Styrelsemöte 30 mars 2008

2008-03-31

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund söndagen den 30 mars 2008 kl 16.00-19.00.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson, Barbro Roos och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare Barbro Roos utsågs till justerare.

§3  Hamnen

Informerade Bengt Thompson om den skrivelse, som inkommit från Länsstyrelsen i Västra Götalands län med rubriceringen ”Anmälan om förstärkningsarbeten och underhållsmuddring i Norra Hamnen vid Nösund i Orust kommun”. Skrivelsen innehöll regler för hur rensningsarbetet skall gå till, och att det måste vara avslutat senast den 30 april. Rune Olsson hade haft kontakt med Göran Andersson och Jan Johansson, vilka var och en på sitt sätt skulle delta i arbetet. Ev skulle från botten upptaget material kunna transporteras till ställe, där Göran Andersson ev skulle kunna placera det. För att bli av med materialet från hamnens nordvästra hörn måste Jan Johansson med största sannolikhet lägga det före bortforsling på ett område mellan p-platsen och landgångens västligaste del. Förhoppningsvis kommer rensningsarbetena att inledas v 14.Utöver medverkan i rensningsarbetet kommer Göran Andersson också att dels utföra arbeten, som syftar till att göra det möjligt att förbättra den östra hamnbryggan, dels laga vågbrytaren vid hamnens sydvästra del.

§4  RBK-gruppen

Jan Gustafsson hade meddelat, att rubricerade grupp haft möte med Pål Prøitz den 27 mars för att diskutera ev ekonomiskt stöd till föreningen. Resultatet av samtalet hade blivit, att de belopp, som tidigare aviserats, inte längre gäller, eftersom byggnation ej kommer att kunna påbörjas den 1 april. Gruppen framförde ett förslag om att varje ny fastighet skulle erlägga en summa om 30000:-, men Prøitz menade, att 10000:- vore ett mera realistiskt belopp. Inga pengar kommer dock att kunna betalas ut, förrän byggnationen på Törtipp kommit igång. Det verkade mindre sannolikt, att det överhuvud taget skulle bli något bygge kring Oräddegärdet. Önskemål framfördes från RBK:s sida om att få ta del av de investeringskostnader, som föreningen kommer att ha i fråga om varmbadhuset och Sjöstugan.

§5  Bastun

Styrelsen hade nåtts av ett antal mejl från en medlem under de gångna månaderna, vilka innehållit långtgående förslag på reparation av varmbadhuset och bastun. En halvannan timme lång diskussion fördes i ärendet utifrån de förslag, som framförts den 23 mars.Styrelsen beslöt därefter att punktvis besvara samtliga framförda synpunkter med bl a hänvisning till tidigare av styrelsen fattade beslut. Svaret skall tillställas förslagsställaren av Barbro Roos.   

Förslagets innehåll redovisas i det följande liksom styrelsens beslut. Varmbadhuset – översiktsplan – förslag från medlem1.     

Rekreationsrum/möteslokal1.

1  Sätta in dubbelfönster. 2 stycken1.

2  Slamma skorstenen och öppna upp i taket för rökutgång1.

3  Installera vedkamin1.

4  Köpa in stolar, bord, hyllor, lampor1.

5  Värmefläkt eller oljeelement2

Pentry2. 1 Dubbelfönster

2.2 Bänk och hyllor

2.3 Köpa in kokplatta och kaffebryggare

Styrelsen beslöt att insända förslag inte kan godkännas, därför att punkterna 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1 strider mot resultatet av besiktningen, som utfördes hösten 2007 vad gäller konstruktion och hållbarhet. Rekreationsrum och pentry kan f ö inte göras, förrän det blir klart, hur varmbadhusets ev ombyggnad skall finansieras. Enligt tidigare beslut i föreningen är det varmbadhusgruppen, som utreder underlaget för kortsiktigt och framtida arbete, varefter dessa förslag lämnas till styrelsen för beslut.

Städdagen den 3 maj :Planeringsmöte Tillsammans sätta ihop en handlings/tids/ekonomisk plan

Styrelsens beslut: Ett planeringsmöte med varmbadhusgrupp och styrelse skall hållas söndagen den 13 april, dit också alla de, som erbjudit sig att erlägga 5000:- till varmbadhuset skall inbjudas. Dessa kommer också att få en skrivelse. Innehållet beskriver de intentioner, som föreningen har uttalat beträffande varmbadhuset, och styrelsen bedömer det vara av stor vikt, att finansiärerna är fullt medvetna om vad det innebär att satsa anfört belopp.

Barbro Roos inbjuder till mötet, som kommer att ledas av Bengt Thompson. Lokal kommer att anges i inbjudan, som utsänds inom kort.

Arbetslista – från förslagsställaren Städning

1        Städa upp utanför och under varmbadhuset

2        Skura lavar och väggar i bastun. Omklädningshallen: skura väggar, ta bort

3        Pallar, sopa under på golvet

4        Rekreationsrummet: skura golv  (idag kallat mysrummet – styr. anmärkning)

5        Vattenhydroforen – Övervåning: ta bort allt skräp, montera ned6        Vattencisternen på vinden

Styrelsens beslut: Styrelsen säger ja till punkterna 1-5 ovan, nej till punkt

6 Reparation – från förslagsställaren1        Eternitplattor framsidan

2        Brygga södra kortsidan

3        Täppa igen hålen efter slangen vid bastutrappan

4        Eventuellt måla omklädningsrummet

5        Sätta in fönster i bastun Styrelsens beslut:

Styrelsen godkänner p. 3 och 4 men avslår övriga punkter med hänvisning till ”Översiktsplan” ovan

Inköp – från förslagställaren

1.      Fönster

2.      Klädkrokar

Styrelsens beslut: Styrelsen godkänner p 2 men avslår p 1.

