Styrelsemöte 29 april 2008

2008-04-30

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund tisdagen den 29 april 2008 kl 18.30-21.30.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Sofia Holst, Lars Kjellgren, Rune Olsson och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare Bengt Thompson utsågs till justerare.

§3  Hamnen Rensningen i hamnen är i det närmaste helt slutförd enligt det tillstånd, som erhållits. Endast en mindre justering kommer att ske under valborgsmässoaftonen. Rune Olsson har lagt ned ett omfattande arbete i samband härmed. Det fortsatta arbetet kommer att bestå i att Göran Andersson lägger ut de nya järnbalkarna, och den ovanpåliggande bryggan kommer att snickras ihop på plats av föreningsmedlemmar på en nivå av 90 cm över medelvattenståndet.

Förtöjningssystemet kommer i fortsättningen att bestå av antingen boje-kätting-bojsten eller sten-kätting-sjunklina.Iläggning av båtar kan påbörjas sedan allt arbete är klart, och förhoppningsvis kan det ske i mitten av maj. Anslag om när det kan ske kommer att sättas upp vid hamnen och på föreningens anslagstavla.

§4  Varmbadhusmötet den 13 april Bengt Thompson informerade om rubricerade möte, som hade utfallit mycket bra. Ett tjugotal personer hade deltagit (från styrelsen Jan Gustafsson, Lisbeth Maxén och Barbro Roos), och diskussionerna hade varit konstruktiva. Man hade enats om vissa punkter för den närmaste framtiden:

a) en opartisk besiktningsman skulle tillkallas för att ge sin syn på husets tillstånd; Henrik Olsson och Bengt Thompson hade fått i uppdrag att söka efter en sådan person;

b) bastun skulle göras i ordning enligt föregående styrelseprotokoll;

c) kortsiktigt bör en uppfräschning av byggnaden göras;

d) en långsiktig lösning i form av rivning och pånyttuppförande bygger på det ekonomiska underlag, som kan tänkas finnas, och då ett ev EU-bidrag från Terra et Mare finns med i bilden.Hur den framtida ägarbilden skall lösas är också en väsentlig fråga. Skall den vara som nu med Föreningen Nösund som ägare, eller skall man lösa den genom stiftandet av en gemensamhetsanläggning?

§5  Projektansökan Till Terra et Mare går den första projektansökningstiden ut den 3 juni. Det är en mängd kontakter, som måste tas, innan en färdig ansökan kan sändas in som t ex med kommunen, med företagare, med enskilda intressenter etc. Arbetet med sammanställningen av en sådan ansökan är tidskrävande, och Barbro Roos, som är bekant med en del av de nya statuterna, skall tillfrågas, om hon är villig att utarbeta denna projektansökan, och om hur hon tror, att tidsaspekten är i fråga om att hinna med allt till nämnda datum. Kan man sända in en ansökan och komma i efterhand med kompletteringar är också en fråga, som måste ställas.

§6  Arbetsdagen den 3 maj Beslöts att följande arbeten skulle utföras på arbetsdagen:

Total strandstädning mellan badhusen med tonvikten lagd på området mellan ångbåtsbryggan och hamnen

Städning av Sjöstugan – fönstertvättning, dammsugning och tvättning av golven, avtorkning av bord och bänkarI samband med städning på Hästhagen och i laserviken och vid hamnen: uppeldning av all vass och material av liknande slag; räddningstjänsten i Svanesund skall meddelas om eldningen.

Badbryggan, som ligger i Hästhagen, skall transporteras till norra kallbadhuset och läggas på plats därNorra hamnen: östra bryggan påbörjas

Städning och uppfräschning av bastun enligt tidigare beslutRäfsning och uppsnyggning  mellan de båda landgångarna väster och öster om Sjöstugan

§7  Toaletten vid hamnen Kommunen har givit ett bidrag på 25000:- för att ersätta den gamla toaletten i badhusparken med en ny. Rune Olsson har undersökt möjligheterna till ersättning och enligt hans förslag beslöts att hyra en byggtoalett från Varekil under två månader i sommar till en total kostnad av cirka 5000:- inkl transporter och tömning. Tanken till toaletten rymmer 500 liter, och den kommer att ställas upp invid sopskjulet på p-platsen vid norra hamnen.

