Styrelseprotokoll 9 januari 2010

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 9 januari 2010 kl 10.30-12.30.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Cecilia Bengtsson, Jan Gustavsson,  Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare

Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

§3  Ekonomiska läget

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget inför dels årets inkomster, dels inför de ganska stora utgifter, som diskuterats.

§4  Tid för möte

Beslöts att kassören skulle ta kontakt med undertecknad för bestämmande av tidpunkt för genomgång av medlemslistan inför utsändning av årets inbetalningskort utifrån de beslut, som togs på årsmötet beträffande medlemsavgiften. Likaså skulle ev nytryckning av inbetalningskort diskuteras.

§5  Extra medlemsmöte

Tidigare hade beslutats om att hålla det sedvanliga vintermötet den 29 januari. Med utgångspunkt från de många stora insatser, som planeras, ansågs det lämpligt skjuta på detta möte, varför beslöts att mötet i stället skall läggas fredagen den 26 mars på värdshuset. Undertecknad skall informera värdshuset härom.

§6  Arbetsdagar 2010

Beslöts att arbetsdagarna under året skall läggas lördagarna den 1 maj och den 25 september.

§7  Marsskrivelsen

Undertecknad hade utarbetat ett förslag till den s k ”marsskrivelsen”, som utsänds till medlemmarna i samband med årets inbetalningskort. Ett antal förslag till förändringar föreslogs, vilka undertecknad skall inarbeta i den slutgiltiga skrivelsen.

§8  Trappbygge

Beslöts att om möjligt på arbetsdagen den 1 maj bygga den trappa, som skall underlätta för badande att ta sig ned på sandstranden mellan södra kallbadhuset och landgången på Vadräckena. Tillstånd härför skall sökas hos markägaren.

§9 Upphörande av arrende

Konstaterades att föreningen fr o m 2010-01-01 inte längre arrenderar båtplatserna utmed landgången och vidare fram till gränsen för syskonen Holsts/samfällighetsföreningens mark.

§10 Julmarknad i Sjöstugan

Konstaterades att den julmarknad, som Pia Gitse m fl anordnat i Sjöstugan den 28 november 2009 hade slagit mycket väl ut, och att publiktillströmningen varit synnerligen omfattande. Någon avgift för premiäromgången hade inte behövt erläggas till föreningen, men vid ev fortsatta julmarknader kommer viss hyra att utgå, något som kommer att bestämmas längre fram.

§11 Avgifter 2010

Beslöts att följande avgifter skall gälla för 2010:-
Sjöbod vid landgången 3000:-
Sjöbod i magasinet 2000:-
Utrymme i magasinet, disponerat av BoSS 750:-
Utrymme i magasinet, disponerat av Henny Sundelius 3000:-
Sjöstugans cafélokal, hel dag, max 20 pers 1000:-
Sjöstugan, måndag-torsdag, pr dag  (onsd 8-17) 1500:-
Sjöstugan, våffelcafé 2000:-
Sjöstugan fred 12.00 – söndag 14.00  (ej medlem) 3500:-
Sjöstugan fred 12.00 – söndag 14.00 (medlem) 1500:-
Båtplats, norra hamnen (inkl markhyra o avg vägfören) 1600:-
Båtplats, Vadräckena på samfälligh mark (-”-) 1300:-
Bastu, icke medlem, endast dubbletimmar kan bokas.  200:-/dubbeltimma
Bastu, medlem,  endast dubbletimmar kan bokas. 100:-/dubbeltimma:-

Beslöts  att priset för uthyrning av Sjöstugan fr o m 2011 skall vara 5000:- för icke medlem och 2500:- för medlem.
Vad bastuavgifterna beträffar skulle bastugruppen lämna besked vid ett senare tillfälle om ev höjningar.

