Styrelseprotokoll 31 januari 2009

2009-02-01

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 31 januari 2009 kl. 10.30-12.30
Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas
Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare
Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

§3  Investeringar de närmaste åren
Utifrån ett material, som Bengt Thompson framställt inför medlemsmötet den 31 januari, diskuterade styrelsen fram en tågordning för de investeringar, som är närmast förestående, och som till största delen sannolikt bör kunna täckas inom budget.
Följande beslut fattades:
Norra kallbadhuset – varmbadhusområdet
2009: Cementplanen öster om norra kallbadhuset repareras liksom de delar av övriga cementkonstruktioner, som är i behov av upprustning. Större delen av kostnaderna härför är redan betalda.
Piren på norra hamnens södra sida repareras.
VA-ledningar till varmbadhuset och kolboden läggs ned i samband med att motsvarande arbete görs för värdshusets heta-salta-badanläggning. Kostnaden för rörledningarna är erlagd, medan den för pumpanordningen ännu inte kunnat beräknas beroende på att frågan om var anslutningen till det kommunala VA-nätet inte är avgjord. Förhoppningen är, att det skall kunna bli självfall, vilket kräver en anslutningspunkt, där Badhusvägen gör sin 90-graderssväng. Om så är möjligt blir pumpkostnaden förhållandevis låg. Ärendet är föremål för utredning.  I nuläget är det endast nedläggning av rörledningar, som är aktuell. Inkoppling på det kommunala VA-nätet blir en senare fråga.
Föreningen har anhållit hos Orust kommunstyrelse om att slippa anslutningsavgift eller i varje fall att endast erlägga en symbolisk avgift. Svar på denna anhållan har inte inkommit ännu.
Varmbadhuset upprustas enligt tidigare beslut i fråga om bastu och uppehållsrum. Nya stolar inköps, och NTK, NSF och NV har anslagit 1200:- per förening som bidrag till detta inköp. I fråga om fullbordandet av dessa båda utrymmen svarar Mikael Hassler och Barbro Roos. Sedan detta arbete är klart, tas frågan upp om hur man skall gå vidare med de f d sjöbodsutrymmena i byggnaden.
Toalettfrågan kommande sommar löses på samma sätt som under det gångna året – med hyrd arbetsplatstoalett på parkeringsplatsen.
En cykelparkering iordningställs på  därför avsedd plats.
2010: Förstärkningsarbeten på vinden och grunden utförs.
Eftersom frågan om hur man skall förfara med kolboden – rivning och nybygge  eller reparation – tidigast kan vara klar nämnda år, är anläggandet av en toalett där inte aktuell förrän ett beslut om husets framtid är fattat.
Sjöstugan – tegelstensmuren
2009: Förstärkningsarbeten under hela Sjöstugan utförs och bör vara klara senast under maj månad.
Projekteringen av toaletter i byggnaden fortsätter, ritningar tas fram, kostnader undersöks. Arbetet utförs av den för ändamålet tillsatta gruppen Rune Olsson, Gösta Sandegren och Bengt Thompson.
Stödfundament för tegelstensmuren byggs i samband med arbetena på Sjöstugans grund.
2010: Två toaletter byggs i Sjöstugan med en ingång inifrån och en utifrån. Pump anläggs väster om entrén, och VA-ledningar dras från ångbåtsbryggan. Kostnaderna delas med NBF och ev med NSjF.
Om tiden medger, påbörjas diskussioner om hur man skall göra cafélokalen till en åretruntlokal. Om ej skjuts frågan till 2011.
Rune Olsson och Bengt Thompson kommer omgående att göra en skriftlig beställning av 2009 års arbeten och tillställa Göran Andersson denna med önskemål om att allt skall vara färdigt under maj månad.

§4  2009 års avgifter
Beslöts att följande avgifter skall gälla för 2009
Sjöbodsutrymme i kolboden   400:-
Sjöbod vid landgången och i magasinet                     2000:-
Utrymme i magasinet, disponerat av BoSS  500:-
Utrymme i magasinet, disponerat av Henny Sundelius              1500:-
Sjöstugans cafélokal, hel dag, max 20 pers  500:-
Sjöstugan, måndag-torsdag, pr dag  (onsd 8-17)                        1000:-
Sjöstugan, våffelcafé    900:-
Sjöstugan fred 12.00 – söndag 14.00  (ej medlem)                    3500:-
-”-    (medlem)                         1500:-
Båtplats, norra hamnen (inkl markhyra o avg vägfören)            1600:-
Båtplats, landgången-gräns fam Holst/samfälligheten)              1100:-
Båtplats, Vadräckena på samfälligh mark                     1300:-
Bastu, icke medlem        120:-  sedan  60 pr tim
Bastu, medlem      60:-       ”     30    ”

§5 E-postregister
Beslöts att lägga upp ett e-postregister över medlemmarna, och att detta skulle ske i samband med att inbetalningskort sänds ut i mars. Resp medlem kan enklast göra det genom att mejla den på styrelsen@nosund.nu
§6  Tid för årsmötet
Beslöts att årsmötet skall hållas söndagen den 12 juli kl. 15.00.

§7  Tidpunkt för arbetsdagarna
Beslöts att arbetsdagarna under året skall hållas
lördagen den 2 maj med start kl 09.00
fredagen den 17 juli kl. 13.00-16.00
lördagen den 26 september med start kl 09.00
Sommararbetsdagen är initierad av Nösunds Vägförening och syftar till att få med barn och ungdom i arbetet. Den kommer att avslutas med korvgrillning i Hästhagen.

