Styrelsemöte 20 februari 2008

2008-02-22

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund onsdagen den 20 februari 2008 kl 18.00-20.30.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Sofia Holst, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Barbro Roos.

§1  Mötet öppnas. Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare .Jan Gustavsson utsågs till justerare.

§3  Policyfrågor inför kommande investeringarInledningsvis konstaterades att enkäten givit ganska entydiga svar på hur medlemmarna önskade, att föreningens pengar skulle användas. Utifrån dessa önskemål och styrelsens tidigare förslag på prioriteringar fastställdes en förteckning över i vilken ordning de större arbetena skulle utföras.Listan fick följande utseende: Norra hamnen, Toaletter i Sjöstugan, Isolering av   Sjöstugans cafélokal, Varmbadhuset med undantag för speciella insatser för bastun.Med utgångspunkt från denna uppställning togs ett antal beslut och gjordes ett antal konstateranden, vilka redovisas nedan.

Hamnen: Rensningen i hamnen har fördröjts på grund av att tillståndet från Länsstyrelsen av olika anledningar inte kunnat utfärdas. Bengt Thompson, som haft ett otal kontakter med myndigheten, hade meddelat inför dagens sammanträde, att han fått sådana besked, att han vågade hoppas på ett tillstånd under en närmaste veckan. Under tiden hade Rune Olsson och Göran Andersson haft diskussioner om möjligheten att ta upp en del bottenmaterial utefter den östra hamnbryggan, vilket sedan skulle transporteras till lämplig plats. Vissa avsnitt har redan rensats. Den, som skall utföra den egentliga rensningen, är givetvis intresserad av att få arbetet utfört snarast.

Toaletter i Sjöstugan: Toalettfrågan i Sjöstugan bör lösas på ett sådant sätt, att det byggs två toaletter med ingång inifrån för den ena, utifrån för den andra. För att möjliggöra detta arbete krävs en viss utbyggnad av Sjöstugan i västlig riktning.

Beslöts att överläggningar skall tas upp med Nösunds Båthamnsförening i ärendet för att efterhöra, dels om man där fortfarande är intresserad av att dela uppkomna kostnader, dels när man anser det vara lämpligt att sätta igång med arbetet. Bengt Thompson hade meddelat, att han önskade en grupp, som skulle ha kontakt med kommunen i fråga om vatten- och avloppsanläggningar och kostnaderna för dessa.I frågan hade en medlem inkommit med förslag om att Sjöstugan skulle överlåtas till båthamnsföreningen på 49 år med den motiveringen, att Föreningen Nösund ej skulle inom sin budget klara av de investeringar, som krävs i byggnaden. Styrelsen hade inte samma uppfattning i frågan.

Isolering av cafélokalen: Det konstaterades, att det kanske inte är lämpligt att begära in offerter på ombyggnaden nu, eftersom arbetet inte kan komma igång förrän om några år, Däremot kan man undersöka möjligheterna att skaffa arbetskraft och även be om förslag på hur isolering och ombyggnad skall utföras.

Varmbadhuset/bastun: Först konstaterades att detta ärende är det, som väckt det största intresset från vissa medlemmars sida. Enkäten visade, att det finns en mindre grupp, som prioriterar ärendet mycket högt, medan merparten anser, att man inte skall satsa på byggnaden. En medlem har lagt ned mycken tid på att försöka få folk att lova bidra med pengar för att man skall kunna komma igång med ombyggnaden av hela huset, vilket borde ske så snart som möjligt. En annan medlem har anfört, att byggnaden, eftersom den saknar värde, borde på 49 år överlämnas till den grupp personer, som ivrar för en snabb reparation.I den efterföljande diskussionen konstaterades

1) att vad gäller iståndsättandet av varmbadhuset gäller följande fyra ekonomiska ”lägen”:    a) föreningens egna medel   

b) de ca 100 000 kr som enligt ovan lovats av olika personer som ett tillskott   

c) de ev pengar, som RBK-gruppen – se nedan – kan utverka    d) de ev pengar som kan erhållas från Leader Terra et Mare senare under året

2) att vad ombyggnaden av hela byggnaden beträffar kan ingen sådan göras, förrän svar på ovanstående fyra ekonomiska ”lägen” har ingått.