§8  Medlemsavgifter På förslag av en föreningsmedlem beslöts att föreslå årsmötet, att en ny medlemsavgift införs, nämligen för ungdom mellan 18 och 25 år, som skall betala 100:- per år.Likaså beslöts föreslå årsmötet en stadgeändring, som skulle innebära, att medlemskap i föreningen kan beviljas främst fastighetsägare eller andra boende på Nösund först efter styrelsens medgivande.

§9  Sommarfesten Det ansågs, att om sommarfesten skall vara en alla föreningarnas på Nösund gemensamma tillställning, måste också kostnaderna för densamma fördelas mellan resp förening utom Nösunds Vägförening, vars bestämmelser inte tillåter sådan verksamhet. Ärendet skall tas upp på nästa ordförandekonferens.Dagsprogrammet och ansvariga för olika detaljer tas upp på nästa styrelsemöte.

§10 Historiska kartan Meddelade Sofia Holst, att ett manus kommer inom kort för kontroll, och att kartan därefter kommer att framställas – i lodrät skick med måtten 1 m x 70 cm. Eftersom det är tre föreningar, som bekostat kartan, beslöts att texten ”Framtagen av Föreningen Nösund, Nösunds Båthamnsförening och Nösunds Tennisklubb” skall tryckas i nedre kanten av kartan.

§11 Allsång Beslöts föreslå den person, som visat intresse för att leda allsång i Sjöstugan under sommaren, att han skulle göra det den 3, 10 och 24 juli.   

§12 Belysningen öster om Sjöstugan Rune Olsson, som dels ensam, dels tillsammans med Bertil Holst, nedlagt ett synnerligen omfattande arbete för att få nya elledningar på plats på sträckan nya landgången öster om Sjöstugan – de nya sjöbodarna väster om Sjöstugan och ny vattenledningslang från nya landgången till Sjöstugan, redogjorde för det utförda arbetet, som också kompletterats med flera dräneringsledningar från bergskanten under gångstigen.I fråga om elledningarna hade även tre (ett fjärde kommer inom kort) nya fundament för belysningsstolpar kommit på plats, och elverket kommer att resa dessa stolpar med armaturer. Kostnaderna för de utförda arbetena skall på olika sätt delas mellan Föreningen Nösund, Nösunds Båthamnsförening, Nösunds Sjöbodsförening och syskonen Holst.Grävningsarbetena har utförts av inhyrd arbetskraft.

§13 BänkarLars Kjellgren hade skickat ut en förfrågan till fem firmor om bänkar men fått svar endast från en. Priset ansågs ganska högt. Sofia Holst presenterade ett annat förslag på soffor, som Rune Olsson lovade undersöka, om det vore möjligt att få sådana tillverkade på en firma i Ljungskile.Barbro Roos hade till undertecknad meddelat, att ekplankorna till ”natursofforna” var under framtagning.

§14 Magasinet Sofia Holst väckte frågan, om magasinet skulle användas som ungdomslokal även i sommar. Styrelsen ansåg det vara lämpligt, och Sofia Holst åtog sig att arbeta härmed.

§15 Förberedelse av årsmötet Diskuterades förberedelserna för årsmötet. Styrelsen bör presentera

a)      årets insatser 2007-2008 samt tilllfällig toalettlösning och norra hamnen

b)      enkätens utfall och styrelsens prioriteringc)      varmbadhusetd)     arbeten 2008-2009 såsom toaletter i Sjöstugan och vid norra hamnen, grundförstärkning av Sjöstugan samt vinterbonande/upprustning av caféet

Beslöts att detta ärende skall tas upp som först punkt vid nästa styrelsemöte.

§16 Nästa möte Beslöts att nästa möte skulle hållas hos undertecknad måndagen den 26 maj kl.18.30.

§17 Mötet avslutas Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund                                          Justeras:  

Sten Hallberg                                                          Bengt Thompson