§8  Altanen vid sjöbodarna i norra hamnen
Rune Olsson, FN, och Thomas Fogelberg, NSjF, har haft diskussioner om anläggandet av rubricerad altan, som skall gå mellan den yttre sjöboden och FN:s båtbrygga. Ett cementfundament måste gjutas, och kontakt har därför tagits med Göran Andersson inför detta arbete, som måste föregå träarbetena, vilka skall utlämnas för offert.

§9  Hemsidan
Diskuterades hemsidan och nödvändigheten av att den ständigt är aktuell. Vad beträffar dess konstruktion skulle kontakt tas med en expert, som Lisbeth Maxén skall kontakta i ärendet. Föreslogs att tillfråga Dag Selander, om denne vore villig att lägga in årstidsbilder på hemsidan.

§10 Landgången
Det hade framställts önskemål om synpunkter på huruvida det vore lämpligt att sätta upp räcke på landgången eller att förse den med längsgående ”upphöjt kantstöd”. Likaså hade fråga ställts, om det inte vore önskvärt, att det fanns några trappor utmed landgången att ta sig upp på, om olyckan skulle vara framme, och man hamnade i vattnet. Styrelsen ansåg inte, att de båda första förslagen skulle genomföras men förordade några trappor på lämpliga ställen.

§11 Bidrag från Terra et Mare
Barbro Roos och undertecknad hade varit på ett infomöte om medel från Terra et Mare, och det hade då meddelats, att inga pengar utgår till investeringar, vilket innebär, att varmbadhuset ej kan påräkna något bidrag därifrån. Däremot är det möjligt att via Länsstyrelsens landsbygdsbidrag erhålla medel, om dessa gagnar såväl besöksnäring som ortens näringsliv. Föreningen bör därför sammanställa en skrivelse med utgångspunkt från dess byggnader och strandpromenad och vad dessa tillsammans med näringslivet kan bidraga till ortens utveckling. Det finns personer på länsstyrelsen, som kan hjälpa till med hur man på lämpligt sätt skall formulera ansökningar.

§12 Utmärkning av vandringsleder
Föreslogs att några personer regelbundet skulle kontrollera de utprickade vandringslederna, så att de alltid hade fullt synliga ”riktmärken” .

§13 Bastudörr
Uppdrogs åt Rune Olsson att kontrollera på vilket sätt bastudörrens lås mot havet skulle åtgärdas.

§14 Bidrag från Orust kommun
Beslöts att söka upprustningsbidrag från Orust kommun för tre lass sand att läggas på botten vid norra kallbadhuset. Innan ansökan insänds, kommer Rune Olsson att undersöka kostnaden för sanden inkl transport och utläggning.
Likaså beslöts att på förfrågan från den kommitté, som förbereder den stora båtutställningen i sommar i Galler Lundh, söka ett mindre kulturbidrag för förberedelsearbetet.

§15 Valberedningen
Det finns ett vilande stadgeändringsförslag inför årsmötet, att föreningens valberedning skall lämna sitt förslag senast en månad före årsmötet, Eftersom förslaget ännu inte trätt i kraft, kan årets valberedning inte åläggas att göra detta. Styrelsen anser det dock värdefullt, om det vore möjligt att få ett förslag till nämnda datum, dvs i årets fall den 12 juni. Av den anledningen har undertecknad varit i kontakt med valberedningen, som menade, att det inte skulle stöta på några svårigheter att lämna ett förslag senast denna dag.

§16 Vägkanter
Nösunds vägförening har meddelat, att man gärna ser, att markägare med slänter mot vägföreningens vägsystem håller dessa i gott skick, och att det alltid finns ett riktigt dike mellan tomt och väg, där så erfordras.

§17 Nationaldagen
Programmet för Nationaldagen håller på att sättas samman men är ännu inte helt klart. Festligheterna startar kl. 13.15 utanför Nösundsgården, varifrån tåget går mot värdshuset.

§18 Marsskrivelsen
Undertecknad hade sammanställt ett förslag till den s k ”marsskrivelsen”, som utgår tillsammans med årets inbetalningskort. Den godkändes med några tillägg och ändringar.

§19 Båtar i Sjöstugan
Beslöts att inte längre ge tillstånd att förvara båtar i Sjöstugan vintertid.

§20 Båtar på p-platsen vid norra hamnen
Fråga hade inkommit från medlem om det skulle vara möjligt att upphöra med båtförvaring vintertid på p-platsen vid norra hamnen.
Styrelsen konstaterade, att det var viktigt för båtägare att ha möjlighet att lägga sin båt där under vinterhalvåret, varför beslutet blev, att båtuppläggning kan fortsätta.

§21 Nästa möte
Beslöts om de två kommande mötena
att nästa möte skulle hållas snarast efter det att den i §3 nämnda skrivelsen hade överlämnats till Göran Andersson och denne givit svar på den; det är viktigt, att minst fyra av styrelsens ledamöter är närvarande.
att nästa ordinarie möte skulle hållas lördagen den 14 mars kl. 10.30 hos undertecknad.

§22 Mötet avslutas
Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund  Justeras:

Sten Hallberg   Lisbeth Maxén