Årsmöte 11 juli 2010

Protokoll fört vid Årsmöte i Föreningen Nösund 2010-07-11

 

 1. Mötet förklarades öppnat

 

 1. Till ordförande för mötet valdes Sten Hallberg, till sekreterare valdes Magnus Johansson

 

 1. Till att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet valdes Mats Arvidsson och Stefan Östling

 

 1. Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja.

 

 1. Förslaget till dagordning godkändes.

 

 1. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Ekonomisk redovisning hade utdelats och möjlighet fanns till frågor.

 

 1. Upprättad revisionsberättelse upplästes

 

 1. Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen

 

 1. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009-01-01 till 2009-12-31

 

 1. Sten Hallberg valdes till ordförande för en tid av ett år (omval).

 

 1. Fyra styrelseposter var uppe för val, mötet beslöt om omval av Lisbeth Maxén, Lars Kjellgren, Rune Olsson och Bengt Thompson för en tid av två år Omval). Till ersättare omvaldes Cecilia Bengtsson  och nyvaldes Lars Karlén för en tid av ett år.

 

 1. Till revisorer omvaldes Ingrid Nilsson och Ove Gedda, till revisors-suppleanter omvaldes Pia Gitse samt Ingrid Olsson.

 

 1. Valberedning består av Ingrid Lundin, Bertil Holst och Torbjörn Jansson Ingrid Lundin sammankallande.

 

 1. Bengt Thompson presenterade årets arbete samt förslag till aktiviter och budget för de kommande verksamhetsåren. Prioriterade aktiviteter är vatten och avloppsanslutning till Sjöstugan, grundarbeten på Sjöstugan, arbeten vid norra kallbadhuset och fortsatt arbete med toaletter i Sjöstugan. På en direkt fråga om finansieringen av arbetet med Varmbadhuset med tanke på resultatet av enkäten svarades att 5.000 per år har anslagits för underhåll som hanteras av Varmbadhusgruppen, Arbetet med rördragning mm har i huvudsak sponsrats av kommunen samt Värdshuset. I övrigt finansieras arbetet av insamlade medel. Varmbadhusgruppen presenterade sitt arbete med hjälp av arkitekturstuderande Lovisa Öbrink. Förslagen möttes av stort intresse. Mötet tackade Lovisa för hennes arbete och beslutade tillse att hon får ersättning för sina reskostnader.

                            Styrelsens förslag om medlemsavgift fastställdes. Förslag kom fram att till                       nästkommande år överväga att införa indexuppräkning av                             medlemsavgifterna.

 

 1. En motion med tre förslag hade inlämnats av Mats G Arvidsson. Förslag 1 innebar att man skulle uttaxera en extra avgift från varje medlem  på 1000 kr per år  under 5 år för att på så sätt bygga upp en fastighetsfond. Förslag två innebar att årsmötet skulle uttala en viljeyttring att genomföra Lovisas förslag till ombyggnad av Varmbadhuset. Tredje förslaget var att avyttra Varmbadhuset till en gemensamhetsanläggning där medlemmarna står för renovering och upprustning. Styrelsen ställer sig positiv till förslag 2 medan man föreslår avslag för punkterna 1 och 3. Ordet lämnades fritt och flera inlägg talade om att den långsiktiga finansieringen är viktig, att byggnaderna representerar stora värden och om de möjligheter som kan finnas att med rätt finansiering höja standarden på byggnaderna. Motionären menade att kostnaden för finansiering enligt hans förslag endast utgjorde 2,90 kr/dag och medlem. En långsiktig finansieringsplan efterfrågades, styrelsen menar att man presenterat en sådan baserad på de förutsättningarna som nu gäller, med husen på ofri grund som försvårar upptagande av lån för föreningen, mm. En punkt på styrelsens lista är att se över föreningsformen, diskutera möjlighet att överta marken under byggnaderna för att på så sätt skapa förutsättningar för fastighetsbildning. Synpunkter framkom att avyttra någon av byggnaderna för att på så sätt finansiera förbättringar av de resterande något som för närvarande kan vara ett problem eftersom byggnaderna utgör lös egendom. Resultatet av den stundtals intensiva diskussionen blev att årsmötet biföll motionärens förslag att årsmöte uttalar viljan att renovera Varmbadhuset i enlighet med arbetsgruppens förslag. Motionären drog tillbaka förslag 1 och 3 och mötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med fem medlemmar bestående av Johan Elfner, Javad Naini, Pål Pröitz, Anna-Karin Holst och Gunnar Nilsson (sammankallande). Arbetsgruppen har till uppgift att föreslå modeller för föreningens framtida finansiering.

 

 1. Ingick under punkt 14

 

 1. Övriga ärenden: Uppmaning från Bertil Holst, om ”Nösund värnplikt”, att vara med i någon föreningsstyrelse, medlemmarna uppmanades kontakta styrelse eller valberedning i den förening man är intresserad av.

 

 1. Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

 

Magnus Johansson

Sekreterare

 

Justeras:

_________________________         ______________________________

Mats Arvidsson                                  Stefan Östling

 

__________________________

Sten Hallberg Ordf