Styrelseprotokoll 5 augusti 2009

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund onsdagen den 5 augusti 2009 kl. 18.30-20.30 i Sjöstugan.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Charlotta Enerbäck, Jan Gustavsson, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Rune Olsson och Bengt Thompson.

 

§1 Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

 

§2 Justerare

Magnus Johansson utsågs till justerare.

 

§3 Uppföljning av årsmötet

Det konstaterades, att årsmötet förflutit mycket lugnt och planenligt. Två nya stadgebestämmelser hade antagits. En jubileumsfond hade instiftats för att skapa nöjligheter till en minnesgåva i samband med Nösunds kapells 100-årsjubieum 2012. Några önskemål hade framförts under ”Övriga frågor”, vilka kommer att beaktas.

 

§4 Genomgång av inspektionsprotokoll 2009-07-22

Under året har två inspektioner företagits av föreningens anläggningar till följd av diskussion dels inom styrelsen, dels på grund av ett besök från Räddningstjänsten i kommunen hösten 2008.

Genomgången gav följande resultat:

Åtgärder att utföra under innevarande kalenderår:

Södra kallbadhuset: Ifyllning av vissa håligheter med cement, några järntenar sågas av, ett hål mellan badhytterna täpps till

Badhusparken: 018 grus inköps och läggs på den del av gångstigen, som ej är cementad

Åtgärder att utföra före sommarsäsongen 2010:

Södra kallbadhuset: Ny trappa byggs ned till sandstranden – förslagsvis vid mötet mellan landgången och cementmuren i början av gångstigen

Magasinet: Skvättbräder ovanför de båda dörrarna på magasinet byts ut

Toaletter: I toaletterna vid p-platsen vid bryggan installeras stora låsbara hållare.

Badhusparken: Toalettbyggnaden rivs.

Norra kallbadhuset: Ny matta på trätrappan, badbryggan och trampolinen vid udden. Trampolinen förses med nytt stöd – svetsarbeten. Ett hål på vägen mot udden cementas igen.

 

§4 Festen på Nösundsdagen 2010

Det har visat sig, att det är svårt att arrangera tre större festligheter under kort tid under en julimånad. Efter diskussion med den grupp, som höll i den s k ”räkfesten” 2009-07-11, har man från gruppens sida sagt, att man inget har emot att låta en motsvarande fest gå av stapeln på Nösundsdagen nästa år. Styrelsen beslöt därför att acceptera förslaget, och i ärendet skulle vidare diskussioner senare föras med den aktuella gruppen om genomförandet.

 

§5 Varmbadhuset

Bengt Thompson redogjorde utförligt om besiktningar och utfört arbete under den senaste tiden. Den 17 juli hade vinden inspekterats, varvid konstaterats, att den norra väggen skall kunna stödjas utan alltför omfattande ingrepp. Den gamla varmvattencisternen hade plockats ned, varvid bräderna märkts, så att den senare skall kunna sättas samman.

Kommande arbeten kan indelas i ett antal moment, varibland kan nämnas:

1)Uppstagning av norra väggen, hopfästning av takstolarna, vindsröjning, öppna ett fönster i bastun

2)Städning inomhus, inköp av skoställ, uppsättning av nya infoanslag, installation av luftvärmepump, inköp av städutrustning jämte timer, tillverkning av innanfönster, få till stånd en vaktmästeriordning

3)Måla korridorer, vidta åtgärder med innertaken, åtgärda sv hörnet av stenfoten

En längre diskussion följde om behovet av pålning utanför huset i samband med den brygga, som kommer att anläggas, då den nya heta-salta-badanläggningen blir färdig. Varmbadhuset måste förses med en altan på östra sidan motsvarande den, som fanns, innan den gamla förstördes av högvattnet 2008, och från denna altan skall en förbindelse göras till den nämnda bryggan. Viss pålning kan därigenom behöva utföras.

Frågan om pålning för en kommande altan utanför den södra väggen diskuterades även, men eftersom en sådan förmodligen kommer att betinga ganska höga kostnader, och eftersom i nuläget en altan ej kan byggas på pålarna av ekonomiska skäl, ansågs detta arbete behöva diskuteras noggrant längre fram.

Vid dagens möte kunde endast beslutas enligt punkterna 1 och 2 ovan.

