Extra medlemsmöte 31 januari 2014

Protokoll fört vid Föreningen Nösunds extra föreningsstämma och informationsmöte 2014-01-31

 1. Mötets öppnande
 2. Lars-Erik Roos valdes till ordförande och Magnus Johansson till sekreterare
 3. Eva Schollin och Lillian Danielsson utsågs att justera mötesprotokollet
 4. Frågan om att mötet utlysts på stadgeenligt sätt besvarades med ja
 5. Förslaget till dagordning godkändes
 6. Styrelsen informerade om pågående projekt och aktiviteter i enlighet med bifogad presentation. Extra fokus lades på planerna för Sjöstugan där Göran Algeröd presenterade ritningar och skisser baserat på arbetsgruppens diskussioner. Mötet var generellt positivt till förslaget och uttalade sitt stöd för det fortsatta arbetet. Informerade också om den förändrade skattesituationen för föreningen som bland annat innebär att båtplatserna i Norra hamnen kommer att beläggas med moms. Styrelsen förslog att man skulle ta denna prishöjning i två steg med en höjning av årets avgift från 1800 kr till 2000 kr och resterande 250 kr under 2015.
 7. Sektionerna informerade kort om sina aktiviteter. Bodil Novik-Nilsson berättade om aktiviterna inom den relativt nystartade sektionen för Samhälls- och Kommunala frågor. Sektionen vill arbeta för bättre förutsättningar för det lokala näringslivet såsom t ex kommunikationer, bredband men även frågor som VA till områdena runt Nösund, cykelbanor, vägbelysning mm.Pia Gitse informerade om Sjöstugan som redan nu har 11 bröllop inbokade 2014. Julmarknaden 2013 besöktes av ca 300 personer och återkommer 2014. 2013 års nedgång i bokningar betraktas som tillfällig och upplevdes inte bero på våra höjda avgifter.

  Mikael Hassler informerade från Varmbadhussektionen om att vi i vår kommer att reservera 1 fredagen i varje månad för dambastu och 3:e fredagen i månaden för herrbastu. Herr- och dambastun är öppen för medlemmarna och man disponerar både Samlingsrum och bastun hela kvällarna under dessa fredagar. Avgiften är 50 kr per medlem. Mer info om detta kommer på hemsidan. Vi kommer att upphöra med att sälja bongar för bokning, de som finns ute gäller tills dess att de har tagit slut men fortsättningsvis betalas avgiften direkt till föreningens bankgiro. Man uppmanade också till köp av lotter vars överskott går till Varmbadhuset bland annat till fler ljudabsorbenter. Tills vidare svarar Mikael för bokningar av samlingslokalen.

  Maj-Britt Olsbo från Kallbadhussektionen tackade alla de somdeltog i 2013 års stora insats att renovera och måla båda badhusen. I år blir fokus på tillsyn och enklare underhåll, främst koncentrerat till städdagarna.

