sjöstugan skulle kunna genomföras under våren.

Om inga VA-arbeten kan igångsättas under året, vore det kanske lämpligt att bygga bord- och stolsförrådet på östra gaveln, men då måste ett tillstånd från markägaren först inhämtas – i detta fall samfällighetsföreningen.

 

§ 12

Varmbadhusområdet

Lisbeth Maxén redogjorde för varmbadhusgruppens arbete och vad man kommit fram till vid de månadsvisa möten, som man nu fortlöpande har

I det efterföljande samtalet togs diverse frågor angående rubricerat område upp.

a) Maj-Britt Olsbo har påbörjat en idéskiss utifrån de diskussioner som förts i Varmbadhusgruppen. En studerande på Chalmers skall i juni göra ett examensarbete på byggnaden för att ge förslag på hur den skall kunna användas.

b) väggen åt backen skall rätas upp snarast

c) pålning skall ske utanför den östra och södra sidan och göras i samband med att pålning utförs för värdshusets nya brygga, vilken skall utgå från den nya badanläggningen: i samband med bryggbygget måste ett avtal slutas med värdshuset

d) en altan utanför östra sidan skall uppföras, och mellan denna och den i c) ovan nämnda bryggan skall finnas en mindre förbindelsegång, men i övrigt skall där vara ett vattenområde

e) målning av norra väggen på huset skall göras före sommaren; Lars Kjellgren inköper färg

f) muren under byggnaden bör göras i ordning i samband med ovannämnda pålning

g) i samband med VA-ledningarnas nedläggning måste också där slutas avtal med värdshuset och Bengt Thompson åtog sig att kontakta Thérèse Aspegren för att få hjälp i  punkterna c) och g)

h) förslag finns i varmbadhusgruppen om att man skall skaffa sponsorer, vilka har möjligheter att sätta in olika belopp, och i anslutning härtill kommer de att få sina namn på en speciell s k sponsortavla

i) förslag finns även om ett lotteri på 500 lotter à 50 kr och där vinsterna utgörs av ett särskilt ”nösundsvin” med den nya logon på etiketten – se §7 ovan

j) en lista över ”yrkeskunniga” inom föreningen vore önskvärt att ha

 

§ 13

Kolboden

Inom kort skall VA-ledningar läggas ned från Badhusvägen till den nya badanläggningen, till varmbadhuset och till kolboden. Diskussion fördes om bästa sättet att förse det område med ledningar, där kolboden idag står, och där en toalett senare skall uppföras till utseende som nuvarande byggnad. Beslöts att kolboden bör rivas till hälften (den del där toaletten skall byggas) ganska omgående, sedan den dokumenterats, och orsaken härtill är, att man då kan utföra de sprängningsarbeten, som är nödvändiga för den nya toalettbyggnaden, liksom man kan leda fram erforderliga rörledningar till platsen för den blivande toaletten. Allt detta arbete måste ske före eller i anslutning till grävningarna för VA-ledningarna.

Det ansågs nödvändigt att försäkra sig hos Orust kommun om att byggrätten till en toalettbyggnad skall finnas kvar.

De medel, som FN årligen erlägger till NSF som hyra för båthamnen, skall oavkortade gå till den nya toaletten, som skall betjäna varmbadhuset, laserbacken, tennisplanen, norra hamnen med sjöbodarna och norra kallbadhuset.

 

§14

Reparationsarbeten

Det är tyvärr oklart, när och om norra hamnens pir och norra kallbadhusets cementplan kan komma att repareras.

Badbryggan i norra kallbadhuset kan eventuellt användas delvis, men den har åsamkats avsevärda skador under den gångna vintern. Anslag är begärt hos Orust kommun för en total reparation, men medel är ännu inte beslutade.

 

§15

Nya vägnamn

Undertecknad framförde ett namnförslag på den västra vägen i RBK:s södra område. Det var Trappbergsvägen, vilket syftar på det bergsområde, som de nya husen kommer att uppföras på. Man kan även tänka sig Rävdammsvägen, eftersom vägen går upp till kanten av den befintliga dammen med detta namn. Den östra delen av vägen i det nya området bör rimligen vara en fortsättning på Törtippsvägen.

 

§16

Allsång i Sjöstugan

Lennart Torstensson, Kungälv, har uttryckt önskemål om att få anordna allsångskvällar under fyra torsdagar i juli. Under förutsättning att det inte belastar föreningens ekonomi finns inget att invända mot förslaget.

 

§17

Avtal

Beslöts att under året undersöka vilka avtal föreningen har med markägare och hyresgäster. Där inga avtal finns, skall sådana slutas med alla parter.

 

§ 18

Sommarfesten 2010

Mikael Hassler kommer att hålla i föreningarnas sommarfest den 17 juli. Den skall i princip ske efter samma mall som föregående års, dvs start vid ångbåtsbryggan med ostron och vin, varpå deltagarna beger sig till Sjöstugan, där den mat, som i förväg var och en färdigställt enligt givna order, ställs upp. Inne i Sjöstugan kan plats erbjudas åt ca 130 personer, men eventuellt kommer en markis att spännas över altanen för att ge plats åt flera deltagare. Ett musikaliskt band kommer att underhålla. Ett lotteri skall finnas, där vinsten liksom även all övrig vinst under festen oavkortat skall gå till varmbadhusets reparation. Anmälan till festen skall kunna börja göras i maj, och kostnaden blir 350:-/person. Anslag kommer upp på hemsidan med alla uppgifter.

 

§19

Toalettpappershållare

Föreningen har som gåva av Leif Persson erhållit två stora toalettpappershållare till toaletterna vid p-platsen. Lars Kjellgren och han själv har monterat dem. Föreningen framför sitt varma  tack för dessa.

 

§20

Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall hållas söndagen den 2 maj kl. 13.00 hos undertecknad.

 

§21

Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

För Föreningen Nösund                                                 Justeras:

 

 

Sten Hallberg                                                                 Lisbeth Maxén