§12 Sjöstugan

A.VA-ledningar.
Bengt Thompson redogjorde för de överläggningar, som han och Rune Olsson haft med Orust kommun beträffande anslutning från kommunens VA-nät i närheten av pumphuset vid p-platsen vid magasinet. Kommunen skulle gräva ned anslutningsledning till en punkt väster om pumphuset, varifrån VA-ledningen till Sjöstugan skall utgå, och därefter även återställa det uppgrävda området. För detta arbete utgår sedvanlig anslutningskostnad på ca 89000:-
Rune Olsson meddelade, att från ovannämnda punkt kommer ledningen att läggas ned dels i början och dels i slutet under havsbotten, medan största delen av sträckan ledningen läggs på havsbotten. Framför Sjöstugan kommer en pumpstation med två pumpar oberoende av varandra att anläggas på lämplig plats. För detta arbete har begärts offert, och svar med prisuppgift har inkommit. Innan slutligt beslut tas, kommer ytterligare en offert att begäras in. Bengt Thompson håller fortlöpande kontakt med Länsstyrelsens miljöenhet i fråga om tillstånd till VA-ledningens nedläggning på havsbotten.
B. Pumpstation-båthamn
Från pumpstationen kommer en vattenledning att läggas till båthamnen.
C.Kostnaderna för ovanstående projekt kommer att på lämpligt sätt efter diskussioner fördelas på båthamnen och Föreningen Nösund. Av denna anledning är det lämpligt, om ett gemensamt styrelsemöte i Nösunds Båthamnsförening och Föreningen Nösund kunde äga rum så snart som möjligt.
D. Meddelade undertecknad, att tillstånd erhållits från Nösunds Samfällighetsförening att företa nödvändiga grävningsarbeten i anslutning till pumpstationen och ledningen därifrån ut på havsbotten så långt samfällighetsföreningens markinnehav sträcker sig.
Vidare meddelades, att en anhållan insänts till syskonen Holst om att sluta ett avtal, som skulle ge föreningen tillstånd att lägga ned omnämnda ledning från ångbåtsbryggan till den punkt där gränsen mellan samfällighetsföreningens och syskonen Holsts markinnehav möts i närheten av Sjöstugans flaggstång.
E. Den nya grunden under Sjöstugan kommer att färdigställas under våren enligt meddelande från entreprenören.
F. Planer finns på att bygga ett förråd för bord och stolar på Sjöstugans östra gavel för att på så sätt friställa utrymme i farstun för ev framtida toaletter.

§13  Varmbadhuset

Beslöts att i olika avtal med värdshuset reglera nedläggningen av den VA-ledning, som skall betjäna värdshusets nya anläggning, varmbadhuset och kolboden. Från kommunens anslutningspunkt blir det en gemensam ledning fram till antingen kolboden eller till någon punkt på varmbadhusplanen. Separat räkneverk måste installeras för att mäta den mängd vatten, som föreningen kommer att använda sig av till varmbadhuset.
Anläggningen kommer att bli en gemensamhetsanläggning, och kostnaderna kommer från kommunen att debiteras värdshuset, varefter överenskommelse om betalning mellan de båda parterna – värdshuset och föreningen – görs.

§14 Informationsbyggnad

Meddelade undertecknad, att kommunen beviljat medel till impregnerat virke för den info-byggnad, som skall uppföras vid magasinet, där de nuvarande anslagstavlorna står. Byggnaden blir 3.5x1x2 meter. Anhållan om bygglov är insänt till kommunen, och ärendet behandlas någon gång under februari-mars. Rune Olsson har ombesörjt beställningen av virket.

§15 ”Projekt pilgrim”

Informerade undertecknad kortfattat om hur långt arbetet hunnit i rubricerade ärende. Den 12 januari kommer ett stormöte att hållas på Nösundsgården, då de olika arbetsgrupperna skall redovisa höstens arbete: föreslagna sevärdheter inom kultur och natur på sträckan Hjortsbacken-Nösund-Brattebräcka, hur kan Nösunds kapell involveras i verksamheten, framtagande av en logo för Nösund och för Orust, framtagande av övernattningspaket med ev dithörande attraktioner.

§16 Nösunds kulturhistoriska sällskap

Informerade undertecknad om läget för den nybildade föreningen, där styrelsen håller på att bearbeta den oerhört rika samling av material, som Erik Askland samlat, och som styrelsen fått ta del av. Den 13 januari skall styrelsen på en utbildningsdag till Bohusläns museum, där det kommer att ges information om hur man går till väga vid insamling och bevarande av arkivalier, foto, dokument, handlingar och annat.

§17 Hemsidan

Av olika skäl har arbetet med hemsidan försvårats under hösten, men den person, som vidtalats av föreningen att hjälpa till med anordnandet av en ny hemsida, har meddelat, att han kommer att lägga upp en provisorisk domän., så att arbetet med att göra om hemsidan på det sätt, som Lisbeth Maxén och Lars Kjellgren tänkt sig, skall kunna komma igång.

§18 Loppmarknad

Cecilia Bengtsson väckte frågan om möjligheten att anordna en loppmarknad i Sjöstugan vid lämpligt tillfälle under året. Föreslogs även magasinet som användbar lokal, eftersom där nästan alltid är ledigt.

§19 Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall hållas lördagen den 6 mars kl. 09.00 hos undertecknad.

§20 Mötet avslutas

Förklarade ordf. sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund            Justeras:

Sten Hallberg                Lisbeth Maxén