Styrelsemöte 20 jan 2007

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 20 januari 2007.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Sofia Holst, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson, Barbro Roos och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas      Ordf. förklarade sammanträdet öppnat  

§2  Justerare      Till justerare valdes Barbro Roos.

§3   Rapport från kassören    Meddelades om den finansiella ställningen.                      

§4   Muren Sjöstugan-sälgen      Konstaterades att arbetet med murreparationen mellan Sjöstugan och sälgen ej påbörjats.        

§5  Hastighetsbegränsning till sjöss  Meddelades, att den av Orust kommun tillstyrkta hastighetsbegränsningen om införande av fem knop mellan vägbanken i Boxvik och färjeläget i Vasseröd ej godkänts  av länsstyrelsen.              

§6  Info om utsedda gruppers arbete betr lokalsituationen             På årsmötet i juli 2006 utsågs en grupp att utreda möjligheterna att vinterisolera  Sjöstugan samt att undersöka vilka andra lokaler som fanns att tillgå för bruk under andra årstider än sommaren.  Bengt Thompson lämnade en synnerligen utförlig rapport om det utförda arbetet. Den utsedda gruppen hade delat upp sig i två, en för Sjöstugan och en för övriga lokaler. Hela resultatet finns i bifogade bilagor. Uppläggning av eftermiddagsprogrammet på Nösunds Värdshus i samband med det extra medlemsmötet denna dag 20/1 i anledning av rubricerade arbete gjordes. Undertecknad skulle hälsa välkommen, Bengt Thompson informera om arbetet varefter frågestund skulle följa, ledd av Barbro Roos, Dan Lind informera om den nya bastuanläggningen, undertecknad avsluta med kort genomgång av läget i ”RBK-ärendet” samt ge kort info om kalendariefrågor under det kommande året.       

§7  Sommarfesten             Beslöts att middagen skulle serveras vid sittande bord, och att bar skulle anordnas. Uppdrogs åt Barbro Roos att undersöka kostnaderna för det musikaliska inslaget.             Informerade undertecknad om att ordförandekonferensen i mars skulle komma med förslag på lämpliga aktiviteter tidigare på dagen.       

§8  Rensning i hamnen             Uppdrogs åt Rune Olsson att ta kontakt med den person, som tidigare meddelat, att han var villig att företa rensning av hamnen. Han skulle ombedjas göra detta snarast efter den 1 oktober i år. Bengt Thompson skulle ta nödvändiga kontakter med länsstyrelsen i ärendet. Beslöts att alla båtar, bojar och bojstenar måste vara borttagna senast den 30 sept.              

§9  Båthamnen             I samband med att hamnen kommer att rensas i höst, och nya bryggor anläggas, beslöts  tillsätta en grupp att utreda frågor om uthyrning, överlåtande och övriga villkor betr båtplats i hamnen. Lars Kjellgren, Rune Olsson och undertecknad utsågs att utföra denna utredning.    

§10   Arbete vid Sjöstugan             Föreningen Nösund, Nösunds Sjöbodsförening, Nösunds Vägförening samt syskonen Holst skall samtliga utföra markarbeten på en sträcka från landgångsfästet till östra             landgångens slut vid uppfarten till Villa Havsudden. Diskussioner har förts mellan de olika föreningarna om lämpligheten att göra dessa arbeten samtidigt för att nedbringa kostnaderna.   

§11  Hemsidan             Informerades om att Magnus Johansson och Lisbeth Maxén nu övertagit skötseln av  hemsidan.         

§12  Promenadvägar – skyltar             Lisbeth Maxén meddelade, att hon nu färdigställt text och bild till alla skyltar, och att materialet insänts till fotografen. Sofia Holst meddelade, att alla stöd till skyltarna kommit och finns på Nösund för uppsättning, när bildmaterialet kommer från fotografen. Stag till skyltarna köps i Vasseröd. Magnus Johansson, Mats Marklund och Bengt Thompson ombesörjer uppsättningen.    

§13   Bryggbygge              Mikael Hassler och Anders Cato hade meddelat, att de hade för avsikt att bygga en femton meter lång brygga öster om familjen Roos brygga. Inspektion hade gjorts på platsen, och då hade fråga uppkommit, om det inte vore lämpligare med två mindre bryggor. Sådant förslag skulle även inlämnas till styrelsen av de berörda. Till detta lades nu ett förslag att undersöka möjligheterna att ge de båda intressenterna andra platser att bygga sina bryggor på, i första hand vid sälgen och längs landgången. Uppdrogs åt Rune Olsson och undertecknad att forska vidare i ärendet.                   

§14   Promenadvägen i Rörholmsberget              Föreningen hade fått i uppdrag av Nösunds Samfällighetsförening att utreda kostnaderna för upprustning av gångstigen över Rörholmsberget och dess fortsättning fram till grunda badhuset. Rune Olsson och undertecknad hade besiktigat sträckan och det              förelåg behov av två nya cementtrappsteg, två trätrappor, ett träräcke, ett antal plankor samt borttagning av några träd för att stigen skall få en mindre sank sträckning. Om samfällighetsföreningen godkänner kostnaderna på ca 5000:-, åtog sig Rune  Olsson att tillsammans med Dan Andersson utföra arbetet.         

§15   Handikappanpassad badplats              Motion hade väckts i Orust kommun om en handikappanpassad gångväg till norra  kallbadhuset. Ingen fråga hade ställts till markägarna härom. En skrivelse fanns om att gångvägen skulle dras längs hamnens västra del, förbi badplatsen och utmed bergets utsida fram till norra kallbadhuset. Styrelsen bedömde förslaget som synnerligen kostsamt. Beslöts låta undertecknad – helst tillsammans med Nösunds Samfällighetsförening – göra en skrivelse till Orust kommun för att få information i ärendet, och samtidigt skulle efterfrågas den parkeringsutredning, som omtalas i  den kommunala handlingen.            

§16  Sprutmålning av magasinet             Magnus Johansson hade undersökt möjligheterna att sprutmåla magasinets södra gavel. Den firma, som han kontaktat, kunde dock ej åta sig arbetet. Rune Olsson             meddelade, att före målning måste en hel del brädor bytas ut, eftersom de är ruttna. Beslöts därför att detta arbete skulle göras under 2007 i stället för målning.         

§17  Fråga om parkeringsplatser             Skrivelse från en medlem hade inkommit med fråga om hur föreningen hade tänkt sig parkeringsmöjligheter på Nösund på kort och lång sikt. Det konstaterades, att föreningen har inom sitt verksamhetsområde inga som helst möjligheter att anordna någon form av parkering, vilket svar skulle tillställas medlemmen.      

§18  Reparation av träbro             Efterlystes en breddning av den träbro, som leder över hamnens innersta del – utanför familjen Lundhs fastighet -. I och med att fortsättningen den s k ”hönstrappan” måste bytas ut före sommaren, kan båda arbetena ske samtidigt.    

§19  Nästa möte             Beslöts att nästa möte skall hållas lördagen den 3 mars 2007 kl. 11.00 hos ndertecknad.      

§22   Mötet avslutas              Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund                                                

Justeras:                       Sten Hallberg                                                                 Barbro Roos