Styrelseprotokoll 22 oktober 2006

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund söndagen den 22 oktober 2006.Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Sofia Holst, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Barbro Roos och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas      Ordf. förklarade sammanträdet öppnat  

§2  Justerare      Till justerare valdes Barbro Roos.

§3   Rapport från kassören   Meddelades om den finansiella ställningen samt om medlemsförteckningen. Nio personer hade ännu inte erlagt årets medlemsavgift. Respit ges månaden ut.              

§4   Muren Sjöstugan-sälgen   Under gårdagen hade möte hållits mellan Göran Andersson, Rune Olsson och undertecknad för att diskutera iordningställande av berörd sträcka. Muren skulle byggas på så sätt, att den sluttade svagt utåt stranden samt att det på dess insida göts betong för att förhindra att utströmmande vatten luckrade upp och sedermera tog med sig  stenarna. Arbetet skulle kunna utföras med start omkr den 21 november.

Beslöts enligt förslaget.     

§5  Hastighetsbegränsning till sjöss    Orust kommun har behandlat ärendet om införandet av en hastighetsbegränsning till fem knop från vägbanken i Boxviks kile till färjeläget vid Vasseröd och beslutat hos länsstyrelsen tillstyrka förslaget. Om skyltar skall sättas upp, föreslås de placeras sö der om infarten till Kolviks varv.        

§6  Bastu vid varmbadhuset   Arbetsgruppen, bestående av Anna-Karin Holst, Dan Lind, Lisbeth Maxén och Lars-Erik Roos, hade träffats och diskuterat bastufrågan. Lars-Erik Roos redogjorde för ärendet.  Innan några beslut fattas, måste besked komma från kommunen om hur man ser på q-märkningen av varmbadhuset, och hur man vill handskas med marken (kommunen är delägare i Samfällighetsföreningen.). Ett antal frågor hade ställts. Får man utvidga varmbadhuset? Sannolikt skulle tillåtelse ges, men besked är svårt att få. Dan Lind skall diskutera med Boo Widéen. I berört ärende brukar länsstyrelsen gå på kommunens rekommendationer. Lisbeth Maxén skall ha kontakt med Agneta Olsson på Bohusläns museum. Om q-märkningen gör, att ombyggnad  får ske, kommer samfäl-lighetsföreningen att få ta ställning till om man vill gå med på att Dan Lind deltar i            ombyggnaden av varmbadhuset eller ej. Vid nej uppstår ett tredje alternativ, som berör alla föreningarna på orten: Hur skall byggnaden användas? Tidsfaktorn är mycket viktig för Dan Lind. Nytt möte skall hållas snarast med arbetsgruppen, och därefter sammanträder samfällighetsföreningen.             

§7  Hastighetsbegränsning genom samhället     Undertecknad hade ställt samman ett förslag till skrivelse till Vägverket med anhållan om  hastighetsbegränsning till 30 km/tim genom Nösund – se bilaga.  Efter några ändringar beslöts att undertecknad skulle framlägga förslaget vid ordförandemötet den 5 nov för slutligt beslut, och därpå skulle skrivelsen insändas.       

§8  Rensning i hamnen  Bengt Thompson, Rune Olsson och undertecknad hade haft möte med en person, som var villig att åta sig arbetet med att rensa hamnen. Bengt Thompson redogjorde för hur arbetet skulle utföras. Han skulle ta nödvändiga kontakter med länssty-relsen. Arbetet skulle påbörjas snarast efter den 1 oktober 2007, då alla båtar, bojar och bojstenar måste vara borttagna.        

§9  Möte med föreningarna på västra Orust Lars Kjellgren, Rune Olsson och undertecknad hade deltagit i ett möte med representanter för alla föreningar utom två på västra Orust. Mötet hade hållits i skolan på Ellös. Avsikten var att diskutera gemensamma problem och att verka som en påtryckargrupp på kommunen. Lars Kjellgren blir styrelsens informationsmottagare. Lars Kjellgren och Barbro Roos kommer att närvara på ”Träffpunkt Orust” på Henån den 8 november.     

§10  Ej utnyttjade båtplatser i hamnen En föreningsmedlem hade under sommaren noterat, att ett stort antal båtplatser i hamnen ej utnyttjats och av den anledningen gjort en förteckning över de platser, där inga båtar funnits. Beslöts att ärendet skall tas upp på ett kommande möte, då även villkoren för att inneha båtplats skall diskuteras. Den person, som gjort anteckningarna, skall underrättas om ärendets utveckling.I samband med detta ärende hade undertecknad gjort ett förslag på tillägg till gällande villkor, och de rörde övertag av båtplatser i vissa bestämda fall. Styrelsen hade inget att invända, men beslut tas även i detta fall vid ett kommande möte.           

§11  Hemsidan   Magnus Johansson och Lisbeth Maxén har diskuterat med Tor Johnsson om ett över tagande av skötseln av hemsidan, och överenskommelse härom hade skett.                  

§12  Promenadvägar – skyltar  Barbro Roos visade skylt med bild och text från Boxvike vette. Den vann allmänt gillande. Hon och Lisbeth Maxén skall nu färdigställa övriga skyltar. Undertecknad har till dem överlämnat  samtliga texter. Sofia Holst meddelade, att hon har ständig kontakt med skyltfirman, som meddelat, att kostnaden blir 375:- pr stolpe och skylt med en höjd av 120 cm. Diskuterades fastsättandet och beslöts att varje skyltstolpe skall förses med stag, som ej beställs genom skyltfirman. Uppdrogs åt Sofia Holst att göra de första beställningarna av stolpe och skylt, och att hon därefter, allteftersom text och bild blir färdiga för övriga skyltar, gör ytterligare beställningar. Helst skall arbetet med uppsättningen av skyltarna vara klart i mitten av december.

