Styrelsemöte 14 mars 2009

2009-03-14

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 14 mars 2009 kl. 10.30-13.00
Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.
I §§ 1-3 deltog även Sofia Holst och Lars-Erik Roos.

§1  Mötet öppnas
Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare
Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

§3  Valberedningen har ordet
Valberedningens båda representanter redogjorde utförligt för det arbete, som de under de hittills genomförda sammanträdena utfört, vilka kontakter de tagit, och hur de planerat det fortsatta arbetet. Frågor ställdes till styrelsens närvarande medlemmar, och diskussion fördes utifrån uppkomna frågeställningar. Valberedningen meddelade, att den kommer att lämna sitt slutgiltiga förslag i början av juni.

§4 Avtal med Göran Andersson
Bengt Thompson hade utarbetat ett förslag till avtal med Göran Andersson i fråga om kommande arbeten för föreningens räkning. Rune Olsson och undertecknad hade gjort några smärre ändringar, varpå Rune Olsson överlämnat avtalet till Göran Andersson, som ännu inte återställt det, men som lovat, att de beställda arbetena på Sjöstugan – grundförstärkningar – skulle vara klara senast den 1 maj.
Övriga delar av avtalet handlar om
a) kostnadsberäkning av fundament vid tegelstensmuren
b) nedläggning av VA-ledningar till varmbadhuset och kolboden
c) reparation av cementanläggningarna vid norra kallbadhuset
d) kostnadsberäkning av reparation av piren på norra hamnens sydsida

§5  Kommunala avtal
A) Föreningen har anhållit hos kommunstyrelsen i Orust kommun om att få ansluta VA-ledningar till varmbadhuset och kolboden kostnadsfritt eller för en symbolisk summa. Ärendet hade överlämnats till Tekniska nämnden, som svarat, att man inte kan bevilja i enlighet med ansökan, men att man överlämnat ärendet till Barn- och utbildningsförvaltningen, som kommer att besluta, om bidrag kan beviljas.
Beslöts att ta kontakt med BUN för diskussion i ärendet.
B) Föreningen har ansökt hos Orust kommun om ett bidrag på 20000:- för tre lass sand inkl färjetransport. Sanden skall läggas ut på botten vid norra kallbadhuset för att göra platsen mera badvänlig.

§6 Bastun
Bastuaggregatet har utsatts för sådan åverkan – saltvatten har använts – att det förstörts. Genom visst utredningsarbete har den skyldige påträffats och lovat att ersätta skadan med 3000:- Genom Mikael Hasslers försorg har ett nytt aggregat införskaffats till en kostnad något understigande ovannämnda belopp. Installationen har gjorts kostnadsfritt av Oskarssons elfirma i Hälleviksstrand.
Diskuterades bastufrågan ingående och konstaterades, att det är i det närmaste ogörligt att skydda sig mot all åverkan. Förslag hade framförts om att man skulle byta lås, eftersom det fanns så många nycklar utspridda, men f n menade styrelsen, att det inte var aktuellt. Nycklar för utlåning finns på Damaxa, hos Lisbeth Maxén, Jan Gustavsson, Rune Olsson och undertecknad.
Det är mycket viktigt, att det finns ordentliga anslag om att endast sötvatten får användas.
Två nya bänkar har tillverkats och placerats i omklädningsrummet.
Brandvarnare, brandsläckare och brandfilt finns nu på plats som en del i den nya brandförordningsplanen för föreningen.
Lisbeth Maxén och Mikael Hassler har haft överläggningar i fråga om vilka stolar, som skall inköpas. Slutgiltigt beslut har av dem ännu ej fattats.
Beslöts föreslå Barbro Roos att kalla bastugruppen till ett sammanträde så snart som möjligt.

