Styrelseprotokoll 24 augusti 2008

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund söndagen den 24 augusti 2008.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Cecilia Bengtsson, Charlotta Enerbäck, Jan Gustavsson, Lars Kjellgren, Magnus Johansson,  Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas Ordf. förklarade sammanträdet öppnat. §

2  Justerare Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

§3 Välkomstord Cecilia Bengtsson, som nyvalts som ersättare i styrelsen, hälsades välkommen.

§4 Nya skyltar Önskemål hade uttryckts från en medlem om att en skylt ”Arekullevägen” skulle uppsättas i korsningen av densamma och Kalvhagevägen samt en skylt med texten ”Arekullen” vid Bergenströms garage. Det uppdrogs åt Rune Olsson och undertecknad att lösa frågan. Skylten ”Arekullen” föreslogs utföras i trä.

§5 Tegelstensmuren Skrivelse hade utgått till syskonen Holst med anhållan om att få gjuta ett fundament vid tegelstensmuren på ett sätt, som rekommenderats av den besiktningsman, som den 10 juli gjort en inspektion på platsen. Tillstånd hade erhållits av markägarna.Beslöts att borra några hål framför murens östra framsida, och däri skulle sättas järntenar, som stöd för en kommande gjutform. Rune Olsson och Bengt Thompson åtog sig att göra detta under september. Under arbetsdagen den 4 oktober skulle ett arbetsmoment vara att transportera gjutbetong från bryggan till tegelstensmuren och där gjuta det fundament, som skall sträcka sig upp till den övre kanten av de gula tegelstenarna.

§6 Utnyttjande av föreningens hemsida Fråga hade inkommit från Nösunds Vägförening, om det vore möjligt för den att få utnyttja FN:s hemsida för information.Beslöts ge tillstånd till ovannämnda fråga, och ansvarig inom NV skulle översända önskat material till Magnus Johansson och Lisbeth Maxén.Det konstaterades även, att om någon/några andra av Nösunds föreningar önskade  inkomma med material att publiceras på FN:s hemsida, skulle styrelsen ställa sig positiv härtill.

§7 Arbetsdagen den 4 oktober Efter diskussion beslöts att följande arbeten skulle utföras: transport av gjutbetong från bryggan till tegelstensmuren och gjutning av fundament där, klippning av allt ogräs mellan landgången och sjöbodarna, påbörjande av uppfräschning av bastu med tillhörande utrymmen, upptagning av badtrappor och badbrygga, städning på loftet i Sjöstugan.Ytterligare arbetsuppgifter skulle kunna vara påbörjande av trappa i badhusberget vid Rörholmen och uppsättande av ledstolpar med rep ovanför trappan mellan norra kallbadhuset och trampolinen.

§8 Inköp av toalettpappershållare Beslöts inköpa två större låsbara toalettpappershållare i aluminium att uppsättas i toaletterna på p-platsen vid bryggan. Rune Olsson åtog sig att beställa hållarna.

§9 Städning av toaletterna Beslöts  att inför nästa säsong på prov sätta upp ett anslag, där man kunde teckna sig för en städvecka – eller flera – av toaletterna under månaderna juni, juli och augusti.

§10 Nösundsdagen Diskuterades förläggning i tid av Nösundsdagen. Det konstaterades, att dagen måste ligga i anslutning till tennisveckans och seglingskursernas avslutning, och att det innebär i princip den tredje lördagen i juli.Årets nösundsdag ansågs ha förflutit mycket bra, men vad beträffar Lyrösundssimningen, som inte kunde genomföras på grund av organisatoriska svårigheter, har Kenth Gustavsson lovat att ordna med alla praktiska detaljer av denna inför nästa säsong. Han har framfört som förslag att starten skulle flyttas till Kolvik och målet till bryggan. Vid dagens möte förelåg ett förslag om start vid Nöddja och mål vid bryggan.

§11 Julbordet Beslöts att i samarbete med övriga föreningar på orten anordna ett julbord på Nösunds värdshus lördagen den 6 december kl. 19.00.