§13   Bastun              En medlem hade erbjudit sig att kostnadsfritt skaffa nya lavar och bygga upp dem. Erbjudandet mottogs tacksamt. F n fungerar inte vredet till aggregatet, men elektriker håller på att skaffa nytt. Föreslogs även att golvtrallen skulle bytas ut.                  

§14   Arbetsdagen              Trots en del regn hade gårdagens arbetsdag förflutit bra. Tjärpapp hade lagts på taket på norra kallbadhuset, dit även den badbrygga, som rivits loss av högvatten, bogserats. Landgången vid hamnen hade lagats. Området mellan bäcken och landsvägen utanför Källargården hade röjts liksom vassen vid stranden, och den hade i det närmaste eldats upp. Gräset hade klippts vid Sjöstugan och en del sly borttagits där. En brygga hade bogserats från landgången till p-platsen vid bryggan. Skräp hade               hopsamlats mellan södra kallbadhuset och Sjöstugan. Vägen till Kvarnberget hade              röjts. Efter arbetet serverades kaffe och smörgås till cirka tjugo personer.      

§15  Föreningsfest       Undertecknad hade reserverat den 21 juli 2007 som lämplig dag för en gemensam föreningsfest. Den skulle möjligen kunna kombineras med andra aktiviteter som  t ex poängpromenad, simning över Lyresund, tennismatch etc. Frågan om gemensam   fest förs vidare till ordförandemötet. För egen del beslöt styrelsen om festdag.    

§16  Upplagda båtar      Båtar på västra sidan av ”ovala berget” öster om hamnen kan ligga kvar över vintern,  eftersom något sjöbodsbyggande inte kommer igång så snart.          

§17  Bryggor utmed landgången-Vadräckena   Rune Olsson och undertecknad hade inspekterat samtliga bryggor inom rubricerat område och konstaterat, att många lämnade en del övrigt att önska. Undertecknad hade utifrån inspektionen sammanställt en skrivelse till berörda bryggägare om vidtagande av åtgärder senast den 31 maj 2007. Skrivelsen godkändes.             §

18  Bordlagda ärenden       Följande ärende bordlades: tillverkning/inköp av bänkar      

§19  Skrivelse från Mats Arvidsson    Syskonen Holst, Mats och Per Arvidsson samt undertecknad hade sammanträtt angående en skrivelse om vissa ekonomiska frågor mellan föreningen och syskonen Arvidsson. Frågan löstes på ett tillfredsställande sätt.     

§20   Nösunds Sjöbodsförening       Lars-Erik Roos redogjorde för läget i frågan om byggnation av sjöbodar. Hittills hade ingen offert inkommit, men från Bergsbyggarna och Animonhus hade löfte kommit om ett yttrande senast den 4 november. Owe Leander har ritat sjöbodarna. Styrelsen för Sjöbodsföreningen diskuterar antalet, vem som skall få hyra, hur många var och en skall få hyra, var den skall bo som får hyra etc.      

§21  Frågor rörande Magasinet    Fråga hade ställts av den målare, som 2003 hade tillfrågats om målning, huruvida sådan kunde ske våren 2007. Med tanke på ekonomin beslöts i stället att låta Magnus Johansson undersöka med lämplig firma, om sprutmålning kunde ske av södergaveln. Fråga hade ställts om dörren till den uthyrda lokalen i bottenvåningen kunde förses med extra bräder och nya gångjärn samt fönstret med tre armeringsjärn – allt för att uppfylla försäkringsbolagets krav inför kommande utställningar. Beslöts att hyresgästen bekostar armeringsjärnen och föreningen dörrens förstärkning.     Fråga hade ställts från medlem om byggnaden kunde fasadbelysas. Till följd av föreningens ekonomi och okända störningar för grannar avslogs förslaget.      

§22  Möte med kommunen       Barbro Roos meddelade, att hon skulle ta initiativ till att företagarna på Nösund fick träffa representanter för Orust kommun och med dem diskutera, hur det kommer sig att man inte på något sätt kontaktar företagare och föreningar på Nösund, eftersom så stora förändringar står för dörren i och med de norska utbyggnadsplanerna. Hon föreslog även, att ordförandekonferensen skulle begära ett möte på kommunal nivå för att diskutera motsvarande frågor.            

§23 Arbetsdagar    På förslag av Sofia Holst beslöts att i det s k marsbrevet till alla medlemmar anteckna datum för arbetsdagarna såväl på våren som hösten, så att så många som möjligt kan planera in dessa och då vara på Nösund.    

§24  Dräneringsrör   Uppdrogs åt Bengt Thompson att inköpa tre dräneringsrör att sedermera placeras på gångvägen utanför Sjöstugan.    

§25  Dag för extra medlemsmöte   Beslöts att det extra medlemsmötet skall hållas lördagen den 20 januari 2007 på  Nösunds Värdshus.        

§26  Avgifter      Beslöts att samma avgifter skall gälla för 2007 som för 2006. För 2008 beslöts att höja avgiften för veckoslutsuthyrning av Sjöstugan till 3500:-  för icke medlem och 1500:- för medlem.

§21 Nästa möte  Beslöts att nästa möte skall hållas lördagen den 20 januari 2007 kl. 11.00 hos  undertecknad.      

§22   Mötet avslutas  Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund                         

Justeras:                       Sten Hallberg                              Barbro Roos