Årsmöte 8 juli 2012

 

 

Protokoll fört vid Föreningen Nösunds Årsmöte i Sjöstugan söndagen den 8 juli 2012 kl. 15.00-17.45

Närvarande: 119 medlemmar, 24 fullmakter inlämnades.

§ 1

 

Mötet förklarades öppnat- Ordförande tackade Kajsa Hallberg för hennes och Stens insatser under åren med blommor.

§2

 

Till ordförande för mötet valdes Magnus Johansson, till sekreterare för mötet valdes Lisbeth Maxén

§3

Till att jämte ordförande justera mötesprotokollet valdes Michael Gibbons och Gösta Sandegren vilka tillika valdes att vara rösträknare.

 

§4

Frågan om kallelse till mötet skett stadgeenligt besvarades med Ja.

 

§5

Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av några punkter på övriga frågor.

 

§6

Ordförande gjorde en kort sammanfattning av verksamhetsberättelsen med hänvisning till hemsidan där den funnits inlagd sedan en vecka. Dessutom utdelades ett antal exemplar. Bengt Thompsson gick igenom den ekonomiska bilden och de aktiviteter som bedrivits i Föreningen.

 

Jan Gustafsson redovisade resultatrapport och balansräkning för 2011

Verksamhetsberättelsen och ekonomiska redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

 

Följande noteringar anfördes:

Sven Hassler, ordförande i Samfällighetsföreningen påpekade att det finns behov av fler båtplatser, att området runt Sjöstugan behöver VA-saneras och att en samordning mellan berörda parter har diskuterats.

Bengt Thompson informerade att Föreningen Nösund har fått ett preliminärt förhandsbesked om en mindre utbyggnad av Sjöstugan om alla involverade parter är överens. Tidsaspekt efterfrågades liksom förslag om etappvis utbyggnad av Sjöstugan. Anfördes att stolförråd saknades och kanske måste ritas in.

 

§7 Revisorernas berättelse

 

Gunnar Nilsson läste upp revisionsberättelsen

§8 Ekonomiska redovisningen

Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen.

 

§9 Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-01-01 till 2011-12-31.

 

§10 val av ordförande

Lars-Erik Roos valdes till ny ordförande på 1 år

 

 

§11 övriga styrelseledamöter

Valberedningen lade fram sitt förslag till styrelse enligt följande:

Bengt Thompsson på 2år (omval)

Lars Kjellgren på 2år (omval)
Lisbeth Maxén på 1år (omval)

Mikael Hassler på 2år (nyval)

Suppleanter:

Lars Karlén på 1år (omval)  Bodil Novik Nilsson på 1år (nyval)

Magnus Johansson kvarstår (1år)

Jan Gustafsson kvarstår (1år)

 

 

 

Sven Hassler lade fram ett motförslag av övriga styrelseledamöter enligt följande:

Mikael Hassler

Johan Eriksson

Pia Gitse

Lars Kjellgren

Suppleanter: Bernt Wijkmark, Bodil Novik Nilsson 1 år

Magnus Johansson kvarstår (1år kvar)

Jan Gustafsson kvarstår ( 1år kvar )

 

Efter mycken diskussion bestämdes att adjungera 2 personer till styrelsen varav den ene får rösträtt på bekostnad av en styrelseledamot.

 

Övriga styrelseledamöter valdes:

Bengt Thompsson på 2år (omval)

Lars Kjellgren på 2år (omval)
Lisbeth Maxén på 1år (omval)

Mikael Hassler på 2år (nyval)

Till suppleanter valdes:
Lars Karlén på 1år (omval) Bodil Novik Nilsson 1 år (nyval)

 

Pia Gitse, adjungerad

Johan Eriksson, adjungerad

 

Kvarstår :

Kassör: Jan Gustavsson, 1år kvar

Ledamot: Magnus Johansson, 1 år kvar

 

Styrelsen konstituerar sig själva

 

Avgående styrelseledamöter: Rune Olsson och Cecilia Holst avtackades med en blomma för gott utfört arbete i styrelsen.

 

§12 revisorer och revisorsersättare

Till revisorer valdes Ingrid Nilsson (omval), Gunnar Nilsson (omval).

Suppleanter: Johan Elfner (nyval ), Ingrid Olsson, (omval)

 

§13 Valberedning

Till valberedningen valdes: Michael Gibbons (sammankallande), Anna Bengtsson, Ove Leander och Maj-Britt Olsbo.

 

§14 Förslag till budget nästa år samt årsavgift

Lars-Erik Roos redogjorde för styrelsens förslag till budget för nästkommande år.

Styrelsen har utrett frågan om princip för familjemedlemskap kontra enskilt medlemskap.

 

Styrelsen föreslår familjemedlemskap inkl. barn upp till 25år. Familjemedlemskapet har 2 rösträtter. Ett förtydligande görs i stadgarna.

Ändring av stadga skall ske av två på varandra följande årsmöten och årets årsmöte beslöt att gå på Styrelsens förslag till ny paragraf 2 punkt 2:

Ny Skrivning:

Ett ”Familjemedlemskap” omfattar ett gift par eller ett par i samboförhållande samt deras barn upp t.o.m. 25 år. Ett Familjemedlemskap innefattar max två (2) röster. Familjemedlemsavgiften fastställs av årsmötet.

