Styrelseprotokoll 31 oktober 2009

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 31 oktober 2009 kl 09.00-11.00.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Magnus Johansson Lars Kjellgren, Rune Olsson och Bengt Thompson.

 

§1 Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

 

§2 Justerare

Lars Kjellgren utsågs till justerare.

 

§3 Utvärdering av arbetsdagen

Det konstaterades, att arbetsdagen den 26 september givit ett mycket gott resultat, och att ett fyrtiotal personer ställt upp för att hjälpa till enligt det uppgjorda programmet. Endast röjningen vid 1800-talsbron hanns inte med, men Lars Kjellgren kommer att ta separat kontakt med Stig Dahlgren för att tillsammans med honom utföra arbetet.

 

§4 Varmbadhuset

Under arbetsdagen städades och utrymdes byggnaden på allt skräp. Vinden dammsögs, varvid den från Sjöstugan lånade dammsugaren ev skadades. Rune Olsson skulle undersöka dammsugaren. Ungefär hälften av väggen på övervåningen säkrades.

Barbro Roos har undanbett sig ledarskapet för varmbadhusgruppen men kvarstår i den tillsammans med Lars Kjellgren, som övertar ledningen, och Hans Bergkvist, Mikael Hassler, Bengt Thompson samt ytterligare en person.

En säkring av grunden bör göras och ev målning av ytterväggen åt varmbadhusplanen.

Sannolikt kommer VA-grävning att ske under december, och inför den har Dan Lind och undertecknad insänt en gemensam ansökan till Orust kommun om VA-anläggning under benämningen ”Saltbaden”. Faktura sänds till Dan Lind, som därefter fakturerar Föreningen Nösund med halva kostnaden. I samband härmed uppkom frågan om fakturering i fortsättningen för de löpande utgifterna, där det är viktigt, att värdshuset och föreningen betalar var för sig. Bengt Thompson skulle ta kontakt med kommunkontoret i denna fråga omgående för att säkerställa denna tågordning.

 

§5 Sjöstugan

Bengt Thompson redogjorde för de närmaste arbetena, vilka föreslås bli

a)tillbygge på östra gaveln av ett utrymme att förvara stolar och bord i

b)hyra under sommaren 2010 av två arbetsplatstoaletter att ställas upp vid Sjöstugan på därför särskilt iordninggjort utrymme

c)inköp och dragning av vattenslang från toaletten vid bryggan till Sjöstugan och de i b) nämnda toaletterna

 

§6 Avtal om mark under föreningens byggnader

Fråga hade framställts från samfällighetsföreningen om huruvida avtal skulle kunna slutas mellan NSF och FN beträffande den mark, på vilken föreningens byggnader står. Styrelsen hade inget att invända häremot.

 

 

 

 

§7 Försäkringsfrågor

Fråga hade ställts från samfällighetsföreningen om ansvar vid ev skada, som kan uppstå på enskild person, som nyttjar FN:s anläggningar, men som vilar på samfällighetens mark. Jan Gustavsson redogjorde för föreningens försäkringsvillkor hos Länsförsäkringar, och det kunde konstateras, att FN har god täckning för skadekrav under förutsättning att anläggningarna hålls i ett gott skick.

Rune Olsson skulle sätta upp en spärr för att förhindra tillträde till trampolinen vid udden.

Det diskuterades också en höjning av brandförsäkringen för Sjöstugan.

 

§8 Hemsidan

Magnus Johansson meddelade, att nuvarande hemsidan är uppsagd, och att ny hemsida kommer att fungera efter årsskiftet. Lars Kjellgren och Lisbeth Maxén kommer att arbeta vidare på förnyelsen av denna.

 

§9 Julmarknad i Sjöstugan

Julmarknad i Sjöstugan kommer att hållas lördagen den 28 november under Pia Gitses ledning. Två brandsläckare kommer att finnas på plats.

 

§10 Julgran

Fråga hade framställts från de boende kring rondellen i Kalvhagen om möjligheten att få en julgran uppställd där. Man hade tagit kontakt med elföreningen, som önskade en skrivelse från Föreningen Nösund härom. I den mån kostnaderna för anslutning till elskåp hölls inom rimliga gränser, skulle beloppet betalas av föreningen.

Fråga om gran på annan plats får tas upp hösten 2010.

 

§11 Medlemsmöte i januari

Beslöts att sedvanligt medlemsmöte skulle hållas i januari, och tiden fastställdes till fredagen den 29 januari kl.19.00 på värdshuset med möjligheter att delta i pubaktiviteter efter mötet.

 

§12 Bilaga från NKS i marsutskick

Fråga hade ställts från Nösunds kulturhistoriska sällskap, om det vore möjligt att i FN:s utskick i mars få medsända inbetalningskort för medlemsavgift för 2010.

Styrelsen hade inget att invända häremot.

 

§13 Beställning av skylt

Önskemål hade kommit om att en skylt, märkt ”Kvarnberget” skulle tillverkas och därefter uppsättas på det staket, som tillhör Bert Berntssons fastighet.

Beslöts enligt önskemål.

 

§14 Inköp av dammsugare

Beslöts inköpa en dammsugare till varmbadhuset, och, om den i §4 nämnda dammsugaren var sönder, även en ny till Sjöstugan.

 

§15 Uppförande av informationsbyggnad

Rune Olsson och undertecknad hade undersökt lämplig plats i anslutning till p-platsen vid bryggan för uppförande av rubricerad byggnad. Som bästa plats föreslogs det ställe, där idag den s k allmänna anslagstavlan står. Byggnaden skulle bli tre meter lång, en meter djup och två meter hög i bakre delen och med sluttande tak. Den skulle vila på pålar. Rune Olson hade därefter räknat ut den ungefärliga åtgången av virke, varefter han från Vasseröd fått kostnadsuppgift på materialet. Utifrån denna uppgift hade undertecknad hos Orust kommun ansökt om 7000:- i bidrag för uppförandet. 5000:- hade beviljats.

Beslöts att Rune Olsson skulle beställa virke till byggnaden i god tid före årsskiftet, så att räkningen kunde sändas till kommunen.

Jan Gustavsson meddelade, att han hade en del tegelpannor, om det skulle vara lämpligt att ha sådana på taket.

 

§16 Sandupplag

Nösunds samfällighetsförening tillåter inte längre vägföreningen att ha sitt sandupplag vid berget mitt emot p-platsen vid norra hamnen. Förelåg fråga om sanden tillfälligtvis under vintern kunde förvaras på p-platsen vid norra hamnen.

Styrelsen hade inget att invända häremot.

 

§17 Nästa möte

Beslöts att nästa möte skulle hållas hos undertecknad lördagen den 9 januari 2010 kl. 10.30.

 

§18 Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

För Föreningen Nösund

 

 

Sten Hallberg

 

 

Justeras:

 

 

Lars Kjellgren