 

§6 Sjöstugan

Bengt Thompson redogjorde för de diskussioner, som den s k ”sjöstugegruppen” haft i fråga om tillbyggnad av huset med två toaletter. I samband härmed kommer även köksdelen att utvidgas. Kostnaderna för hela detta arbete beräknas till ett ungefärligt belopp av totalt ca 800 000 kr. Av denna summa finns i nuläget ungefär hälften, om Nösunds Båthamnsförening kommer att delta i utbyggnaden. Det skall poängteras, att den angivna summan inte på något sätt är exakt.

Det diskuterades, huruvida de plintar, som erfordras för utbyggnaden skulle kunna slås ned, då förstärkningen av Sjöstugans grund förhoppningsvis kommer att utföras under hösten. Det kräver i så fall en exakt ritning på tillbyggnaden, och att man är medveten om att plintarna kan få stå oanvända under något eller några år, tills den finansiella lösningen för hela projektet är klar.

Det skulle undersökas, om det finns fonder, där man kan söka medel för en upprustning av ovannämnt slag. Lars Kjellgren åtog sig att göra en förfrågan hos Hvitfeldtska stipendieinrättningen.

 

§7 Arbetsdagen den 26 september

Beslöts att på nästa sammanträde göra en noggrann uppställning av alla de moment, som skulle utföras på arbetsdagen.

Förslag framfördes om att arbetet inte skulle sättas igång förrän 09.15, då en större del av ”arbetsstyrkan” förväntades ha kommit. Då skulle arbetsuppgifterna fördelas på så sätt, att det inte blev alltför många på samma arbetsmoment. Därigenom borde fler saker än tidigare kunna hinnas med.

 

§8 Skrivelse om bro i Hästhagen

Tidigare har styrelsen ställt medel till förfogande för byggande av en välvd bro över bäcken i Hästhagen. Något svar har inte kommit styrelsen tillhanda. På förslag från Nösunds samfällighetsförenings ordförande beslöts att tillskriva Nösunds Vägförening för att meddela, att Föreningen Nösunds erbjudande om 3000:- för en bro står fast, men att vägföreningen i så fall måste ta på sig ansvaret för bron, när den väl är färdig.

§9 Skylt mot husbilar

Rune Olsson skulle undersöka kostnaden och utförandet för en skylt ”P-förbud för husbilar” att sättas upp vid parkeringen vid norra hamnen.

 

§10 Norra kallbadhuset

Beslöts att badbrygga och badtrappor skall tas upp senast den 1 september.

 

§11 Hemsidan

Till följd av semester har den tekniska omarbetningen av hemsidan ännu ej påbörjats, men arbetet är beställt.

 

§12 Toaletterna vid bryggan

Åt Rune Olsson uppdrogs att inköpa två stora låsbara toalettpappershållare att sättas upp inför säsongen 2010.

 

§13 ”Julias tomt”

Förslag hade inkommit om att röja den s k ”Julias tomt”, eftersom den tillhört en av de äldsta släkterna på Nösund. Påpekades att det egentligen låg utanför föreningens arbetsområde att engagera sig i sådan verksamhet, men att om någon åtog sig att leda ett arbete enligt ovan, vore det givetvis en lösning. Utifrån detta beslöts tillfråga Magnus Johansson som närmast berörd, om han vore villig att stå i spetsen för verksamheten.

 

§14 Promenadvägarna

Föreningen är ansvarig för att promenadvägarnas markeringar är synliga och tillförlitliga. Ett system för kontroll härav måste därför skapas, och målning av märken samt borttagning av grenar m m skall göras regelbundet. Ärendet behandlas mera ingående på ett kommande möte.

 

§15 Dykdokumentation

Protokoll hade inkommit från FC maritima via Orust kommun efter en inspektion av badplatsen vid norra kallbadhuset. Man hade påpekat vissa åtgärder, som behövde vidtas vid udden, men dem har styrelsen redan under uppsikt – se ovan. Dessutom påpekades, att stöden under badbryggan borde få en ny konstruktion. I övrigt konstaterades att ”badplatsen är mycket fin”.

 

§16 Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall hållas lördagen den 12 september kl. 09.30 hos undertecknad.

 

§17 Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

För Föreningen Nösund Justeras:

 

 

 

Sten Hallberg Magnus Johansson