3) att bastun måste kunna användas tills det blir klart med på vilket sätt man kan göra om huset

Utifrån detta beslöts att

1)      anslå medel till en uppsnyggning av omklädningsrummet i bastun, där det bör målas, införskaffas nya bänkar och upphängningsanordningar för kläder, och där man bör se över golvet; för detta arbete förutsätts ideell arbetskraft

2)      ge tillstånd till målning av trivselrummet

3)      inga förändringar får göras i konstruktionen av huset

4)      bokning av bastutid fortfarande skall ske som tidigare med bongar, och att de, som betalar in en större summa i förväg, också skall sätta bongarna på önskade tider

5)      uppsägningen av hyresgästerna i varmbadhusets s k sjöbodar är definitiv, och att de skall var utrymda den 31 mars

6)      de personer, som enligt ovan är villiga att betala 5000:- var till varmbadhuset, måste skriftligen upplysas om styrelsens intentioner med byggnaden och att styrelsen tacksamt tar emot pengarna men att de måste sättas in i en öronmärkt fond för senare bruk (se p 1 ovan)

7)      en skrivelse skall tillställas Mikael Hassler med ovanstående beslutspunkter

§4  Båtstorlek i norra hamnen

Fråga hade inkommit från en medlem om det var möjligt att få ha en båt med bredden 2.05 m i hamnen. Styrelsen kunde inte godkänna en speciell båts tillstånd för större bredd än övriga. Om det senare blir aktuellt med Y-bommar i hamnen, kommer saken dock i annat läge.

§5 Sjöstugans grund

Vid förra mötet hade styrelsen inga invändningar mot den altan, som båthamnsföreningen önskade bygga mellan Sjöstugans östra vägg och gångbanan ut till pontonerna. Styrelsen kan dock inte ge klartecken till byggstart, förrän cementpelarna under Sjöstugan har fått erforderlig förstärkning. Detta arbete beräknas kunna komma igång, när dels arbetena med spontning och uppläggning av muren/vågbrytaren vid norra hamnen, dels cementplanen vid norra kallbadhuset är klara.

§6 Belysning

Till följd av att sjöbodar skall byggas vid tegelstensmuren måste den belysningsstolpe, som finns där, flyttas ett antal meter. Stolpen, som är ganska gammal, beräknas hålla ett begränsat antal år, och den är därför i behov av utbyte förr eller senare. Föreslogs en översyn av belysningen öster om Sjöstugan.Beslöts att låta ta bort elstolpen vid tegelstensmuren och ersätta den med två lägre av modernare snitt, vilka borde placeras på ömse sidor om de kommande sjöbodarna. Dessutom skulle luftledningen från Sjöstugan till den blivande bortre stolpen ersättas med en markkabel. Samfällighetsföreningens tillstånd erfordras för markintrång.

§7 Tegelstensmuren

Styrelsen hade underrättats om att syskonen Holst önskade riva muren delvis på grund av säkerhetsskäl. Styrelsen fann detta synnerligen beklagligt och beslöt uppta underhandling härom med tanke på att den är den sista resten av Nösunds industrihistoria. Det föreslogs, att man skulle kunna förstärka murgrunden på insidan med cement, så att vatten ej sipprade under muren. En uppsnyggning av området i samband med sjöbodsbyggandet bedömdes vara en god åtgärd. Föreslogs att det skulle sättas upp en skylt med text och bild, som beskriver något om platsens historia.

§8 Avgifter

Avgifterna till olika aktiviteter hade bestämts vid ett tidigare möte. En justering vad beträffar bastupris gjordes nu och fastställdes till 120/60 kr.

