Styrelsemöte 10 juni 2007

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund söndagen den 10 juni 2007 kl. 13.00-17.20.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Sofia Holst, Magnus Johansson, Lisbeth Maxén, Rune Olsson, Barbro Roos och Bengt Thompson.

§1 Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Justerare

Barbro Roos utsågs till justerare.

§3 Arbetsgruppernas rapporter

Under två timmar diskuterades rubricerade arbetsgruppers rapporter ingående. Ärendet behandlade den frågeställning, som kommit upp under förra årsmötet, och som handlade om utredandet av Sjöstugan som en vinterbonad lokal på Nösund och alternativ till denna. Gruppen hade under arbetets gång delat upp sig i två avdelningar, där den ena sysslat med Sjöstugans vinterbonande och den andra med föreningens samtliga anläggningar, dess ekonomi och vilka arbeten som behöver göras under de närmaste åren. Inledningsvis behandlades rapporterna översiktligt, och styrelsen kunde då konstatera

att ingen av dem var fullständig, eftersom det saknades vissa ekonomiska underlag i båda.

Dessutom förelåg en tabell utvisande kostnaderna för iståndsättande av föreningens olika anläggningar och hur mycket som investerats under de senaste fem åren.

Under den fortsatta intensiva diskussionen framkom en mängd synpunkter och uppgifter på de båda rapporterna som t ex

att investeringarna uppgått till drygt en halv miljon kronor under femårsperioden

att man alltid måste skilja på drift- och underhållskostnader

att föreningen är en ideell förening, vars styrelse är personligt ansvarig för fattade beslut

att det därför inte är tänkbart att ta upp stora lån, för vilka styrelsen skulle bli ansvarig, om föreningsinkomsterna skulle börja tryta till följd av att medlemmar skulle lämna föreningen, om avgifterna höjdes drastiskt

att s k garanterade inkomster endast är de, som erläggs av medlemmar med båtplatser, och detta gäller så länge som föreningen har dagens förmånliga villkor med Samfällighetsföreningen och syskonen Holst

att styrelsen ser synnerligen allvarligt på en okontrollerad utgiftsökning

att en annan föreningsform måste tillskapas, om beslut om utgifter av ett omfattande slag fattas

att det vore lämpligt om en förteckning upprättades över alla de ideella uppgifter som styrelsens medlemmar utför, och om vilka sannolikt medlemmarna har ringa eller ingen kunskap

Det konstaterades vidare

att ”Grupp Sjöstugans rapport” ej var komplett, eftersom det saknades vissa kostnader som t ex de för arbetets genomförande, uppgifter om vem/vilka som skall sköta Sjöstugan, om den vinterbonas, en noggrannare kalkyl över de inkomster, som en förändrad lokal kan erbjuda m m

att ”Grupp alternativa lokalers rapport” saknade en del uppgifter om kostnader för verkställandet av de investeringar, som är oundgängligen nödvändiga i ett kortare tidsperspektiv, och om i vilken ordning dessa skall utföras

Avslutningsvis diskuterades det lämpligaste sättet att offentliggöra de båda rapporterna, och det beslöts att under v 25 anslå dem i postkuren tillsammans med ovannämnda tabell och rapporten från varmbadhusgruppen.

Bengt Thompson fick i uppdrag att på årsmötet redogöra för styrelsens uppfattning om de båda rapporterna, varefter följer en allmän diskussion.

§4 Årsmötet

Det beslöts, att det utöver sedvanliga årsmötesärenden på dagordningen även skulle tillfogas ”Föreningens anläggningar och lokaler” och ”Alternativa vinterbonadslokaler”. Dagordningen skulle anslås inom kort.

Förslag hade externt framkommit om att en s k ”neutral” person skulle få i uppgift att på årsmötet lämna synpunkter på de båda rapporterna utifrån de bådas för- och nackdelar, men styrelsen bedömde inte detta som lämpligt, eftersom en sådan redogörelse lätt skulle leda fram till omotiverade låsningar i ärendet.

§5 Vatten till Sjöstugan

Rapport förelåg från ordf.mötet, där Nösunds Båthamnsförening meddelat, att arbetet med vattenfrågan till hamnen och Sjöstugan ej kommer att skyndas på, eftersom man vill ha gedigna offerter. En start för arbetena kan därför lika gärna komma i höst som under nästa vår.

Beslöts att till §4 i föregående protokoll av den 18 maj tillfoga i slutet av meningen om lån från Nösunds Samfällighetsförening… ”om föreningens årsstämma så beslutar”.

§6 Sommarfesten

Sommarfesten den 21 juli innebär en hel del ideellt arbete t ex i fråga om funktionärer, ansvariga för olika moment under dagen etc. Det konstaterades

att Lyrösundssimningen skall ha start på den grunda stranden i Röd och mål på yttre pontonen på nya båthamnen; som följebåtar ställer Hans Bergkvist, Henrik Holst och Jan Gustavsson upp

att samma personer som ovan även deltar som följebåtar i barnsimmet runt Köttfatet

att Hans Bergkvist bidrar med en kista att placeras i ”farstun” på magasinets gavel, och i vilken under söndagarna, då optimistseglingarna pågår, böcker kan läggas inför bokförsäljningen kl 11-14 den 21 juli samt att Barbro Roos förestår denna aktivitet, som hålls i den del av magasinet, där föreningen har sitt förråd

att Sofia Holst åtar sig att vara den, som startar poängpromenaden från bryggan mellan 13.30 och 14.30, och att undertecknad skall göra frågorna

att Barbro Roos gör en samlingsaffisch för festen, simningarna, bokförsäljningen och poängpromenaden

att dukningen på fredagen ombesörjs av ett stort antal frivilliga krafter

att bordsplaceringen görs av Lisbeth Maxén och Barbro Roos

att Jan Gustavsson kopierar ett sånghäfte i tillräckligt antal

Under dagen kommer Damaxa och Jessica Cato att ha öppet hus på tider, som senare meddelas

§7 Magasinets utnyttjande

Sofia Holst informerade om vidtagna åtgärder beträffande öppethållandet på andra våningen på Magasinet under sommaren. Hon hade talat med några familjer, som lovat ställa upp som ansvariga, och hon skulle kontakta ytterligare några. Det bedömdes vara till fördel, om det går in i ”allmänna medvetandet”, att det finns en barn- och ungdomslokal att tillgå.