 8. Vad händer på Nösund 2014? Kalendarium presenterades och finns med i mötesmaterialet. Pia Gitse och Anna-Karin Holst antog rollerna att samordna Sommarfesten och sätta samman en ny festkommitté.
 9. Orust kommunchef Jan Eriksson samt Förvaltningsområdeschef Lena Tegenfelt presenterades och informerade om situationen i kommunen. De sekonderades också av Hans Pernevik som deltog i mötet och kunde svara på frågor som rörde politiken i sin roll som ledamot av fullmäktige. Jan har bara varit kommunchef på Orust i ca 8 månader men upplevde sig ha blivit väl bemött i sin nya roll. Jan har en bakgrund både inom kommunal förvaltning, han har bland annat varit kommunchef i en Dalslandskommun, samt från näringslivet. Den ”röra” som det ryktats och skrivits om på Orust har han inte alls upplevt utan snarare en positiv anda och bra verksamheter. Hans fokus just nu är att säkerställa god kvalitet i kommunens kärnverksamheter, skola, vård och omsorg samt att organisationen fungerar som den ska, med alla processer väl trimmade, bland annat inför man ett nytt ärendehanteringssystem. Bemötandefrågor ligger också högt på kommunchefens agenda. Han prisade också tjänstemannaorganisation som han nu anser fungera bra. Mer utåtriktade aktiviteter var att Orust ansöker om att etablera en internationell ”test site” för forskning och utveckling runt hur man kan utnyttja havsströmmar för energiförsörjning och liknande vilket man hoppas skall medföra etablering av företag inom detta område samt ytterligare stärka besöksnäringen.Lena Tegenfelt är ännu färskare i sin roll, sedan 4 månader är hon ansvarig för Samhällsutveckling vilket inbegriper de tekniska nämnderna, hamnar, avfallsfrågor, räddningstjänst, planfrågor samt även ansvar för relation med föreningar och liknande. Hennes område innefattar ca 170 medarbetare. Hon inledde med att berömma föreningen för sin verksamhet med stort intresse från medlemmarna, god information och uppenbarligen goda relationer med kommunen. Hon övergick därefter att berätta om ett antal områden som prioriteras just nu. Det handlar bl a om bostadsförsörjningsplan där man har mer an 30 detaljplaner i gång. Strandskyddsdiskussionen är het bland kustkommunerna med krafter som riksintresse för rörligt friluftsliv ibland kan uppfattas som ett hinder i den kommunala verksamheten, Orust med 28 mil kust ”drabbas” kanske värre än många andra kommuner. Man arbetar också med att uppdatera sin sjöbodspolicy, en ny avfallsplan och en plan för hur kommunens fastigheter skall hanteras. Detta är en balansgång med både långsiktig försörjning och viljan att förbättra finanserna genom att sälja de fastigheter man inte utnyttjar. Befolkningen på Orust sjönk 2013 något man försöker förstå och vidtaga åtgärder mot. Under året skall också kommunens översiktsplan uppdateras och man arbetar med att bereda arbetet för det stora visionsarbete med Framtid Orust 2020-2030 som skall starta 2015 och där man hoppas att invånarna blir mycket involverade.
 10. Det gavs tillfälle att ställa frågor och det gällde t ex tomterna på Törtipp där man informerade om att de 15 tomterna i sydöstra hörnet inom kort kan bebyggas medan att de 13 på toppen av berget fortfarande är stoppade. Pål Pröitz klagade på kommunens behandling av ärendet och dålig kommunikation i ärendet, menade också att det varit svårt att få en bra kontakt bland annat med kommunchefen. Kommunchefens svar var att detta kanske inte var rätt forum att behandla enskilda ärenden, de skall hanteras av de som är tillsatta att göra detta samt har mandat att fatta beslut i ärendet och inte av kommunchefen. Beklagade dock att Pål uppfattat att kommunikationen varit dålig men ärenden av denna karaktär skall hanteras korrekt och rättssäkert. Nästa fråga rörde cykelbanor där man jämförde med hur mycket bättre det är på Tjörn, något som enligt kommunchefen förklaras av att Tjörn är med i Göteborgsregionens kommunalförbund och därmed tillgång till mer resurser för infrastruktur. Cykelbanor finns med i kommunens investeringsplan bland annat längs med 160:an i samband med ombyggnaden av densamma. Mer info om cykelbaneplaner kan man finna på kommunens hemsida.Rapporterades också att man nyligen invigt två nya ridleder. Den förändrade strandskyddslagen diskuterades och Tomas Holst framförde sin oro att man investerat i detaljplanearbete utan att kunna få något tillbaka om man inte kunde bygga eller sälja tomter, han frågade om kommunens syn på detta. Svaret var att man har tillsatt en arbetsgrupp av ett antal tjänstemän och att denna grupp inom kort skulle lämna beslutsunderlag till fullmäktige. En fråga ställdes om den gamla eventuella köpstaden vid Stigfjorden. Kommunens kultursekreterare Anders Bertrandsson har gjort en dragning för fullmäktige och presenterat arbetet så här långt. Marken är privatägd och man har diskuterat möjligheten att använda georadar för undersökningar. Fornlämningar och dokumentationen av dessa är i första hand inte en kommunal fråga.
 11. Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat

Sekreterare: Magnus Johansson

Justeras: Eva Schollin, Lillian Danielsson