§9 Tomtmark

Den mark, som Magasinet står på, ägs av kommunen. Beslöts ta kontakt med Orust kommun för att undersöka möjligheterna att till en låg kostnad få köpa markområdet.

§10 Toalettskyltar

På förslag av en medlem beslöts inköpa en skylt med ”Toalett” samt en vinkelpil att sättas upp på pumphuset vid p-platsen vid bryggan – på gaveln åt Nya Vägen.

§11 Sommarfesten

Beslöts att liksom förra året arrangera en sommarfest tillsammans med övriga nösundsföreningar. Dagen bestämdes till lördagen den 19 juli. Omgående skulle tas kontakt med cateringfirma och musik – undertecknad resp Barbro Roos.

§12  Årsmöte

Beslöts att årsmötet skulle hållas söndagen den 6 juli kl. 14.00.

§13  Historiska kartan

Sofia Holst redogjorde för läget i framställningen av kartan. Hon hade fått ett kostnadsförslag för två kartor på ca 6000:-, vilket precis täcker den planerade utgiften. Dessutom hade hon fått prisuppgifter på kopior till utsiktsskyltarna och vandringskartan, och tillsammans med de 6000:- skulle den totala utgiften bli ca 10000:- Styrelsen beslöt enligt förslaget. Rune Olsson framställde en fråga om kartan kommer att bli lodrät eller vågrät med tanke på dels tillverkningen av anslagstavla, dels samstämmigheten med vandringskartan. Sofia Holst skulle undersöka.

§14 Badplatsmöte

Undertecknad redogjorde för ett besök som gjorts på det s k ”Träffpunktsmötet” med politiker på Orust kommun. Den största frågan var den om badplatserna. Det meddelades, att de badplatser, som hittills haft latrintömning, skulle som ersättning få en tank med toaletter ovanpå. Vad gäller Nösund kommer det möjligen att bli svårt att placera tanken på tidigare använd plats med tanke på svårtillgängligheten för maskiner. Undertecknad skulle ta omg kontakt med kommunen för att be en representant komma till Nösund och se på förhållandena.

§15 VA-frågan vid varmbadhuset

I protokollet av den 6 oktober 2007, §8, har styrelsen ställt sig positiv till att vara med om framdragning av VA-ledningar från Boxviksvägen till varmbadhusplanen, vattenledning från planen till bastun samt VA-ledning från planen till kolboden.Styrelsen beslöt nu enligt dessa tankegångar.

§16 RBK-gruppen

Jan Gustavsson informerade om det möte, som han haft med den grupp, som utsetts den 19 jan att diskutera med RBK-Invest om ev kontanta bidrag till Föreningen Nösund i samband med den planerade nybyggnationen. Man hade diskuterat vem som är gruppen förhandlingsmotpart och föreningarnas erbjudande till kommande intressenter som t ex olika föreningar och anläggningar. Skall varje nytt hus betala en viss summa? Från vägföreningens sida hade givits en ingående beskrivning av vad som gäller för nya fastigheter. Jan Gustavsson skall ta kontakt med Pål Prøitz för att få till stånd ett möte med honom, då även Henrik Olsson och Lars-Erik Roos skall delta.

§17 Bänkar

Sofia Holst och Lisbeth Maxén presenterade tre olika förslag på bänkar för de aktuella ställen. Frågan avgörs vid nästa möte.

§18 Familjeavgift

Från en medlem hade inkommit förslag på hur medlemsavgiften skulle kunna förändras. Ärendet var av den omfattningen, att styrelsen beslöt skjuta på behandlingen av det till nästa gång.

§19 Hemsidan

I och med att enkäten skall läggas in på hemsidan, måste dess ramar utökas, och Magnus Johansson håller på med detta.

§20 Marsskrivelse

Förelåg ett förslag till marsskrivelse till medlemmarna. Det godkändes med ett tillägg.

§21 Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall hållas söndagen den 30 mars kl. 16.00 hos undertecknad.

§21 Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.  

För Föreningen Nösund                                                                

Justeras:    Sten Hallberg                                                                                

Jan Gustavsson