§12 Historiska kartan Den historiska kartan kom från tryckeriet i juli och uppsattes av Rune Olsson vid föreningarnas anslagstavla vid p-platsen vid bryggan. Den har fått ett positivt mottagande.

§13 Allsång Undertecknad informerade om de tre allsångskvällarna i juli, vilka leddes av Lennart Torstensson, Kungälv. De samlade 26, 32 resp 68 deltagare, och många uttryckte en förhoppning om att allsången skulle återkomma nästa år.  

§14 Natursofforna Barbro Roos hade utarbetat en mall för hur materialet till natursofforna skulle behandlas. Åt Lars Kjellgren uppdrogs att tillsammans med Barbro Roos utföra arbetet.  

§15 Skylt Kvarnberget Lisbeth Maxén meddelade, att materialet – bild och text – hade insänts till tryckeriet.  

§16 Altan vid norra hamnen Nösunds Sjöbodsförening har låtit utföra en ritning över den altan, som skall uppföras mellan den yttre sjöboden vid norra hamnen och FN:s brygga i den del, som vetter mot Nordbryggan. Man har begärt in offert från två firmor till den 15 oktober. Kostnaderna skall fördelas mellan FN, NSjF och NSF.Rune Olsson åtog sig att till nästa möte informera om vad som erfordras av reparationer på föreningens brygga inför anslutningen till altanen.

§17 ”Cykelparkeringen” Informerade undertecknad om att såväl Orust kommun som familjen Per Lundh givit tillstånd till att anlägga en cykelparkering mellan p-platsen vid norra hamnen och den lundhska tomten. NSF har beslutande styrelsemöte i frågan den 23 september.  

§18 Brandbesiktning Räddningstjänsten i Orust kommun har meddelat, att man önskar besiktiga Sjöstugan och magasinet den 2 oktober med start kl. 09.00. Rune Olsson och undertecknad kommer att närvara.

§19 Översiktsplanen Föreningen har fått förslag på översiktsplan för Orust kommun på remiss. Beslöts att inte delta i arbetet.

§20 Bastu-varmbadhuset Rubricerade grupp hade haft möte i ärendet och arbetat efter två spår: a) för ombyggnad b) för uppfräschning. I fråga om a) krävdes ett omgående styrelsebeslut. Därför beslötsatt Föreningen Nösund står bakom en ansökan till Terra et Mare med anhållan om medel för en nybyggnation av varmbadhuset. Likaså beslöts att föreningen ställer sig bakom ev andra ansökningar angående medel ur fonder, vilka Barbro Roos, som arbetar med Terra et Mare-ansökan, kan finna. Frivilliga gåvor mottas givetvis gärna.Beträffande uppfräschningen av bastu med tillhörande utrymme förelåg förslag från gruppen, att omklädningsrum och uppehållsrum skulle målas, ny armatur anskaffas, golvet slipas och ev målas eller förses med rullmattor, vilka Cecilia Bengtsson åtog sig att efterforska, ev installation av luftvärmepump, stabilisering av de delar av muren, som krävs under byggnaden.Styrelsen beslöt enligt förslaget.

§21 Toaletter Sjöstugan Rune Olsson, Gösta Sandegren och Bengt Thompson hade sammanträtt på plats vid Sjöstugan för att diskutera hur placeringen av ev toaletter i byggnaden skulle ske. Man kom fram till följande förslag att arbeta vidare efter. Halva entrén rivs och ersätts av en ny byggnad, i vilken inryms två toaletter, en med ingång inifrån och en utifrån. Pumpstation anläggs utanför entrén. Vatten- och avloppsledningar läggs på havsbotten mellan Sjöstugan och ångbåtsbryggan och ansluts där till befintliga kommunala ledningar. Utredning om praktiska ting kring detta samt kostnader skall nu göras, varefter gruppen återkommer till styrelsen.

§22 Firmateckning Beslöts utfärda fullmakt åt kassören att göra vederbörliga insättningar och uttag på bank och plusgiro.

§23 Nästa möte Beslöts att nästa möte skulle hållas lördagen den 4 oktober kl. 13.00 på plats om senare meddelas.

§24 Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund                                          Justeras  

Sten Hallberg                                                          Lisbeth Maxén