§7  Hemsidan
Efter en kort diskussion beslöts att hemsidan skall vara öppen för alla aktiviteter som är öppna för alla på Nösund.
Den fortsatta diskussionen i ärendet kom att beröra hemsidans konstruktion, som bedömdes vara alltför krånglig, och det beslöts att låta Martin Carlsson, Pixelstore, göra en helt ny hemsida till en kostnad av högst 10000:- Hemsidan skall vara enkel att underhålla, filerna skall vara lätta att nå och bilder skall lätt kunna läggas in. Överlämnades till undertecknad att ta upp frågan på nästa ordförandekonferens, om vilka föreningar, som var intresserade av att vara med i kostnaden för framtagandet av ny hemsida och därigenom få en direktlänk till den.
Årskostnaden beräknas bli ca 1500:- för den nya hemsidan.
Magnus Johansson och Lisbeth Maxén skulle sammanträffa för att ta fram allt det material, som de bedömde erfordrades för att Magnus Carlsson skulle kunna fullgöra sitt arbete på ett för föreningen så bra sätt som möjligt.

§8  Brandskyddsorganisationen
Utöver vad som ovan sagts i fråga om bastun kommer i Sjöstugan att monteras  två brandvarnare och en vattenslang i köket inom kort liksom en brandvarnare i magasinet.

§9  Inspektion av föreningen anläggningar
Efter förd diskussion med Räddningstjänsten på Orust i höstas kommer styrelsen in pleno att företa en kontroll av samtliga föreningens anläggningar, så att dessa är i fullgott skick inför den kommande säsongen.
Beslöts att denna kontroll skall företas torsdagen den 21 maj, och noggrant protokoll skall skrivas och undertecknas av samtliga deltagare.
Ytterligare en kontroll skall företas i juli och då med tre personer ur styrelsen.

§10 Dörrar i Sjöstugan
De båda dörrarna på Sjöstugans östra gavel är i behov av utbyte. Rune Olsson har varit i kontakt med en snickerifirma i Rom, som skall lämna besked inom kort om kostnader. Dörrarna skall utformas med spårad skiva.

§11  Allsång
Förfrågan har inkommit från den person, som ledde de tre allsångskvällarna förra sommaren, om intresse fanns att upprepa underhållningen i år.
Beslöts att allsång kan arrangeras ett antal torsdagskvällar under juli månad under förutsättning att de inte belastar föreningens ekonomi.

§12  Trappbyggargrupp
För att förbättra framkomstmöjligheterna på strandpromenaden behöver en trappa byggas i Rörholmsberget i ekskogen väster om utsiktsplatsen ovanför trampolinen.
Beslöts uppdra åt Rune Olsson och Bengt Thompson att färdigställa en sådan trappa före midsommar. De kan till sig kalla ytterligare personer som hjälp om så erfordras.

§13  Arbetsdagen den 2 maj
Program för arbetsdagen den 2 maj kommer att anslås i god tid före detta datum på anslagstavlan vid bryggan.
Bland arbeten, som skall utföras, är röjning av allt sly från landgångsfästet till södra kallbadhuset (eldning sker på stranden längst in i viken vid bortre änden av den nya landgågen), borttagning av all vass vid Hästhagen och laserbacken, städning av stränderna mellan de båda kallbadhusen. isättning av badbryggor och badtrappor, städning av Sjöstugan m m

§14  Magasinsansvarig
Beslöts tillfråga Charlotta Enerbäck, om hon är villig att åta sig arbetet efter Sofia Holst som ansvarig för att tillräckligt antal personer ställer upp för att hålla magasinet öppet under sommaren.

§15  Bli mä-dagarna
Informerade undertecknad kortfattat om Bli-mä-dagarna i sommar. De kommer att hållas under tiden 4-12 juli, och på många platser i kommunen anordnas aktiviteter av olika slag. Exempel på sådana är kulturvandringar i en del samhällen, pilgrimsvandring i Tegneby till S:t Olofs källa, karolinerframträdanden i autentiska uniformer och med ett tjugotal kavallerister med sexpundig kanon i Myckleby, promenad på Mollön m m. En arbetsgrupp finns för att ta fram ett utförligt program, som kommer att publiceras i lokalpressen och finnas tillgängligt på olika ställen i kommunen.
För Nösunds del kommer undertecknad att ha en kulturpromenad genom Nösund med start vid Nösundsgården kl. 17.00 måndagen den 6 juli. Promenaden avslutas vid Sjöstugan, där det kl. 19.00 blir visning av fotografier från 1800-talet och framåt av personer och bebyggelse på Nösund. Bildvisningen omhänderhas av Anders Bertrandsson.

