Styrelsemöte 1 dec 2007

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 1 december  2007 kl 12.00-14.00.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Sofia Holst, Lars Kjellgren, Magnus Johansson, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnasOrdf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  JusterareLars Kjellgren utsågs till justerare.

§3  EnkätenEn intensiv diskussion fördes om den färdigställda enkäten och om hur den skulle presenteras och behandlas, och resultatet blev att

1)      ett styrelsemöte skulle anordnas den 5 januari med enkäten som i princip enda fråga, och till vilket Anders Bengtsson och Henrik Holst skall inbjudas

2)      styrelsens ledamöter till dess skulle närmare ha satt sig in i olika frågeställningar rörande enkäten

3)      styrelsen borde söka bilda sig en uppfattning om hur man i fortsättningen skall använda sig av svaren på de s k fria frågorna

4)      styrelsen vid 5 januarimötet formulerar fem-tio huvudpunkter som kärnfrågor som kommer att framföras på det extra medlemsmötet den 19 jan

5)      ”vinter- och sommarboendesvar” får vägas mot varandra

6)      be Anders Bengtsson och Henrik Holst presentera hela enkäten på det extra medlemsmötet, varpå tillfälle till frågor och diskussion kommer att ges, och då styrelsen presenterar sina kärnfrågor

§4  VarmbadhusetBeslöts att säga upp de personer, som hyr utrymmen i varmbadhuset, till den 1 april 2008. Samtidigt skulle de meddelas, att de har dispositionsrätt till utrymmena intill det tillfälle, då föreningen kommer att påbörja en renovering av byggnaden. Då skall utrymmena tömmas inom en vecka.Berördes de diskussioner som förekommit om varmbadhuset under hösten och konstaterades, att det är betydelsefullt, att handläggningen av frågan sköts på ett sådant sätt, att gällande avtal följs, något som påpekats av Nösunds Samfällighetsförening, med vilken Föreningen Nösund har ett nyttjanderättsavtal på området.

§5  LeadermöteUndertecknad hade den 28 nov deltagit på det möte på Billströmska folkhögskolan, då föreningen ”Terra et Mare” bildades. Den skall ha hand om de projekt från ett antal västkustkommuner, vilka senare ev kommer att erhålla pengar från de EU-medel, som ställts till Sveriges förfogande. Vid mötet nominerades kandidater till den s k ”LAG”-gruppen, som skall behandla inkomna projekt, och bland de nominerade fanns Barbro Roos. En valberedning skall bland de nominerade under jan-feb välja ut LAG-gruppen, som därpå skall introduceras och utbildas, varpå projektansökningar kan börja registreras. Ev kan i april LAG:s första beslutsmöte äga rum.   

§6  HamnenMeddelade Bengt Thompson, att kommunen uttalat önskemål om att ta bottenprover i hamnbassängen före en rensning för att se efter, så att intet giftigt material finns inlagrat. Bengt Thompson hade då meddelat, att det material, som planeras att tas bort, är sådant som följt med bäcken vid de häftiga regn, som förekommit, och att det är viktigt, att ett beslut kommer snarast, eftersom en rensning ej kan göras i april, om det skulle bli isvinter, som förhindrar rensningen under tiden dec-mars. Ny kontakt i frågan skulle tas med kommunen under kommande vecka. Rune Olsson hade i samband härmed kontaktat den beställde rensaren och bett honom uppskjuta starten på sitt arbete tills alla tillstånd är klara.Från samfällighetsföreningen hade ingått ett förslag om nytt avtal, i vilket det skulle införas en bestämmelse om att Föreningen Nösund skulle utöver nuvarande avgifter ta ut 300:- per båtplats, och dessa medel skulle årligen fonderas för att av samfällighetsföreningen kunna användas vid förbättringsarbeten på något av deras markområden utmed stranden. Styrelsen konstaterade, att förslaget var tillfredsställande.