§6  Projektansökan till Leader Terra et Mare

Meddelade Barbro Roos, att det första ansökningstillfället utgår den 3 juni, men att det krävs, att det finns ett i alla delar så väl utarbetat projekt, att det uppfyller de kriterier, som finns uppställda. Om så ej är fallet, får man vänta tills nästa tillfälle, som blir under augusti. På www.carpemare.nu under Terra Mare 2007-2013 finns utvecklingsplan, ansökningsblanketter och anvisningar till dessa.

§7  Bänkar

En segsliten fråga fick sin avslutning i ett beslut att dels uppdra åt Barbro Roos att beställa ekplankor hos Sven Segerstedt, Bokenäs, att användas till bänkarna i Stenli och vid Björbärshalsen, dels uppdra åt Lars Kjellgren att undersöka priser för två bänkar till ångbåtsbryggan.

§8  Allsång i juli

Från Lennart Torstensson, Kungälv, förelåg en fråga, om föreningen var intresserad av att han jämte någon gästartist ledde fyra allsångskvällar under fyra torsdagar i juli. Undertecknad fick i uppdrag att fråga honom, om han ensam kunde leda kvällarna med tanke på kostnaderna. Inträdet föreslogs vara 20 kr.

§9  Arbetsdagen den 3 maj

Eftersom stränderna är bemängda med skräp, ansågs det, att man bör koncentrera sig på att göra dessa rena. Dessutom skall vassen vid Hästhagen tas ned (ej den vid bäcken) och badbryggor och badtrappor sättas på plats. Uppdrogs åt Rune Olsson och Bengt Thompson att undersöka möjligheterna att anordna ett annat förtöjningssystem i norra hamnen än det hittills använda.

§10  Belysningen på Vadräckena

Beslöts att låta ta ned den elstolpe, som idag står vid tegelstensmuren och ersätta den med två lägre stolpar på ömse sidor om de blivande sjöbodarna. Samtidigt skulle luftledningen från Sjöstugan ersättas med markkabel, för vilket tillstånd erfordras från Nösunds Vägförening. Rune Olsson håller i ärendet.

§11  Sommarfesten

Meddelade undertecknad, att Kalaskockarna var kontrakterade för maten. Barbro Roos hade haft kontakt med den musiker, som skött underhållningen förra året, och han hade informerat om att han antagligen kunde komma, men om så ej var fallet, hade han förslag på andra, som kunde kontaktas. Lyrösundssimningen och barnsimmet runt Köttfatet består liksom poängpromenaden och kaffeserveringen i vandrarhemmet. Däremot förslogs att lägga ned bokförsäljningen. Ett förslag framkom att var och en, som ville  bli av med möbel/möbler, skulle kunna sätta dem utanför sitt hus, och sedan fick intresserade gratis hämta det, som man ev ville ha. Fråga skall ställas till BoSS, om man kan arrangera segeltävlingar med tillhörande utspisning vid ångbåtsbryggan.       

§12  Historiska kartan

Sofia Holst hade översänt en kartbild i manuskriptform, där samtliga namn fanns angivna, men de hade inte satts ut i kartbilden. Undertecknad hade kontrollerat namnen och konstaterat, att de var riktiga. Sofia Holst skulle meddela tryckeriet, som i och med det kan påbörja namn/kartarbetet.

§13  Badplatsmöte

Lars Kjellgren och Rune Olsson hade den 17 mars deltagit i ett s k badplatsmöte på Henån med representanter från ett stort antal samhällsföreningar samt representanter från kommunen. Diskussioner hade förts om framför allt hur man löser det uppkomna problemet med toaletter, sedan latrintömningen upphört, och ansvarsfrågan vid badplatserna. Vad gäller toaletterna hade presenterats en ritning på hur man tänker sig en lösning i form av en tank, som skall placeras under befintlig toalettbyggnad. Det hade också meddelats från kommunens sida, att varje förening får 25000 kr att lösa  problemet, men att ytterligare medel ej kan ställas till förfogande under detta år. För Nösunds del kommer det sannolikt bli svårt att transportera tanken till badhusparken till följd av att tanken väger 1700 kg. Styrelsen ansåg det sydvästra hörnet av p-platsen vara en mera praktisk plats att placera toalettbyggnaden på.

§14 Familjeavgift

Beslöts att vid nästa sammanträde behandla ett medlemsförslag om differentierade medlemsavgifter att föreläggas årsmötet.

§15 Hemsidan

Hemsidan dras med vissa tekniska problem, men när dessa undanröjts, kommer såväl medlemsenkäten som Framtidsvision Nösund att läggas ut. Det kan dock fortfarande dröja något.

§16  Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall hållas tisdagen den 29 april kl 18.30 hos undertecnad.

§17  Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.  

För Föreningen Nösund                                                                Justeras:  

Sten Hallberg                                                                                Barbro Roos