§16   Nationaldagen
Informerade undertecknad om några nya punkter i nationaldagsprogrammet. Nationaldagen kommer att skjutas in med hjälp av en nybyggd 1600-talskanon, som kommer att vara placerad i Hästhagen. I processionen deltar Anders Bertrandsson, som byggt kanonen, i mundering från Karl XI:s tid och med ett kungligt standar från den tiden. Det är också han, som ansvarar för saluten.
Högtidstalare blir f d kyrkoministern Bertil Hansson, och korum förrättas av kyrkoherde Ingemar Ekström, Morlanda.
Ett fullständigt program kommer att publiceras och tillhandahållas.

§17  Pilgrimsvandringar
Informerade undertecknad om det projekt, som är under uppbyggnad inom Orust kommun, och som sedermera kommer att beröra Nösund. Huvudansvarig är kultursekreteraren Folke Almegius.
Projektets titel är ”Pilgrim i hembygd” och är uppbyggt i två delar, en förstudie, som sträcker sig ram till den 31 augusti 2010, och en därpå följande genomförandedel.
Planen är att skapa två stora ringleder på Orust, en nordlig och en sydlig, och den gemensamma länken är den befintliga vandringsleden Kuststigen Orust Tvärs. Den sydliga grenen är tänkt att passera Nösund.
Vandrings/pilgrimslederna är tänkta att vara öppna för alla, unga, äldre, orustbor och turister från Sverige och utlandet.
Vissa förebilder finns i delar av Västra Götalands län, Östergötland och Hälsingland.
Förstudien skall söka ta reda på vilka resurser i form av lokaler och företag, som kan knytas till projektet, och utifrån detta görs en bedömning hur de nya vandringslederna kan främja näringslivet och den ekonomiska tillväxten. Nya vandringsleder i upplevelserika miljöer kan främja samhällets utveckling, och det finns efterfrågan från näringslivet om bättre tillgång till sevärda natur- och kulturområden.
Syftet med förstudien är att bedöma vad som är genomförbart, och vilka effekter för den lokala utvecklingen och tillväxten, som kan uppstå, t  ex att fler besökare stannar en längre tid eller att fler arbetstillfällen uppstår i näringsliv, kommun och kyrka, kort sagt en positiv landsbygdsutveckling.
Förstudien genomförs med Orust kommun som huvudman i samarbete med alla kyrkorna i Orusts pastorat, med sex av kommunens ideella föreningar, däribland Föreningen Nösund, och med näringslivet, både företagare och markägare.
En projektledare kommer att anställas på heltid.
Projektets mål är
a) att formulera en handlingsplan och tidsplan för projektets genomförande
b) att utreda vilka möjliga sträckningar av pilgrimslederna som markägarna medger
c) att etablera nätverk med både nationell och internationell pilgrimsverksamhet
d) att inventera medverkande partners inom näringsliv och föreningsliv
De föreningar, som är engagerade, är hembygdsföreningarna i Morlanda, Myckleby och Tegneby (100 tim vardera), hembygdsföreningen Flatö-Malö (50 tim), Föreningen Nösund (80 tim) och Svanesunds GIF (100 tim). Dessa timmar är ideellt arbete i form av deltagande i styrelsemöten, provvandringar, forskning och sondering av möjliga stigar och sevärdheter.
Ett förslag från undertecknad är att ortens näringsidkare och andra intresserade personer vid lämpligt tillfälle träffas för att diskutera projektet, och vilken betydelse det kan ha för Nösund.

§18  Nästa möte
Beslöts att nästa möte skall hållas lördagen den 9 maj kl. 10.30 hos undertecknad.

§19  Mötet avslutas
Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund  Justeras:

Sten Hallberg   Lisbeth Maxén