 

Nuvarande skrivning:

Familjemedlem innefattande gift par eller par i samboförhållande samt deras barn under 18 år erlägger av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Ungdomar mellan 18 och 25 år erlägger reducerad avgift.

 

 

 

Förslag till budget godkändes och även höjd medlemsavgift till 400,00 kr för ensamstående och 600,00 kr för familjemedlemskap med notis om att samtliga familjemedlemmar skall registreras.

 

Styrelsens andra förslag om en tillfällig extra förhöjd årsavgift om 1000,00 kr på max. 5år vilket också skulle gälla nya medlemmar beslöts att bordläggas till ett senare möte i höst.

Frågan bör diskuteras mera. Bl.a. om ensamstående skall betala lika hög avgift som familjemedlemskap. Hur stor är risken att man tappar många medlemmar? Kan man skaffa fler medlemmar? Styrelsen ombads också att göra det möjligt att ”poströsta” för de medlemmar som inte kan deltaga på höstmötet.

 

Sektionsgrupper har påbörjats och sammankallande har utsetts för att ta till vara den entusiasm som visats i enkäten.

Följande grupper har påbörjats:

Sjöstugan inkl. toaletterna vid Ångbåtsbryggan: Sammankallande : Pia Gitse

Varmbadhuset: Sammankallande Mikael Hassler

Kallbadhusen: Sammankallande: Maj-Britt Olsbo

Stigar och Leder: Sammankallande: Ann Åhlberg-Wijkmark

Magasinet: Sammankallande Johan Sandegren

Ungdomssektion: Sammankallande: Hans Bergkvist

Dessutom föreslogs en sektion som arbetar med kommunala frågor såsom skola, barnomsorg, kommunikationer. Sammankallande: Bernt Wijkmark

 

De personer som ej blivit kallade till grupp man är intresserad av att hjälpa till i ombads kontakta sammankallande.

 

Regler har ännu inte satts upp för exakt vilka befogenheter gruppen skall ha.

Gunnar Nilsson anförde vikten av separat redovisning av varje sektion om varje sektion skall handha ekonomi.

Han föreslog att föreningen införskaffar ett SPCS-program speciellt framtaget för föreningar.

 

§15 Motioner

Gösta Sandegren hade inlämnat motion om ändring av stadgarna §4 gällande val av styrelsemedlemmar till att begränsa antal år man kan vara del av styrelsen. Styrelsen föreslog avslag med motivering att ordförande väljs på ett år och styrelseledamöter vartannat år vilket öppnar för medlemmarna att ändra på årsmötet om man önskar en förnyelse. Se styrelsens motivering bilaga 1.

Beslut: Stämman antog styrelsens förslag att ge avslag på motionen.

 

Javad Naini & Inger Lindgren samt Anita och Gösta Sandegren hade inlämnat motion om att avyttra Varmbadhuset till en nybildad ekonomisk förening till vilken alla medlemmar skulle erbjudas medlemskap mot erläggande av viss insats. Intäkter för avyttring föreslogs att användas till finansiering av toaletter i Sjöstugan.

Styrelsen föreslog avslag på motionen med motiveringen att enkäten klart visat att medlemmarna ej önskar avyttra Varmbadhuset utan skall finnas kvar i Föreningen för alla som bastu men också som en kompletterande lokal att samlas i. Medel har under ett antal år fonderats för att kunna genomföra installation av toaletter i Sjöstugan. Se styrelsens motivering i bilaga 2.

Beslut: Stämman antog styrelsens förslag att ge avslag på motionen.

 

§16 Övriga frågor

Framfördes synpunkter på att bajamajor bör vara ett krav vid större fester i Sjöstugan. Styrelsen har redan lagt in om detta för nästa års uthyrningar medan sommarens hyresgäster ej informerats om detta vid hyrtillfället. Stämman föreslog, för att förbättra den sanitära situationen runt Sjöstugan, att föreningen bekostar de bajamajor som behövs för resten av säsongen för de nyttjare som inte hyrt egna.

 

Förstärkning av den Holstska tegelstensmuren vid Sjöstugan har beslutats av en tidigare styrelse men ännu inte utförts. Besked önskades snarast när detta kan utföras.

 

Vad kan vi göra åt att båtar och båtmotorer stjäls? Belysning, vakter, kameror?

 

Informerades om Barn och ungdomsfest på Magasinet 19 juli. Se hemsidan

 

Informerades om att Nösunds Kulturhistoriska sällskap har sitt årsmöte den 26 juli kl 19 i Sjöstugan. På årsmötet kommer kultursekreterare Anders Bertrandsson att hålla en föreläsning om den nyupptäckta Vikingabyn i Hjälmvik.

Pia Gitse som representant för jubileumskommittén avtackades med en blomma.

 

§17 Mötets avslutande

 

Ordförande tackade för det enorma intresset som visats och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Sekreterare:

 

Lisbeth Maxén

 

 

 

 

Justerare:

Michael Gibbons

 

Justerare :

 

Gösta Sandegren

 

Ordförande:

 

 

Magnus Johansson