§8 Utsiktsskyltar

Meddelades att så snart den arbetsgrupp, som utsetts, kan samlas, rubricerade skyltar kommer att sättas upp.

§9 Midsommaraftonen

Det konstaterades, att inga åtgärder behöver vidtas beträffande program för midsommaraftonen, eftersom sådant redan anslagits vid bryggan.

§ 10 Båtplatserna i hamnen

Viss kritik hade framkommit mot de villkor, som sänts ut tidigare i år, och som gällde för hyra av båtplats i norra hamnen.

Barbro Roos hade utarbetat ett nytt förslag, som styrelsen antog utan ändringar.

Beslöts att dessa nya villkor skall skickas ut till alla berörda, vilka skall återsända undertecknat exemplar till Rune Olsson.

Beslöts att en fastighet endast kan ha en båtplats i norra hamnen.

§ 11 Båtplats vid landgången

Skrivelser hade inkommit från en medlem betr utnyttjandet av viss båtplats och uppsägning av samtliga båtplatser för de personer, som ej bor på Nösund.

Styrelsen konstaterade

att enligt gällande villkor har en person rätt att inneha sin båtplats så länge han/hon har kvar sin fastighet, oavsett om den ligger på Nösund eller utanför

att de personer, som i höstas fick i uppdrag att förbättra sina båtplatser, ej gjort detta, men att det inte automatiskt innebär, att de går förlustig båtplatsen, utan att det först måste skickas ut ett nytt meddelande om underlåtenheten att iaktta vad som skulle göras, och om man i så fall inte åtgärdar problemet, kommer uppsägning att ske

att, om samtliga boende utanför Nösund skall sägas upp från sina båtplatser, detta kräver en mer omfattande utredning än ett snabbt beslut

att det därför f n inte finns någon annan båtplats att tillgå än den anvisade, vilken ej accepteras, men att så snart som plats finns att tillgå vederbörande kommer att erhålla den

Beslöts att på nästa möte diskutera villkoren för att inneha båtplats längs landgången och på Vadräckena, och det framfördes även ett förslag om att man skulle göra en uppmätning av hur stort utrymme varje båtplatsinnehavare fick disponera.

§ 12 Bänkar

På ordf.mötet hade föreslagits, att bänkar med ryggstöd sätts upp på bryggan och i Hästhagen samt enklare bänkar i Stenli och på Björbärshalsen. Hästhagens bänkar skulle bekostas av vägföreningen, de övriga av Föreningen Nösund. Barbro Roos skisserade ett förslag för bryggbänkarna, där de skulle byggas över befintliga cementstopp, och då de i så fall ej skulle förses med ryggstöd. Frågan tas upp på nästa möte. De båda bänkarna i utkanten av samhället skulle göras på enklare sätt genom att man lade en planka över två stöd av stenar eller trä.

§ 13 Trappor

Rune Olsson skulle undersöka möjligheten om huruvida det gick att beställa en trappa till utsiktsplatsen på Björbärshalsen. Han meddelade även, att en trappa i Rörholmsberget kommer att sättas upp. Däremot var det mera tveksamt, om det ovanför befintlig cementtrappa väster om norra kallbadhuset, och där det skall anbringas ett räcke, skall byggas en ny trätrappa i inre delen av den sänka, som utnyttjas som solplats. På påskaftonen hade nya cementtrappsteg gjorts i trappan uppför berget vid Rörholmen.

§14 Karta

Informerade undertecknad om att det på ordf.mötet varit uppe frågan om tillverkandet av en karta med de gamla namnen på berg, åkrar och ängar på Nösund, och om de olika föreningarna, bortsett från vägföreningen, som ej får bedriva sådan verksamhet, kunde vara med och bekosta ett sådant arbete. Man skulle ta upp det inom resp föreningsstyrelse och återkomma. Fråga ställdes om den skulle utformas som en topografisk karta eller plankarta, och det senare alternativet lär sannolikt vara det bättre, men allt bör diskuteras, när man kommer närmare beslut.

§15 Studiedag

På ordf.mötet hade fråga ställts om intresse fanns för att delta i en studiedag om gemensamhetsanläggnngar. Dagen skulle inledas med information i ärendet från lantmäteriet, varefter diskussion och frågor skulle följa i specifikt de förhållanden, som gäller på Nösund. Högst 20 personer kunde deltaga. Från föreningens sida anmäldes intresse från Barbro Roos och undertecknad samt från Lisbeth Maxén och Bengt Thompson, om de kan närvara på grund av sitt arbete. Meddelande härom skall lämnas till vägföreningens ordförande.

§16 Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall hållas hos undertecknad onsdagen den 27 juni kl. 18.30.

§17 Mötet avslutas

Undertecknad förklarade mötet avslutat och tackade för det intensiva arbetet under fyra timmar i den trettiogradiga värmen.

För Föreningen Nösund Justeras:

Sten Hallberg Barbro Roos