Styrelseprotokoll 30 juni 2009

2009-07-01

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund tisdagen den 30 juni 2009 kl. 18.30-21.30 Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Cecilia Bengtsson, Jan Gustavsson, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare

Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

§3 Genomgång av årsmötet

En genomgång av de olika punkter, som kommer upp på årsmötet den 12 juli gjordes. Därvid konstaterades

1) att kallelse varit anslagen sedan i mitten av juni

2) att det förslag till verksamhetsberättelse, som undertecknad sammanställt, innehöll vad som erfordrades, och att Bengt Thompson skulle kopiera den i fyrtio ex

3) att Jan Gustavsson kopierat den ekonomiska redovisningen i fyrtio ex, och att han erhållit revisionsberättelse

4) att valberedningens sammankallande, Sofia Holst, meddelat, att hon skulle redogöra för på vilket sätt man arbetat under året med sitt förslag till styrelse

5) att styrelsens förslag till belopp i den tänkta jubileumsfonden inför Nösund kapells 100-årsjubileum 2012 skulle ändras från 2000 kr per år i fem år till 2500 kr per år i fyra år

6) att enligt de nya stadgarna (om de antas) medlemsavgiften skulle vara 300:- som grundavgift för ett hushåll, men att 100:- därutöver skulle erläggas av maka/make/sambo, samt att en ny avgift skulle införas på 100:- för ungdom mellan 18 och 25 år

7) att Bengt Thompson skulle redogöra för föreningens planerade verksamhet för 2009-2010

8) att listor skulle anslås där föreningen söker medlemshjälp med vissa uppgifter

9) att inga motioner inkommit

§4 Nösundsdagen

Det konstaterades, att förmiddagens program med segling, simningar och poängpromenad går enligt tidigare uppläggning.

Vad beträffar middagen på kvällen finns anmälningslista i f d postkuren sedan före midsommar, och den dras in den 12 juli. När det gäller de praktiska arrangemangen, sker dukning på fredag förmiddag, och underhandskontakter tas beträffande medhjälp för denna. När alla anmälningar inkommit, tas ett beslut om hur man skall arrangera skötseln av baren efter måltidens slut. Håkan Mannelqvists band har engagerats av Jan Gustavsson och kommer att spela under kvällen.  Bordsplacering ombesörjs av undertecknad liksom bordsvisor, vilka kopieras av Magnus Johansson och /eller Cecilia Bengtsson. Städningen på söndag förmiddag utförs av senare vidtalade personer.

§5 Uttag av medlemsavgift vid ev stadgeändring

Beslöts att denna fråga behandlas på ett styrelsemöte efter årsmötet.

§6 VA-ansökan

Beslöts att de blanketter, som skall inskickas till Orust kommun, och som är ett resultat av beslutet på föregående styrelsemöte om att föreningen önskar ansluta sig till kommunalt VA-nät till varmbadhuset och kolboden, ifylls av undertecknad.

§7 Hemsidan

Presenterade Lisbeth Maxén ett av henne och Lars Kjellgren första utkast till ny hemsida. Den 1 juli skulle hon och Magnus Johansson sammanträffa med Martin Carlsson, som engagerats för att enligt tidigare beslut utföra den tekniska framtagningen av den nya hemsidan. Lars Kjellgren hade fått en flygbild över Nösund, vilken var framtagen av Lars Lundborg i anslutning till Orusts sparbanks 120-årsjubileum. Beslöts inköpa detta foto att användas till hemsidan.

§8 Film

Meddelade Lars Kjellgren, att det även finns en film om ”Gamla Nösund”, vilken också togs fram i anslutning till sparbankens jubileum (§7), och att man kan få köpa den. Beslöts fråga Lars Lundborg, om det gick att få låna filmen för att se, om det vore av intresse för föreningen att inköpa ett exemplar.

§9 Arbetsdagen den 17 juli

Initiativet till denna arbetsdag har kommit från Nösunds vägförening, varför huvudansvaret för dess genomförande ej vilar på Föreningen Nösund. Förslag har kommit från en medlem om att en viktig uppgift för dagen är arbete med grunden på varmbadhuset.

Efter diskussion beslöts att några omfattande arbeten med byggnaden  ej kan göras på grund av säkerhetsmässiga skäl – och även beroende på arbetena på den intilliggande heta-salta-badanläggningen -. Endast städningsarbeten i byggnaden kan komma i fråga vid detta tillfälle. Förslagsställaren skulle meddelas om detta. Vad som i övrigt skall ske under de aktuella timmarna har styrelsen inga synpunkter på.

§10 Magasinets öppethållande

Sofia Holst hade meddelat, att hon efter samtal med ett antal familjer inte funnit någon efterfrågan på att magasinet regelbundet skall hållas öppet. Hon menade, att frågan kan  tas upp på nytt, om det visas intresse från något håll för ett öppethållande. Styrelsen beslöt enligt förslaget.

§11 Cykelparkeringen

Cykelparkeringen vid hamnen har grusats men kan tas i bruk först efter det att vissa avspärrningsarbeten har utförts senare under sommaren.

§12 Promenadvägen i Rörholmsberget

Rune Olsson har genom vissa markarbeten iordningställt en annan sträckning av viss del    av promenadvägen i Rörholmsberget väster om utsiktsplatsen, varför någon trappa ej behöver byggas.

§13 Mailadresser

Jan Gustavsson och Magnus Johansson skulle översända hittills inkomna mailadresser till undertecknad.

§14 Bidrag till båtutställning

Beslöts att skänka 750:- till utställningen ”Båtliv på Nösund” som öppnas i samband med Nösundsdagen den 18 juli.

§15 Brobygge

Föreslog Rune Olsson, att den befintliga bron i nära anslutning till ”70-skyltarna” skulle användas som bro över diket, och att man sedan röjde och underhöll en stig över backen upp på den gamla vägen, som nu blivit iordningställd som gångväg. Orsaken var att en ny bro skulle kunna komma i konflikt med Vägverket vid snöröjning, slyröjning eller dikesarbeten. Beslöts undersöka möjligheterna att genomföra det framförda förslaget.

§16 Aktuella händelser

Informerade undertecknad om några närliggande aktuella händelser:

1 juli     Våffelstart
2 juli     Allsång i Sjöstugan3 juli  Grillkväll på Nösundsgården (privat arrangör)
5 juli     Våfflor
6 juli     Kulturpromenad genom Nösund. Start kl. 17.00 vid Nösundsgården
6 juli     Gamla fotografier i Sjöstugan kl. 19.00. Anders Bertrandsson visar.
8 juli     Våfflor
9 juli     Allsång i Sjöstugan
11 juli   Räkfest (privat arrangör)
12 juli   Årsmöte 13.30 i Nösunds Vägförening. Sjöstugan
12 juli   Årsmöte 15.00 med Föreningen Nösund. Sjöstugan

 

§17 Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund  Justeras:

 

Sten Hallberg   Lisbeth Maxén