§7  Sommarens arbetsgrupperBeslöts att de arbetsgrupper, som utsågs i  somras, och som fick olika frågeställningar att ta itu med, inte skall redovisa till styrelsen i förväg, utan alla resultat skall läggas fram på det extra medlemsmötet den 19 jan., varefter frågor kan ställas.

§8  SpaanläggningenKommunen har sänt ut nya handlingar, vari påpekas, att ny plan ej kommer att ställas ut, utan beslut tas om tillstånd att uppföra anläggningen. Det har emellertid visat sig svårt att få tag på yrkeskunnigt folk, varför igångsättningen av byggnationen låter vänta på sig. Varmbadhusplanen, den nya bryggan längs varmbadhusets östra gavel samt den nya landgången på utsidan av berget fram mot laserbacken är samtliga x-märkta, dvs allmänheten har fri tillgång till alla dessa platser.

§9  Avgifter 2008Gällande avgifter delades ut till styrelsen, som önskade studera uppställningen till nästa möte, då beslut skulle fattas om samtliga avgifter för 2008.

§10 Historiska kartanUndertecknad hade på kommunkontoret erhållit en färgkarta över Nösund som grund för arbetet med att placera ut äldre namn på berg, åkrar och ängar. Utifrån detta material hade Sofia Holst och undertecknad mötts för att diskutera det fortsatta arbetet, varpå hon haft kontakt med kommunen, där hon fått en digitalkarta över Nösund, samt med det tryckeri, som gjort ”promenadkartan”, och som gärna åtog sig den nya kartan men först efter årsskiftet. Sofia Holst och undertecknad håller i det fortsatta arbetet med kartan.

§11 BänkarBengt Thompson menade, att bänkfrågan absolut måste lösas före sommaren. Sofia Holst visade några förslag på bänkar för ångbåtsbryggan. Lisbeth Maxén åtog sig att till nästa möte visa en kollektion på bänkar – såväl tillverkade som av mera ”naturmässigt” slag, de senare att användas i Stenli och på Björbärshalsen.   

§12 Plan för del av Nösund 1:176Kommunstyrelsen skulle ha fattat beslut om utbyggnadsplanerna i rubricerat ärende den 28 november, men handlingarna hade lyfts bort från dagordningen, eftersom Miljö- och byggnadsavdelningen först måste fatta ett beslut i frågan. Ev kommer ett beslut där den 6 dec., varpå ett extra kommunstyrelsemöte kan läggas in omgående, varefter kommunfullmäktige kan fatta beslut den 13 december.  

§13  JubileumsmiddagUndertecknad meddelade, att det den 26 februari 2008 är precis 350 år sedan Nösund blev svenskt i och med freden i Roskilde och föreslog i anledning därav, att det skulle hållas en jubileumsmiddag med underhållning på värdshuset lördagen den 1 mars. 2008. Styrelsen hade ingenting att invända häremot, och meddelande härom utsänds i samband med inbjudan till det extra medlemsmötet. Denna handling utgår till alla medlemmar inom de närmsta tio dagarna.

§14  NationaldagenUndertecknad hade den 30 nov haft ett möte med den representant, som kommunen utnyttjat i de praktiska förberedelserna för nationaldagens genomförande under de senaste fem åren. Ett preliminärt program hade då lagts upp med samling vid p-platsen vid norra hamnen och tåg därifrån med fanborg och Orusts dragspelsklubb till värdshuset, där programmet sedan skulle genomföras. Det skall innehålla flagghissning, körsång, uppvisning av Orusts folkdansare, korum och högtidstal. Det fullståndiga programmet kommer att redovisas vid ett senare styrelsesammanträde.

§15  Nästa möteBeslöts att nästa möte skall hållas lördagen den 5 januari kl. 10.00 hos undertecknad.

§16  Mötet avslutasOrdf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund                                                         Justeras:  

Sten Hallberg                                                                                Lars Kjellgren