Styrelseprotokoll 16 jan 2014

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund 16 januari 2014 i Varmbadhuset Nösund 09.00-12.00

Närvarande: Lars-Erik Roos, Pia Gitse, Lars Kjellgren, Jan Gustavsson, Johan Eriksson, Bengt Thompson, Mikael Hassler, Bodil Novik Nilsson

Frånvarande: Magnus Johansson

§1 Mötet öppnas, val av justerare, val av sekreterare, föregående protokoll

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.
Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.
Pia Gitse valdes till justerare.
Föregående protokoll gicks igenom utan ytterligare kommentarer.

§2 Planering Infomötet den 31 januari

Förslag till agenda som Lars-Erik Roos skickat ut före mötet diskuterades. Bengt Thompson, Magnus Johansson och Jan Gustavsson förbereder huvuddelen av presentationen på infomötet. Ordföranden och Johan Elfner kommer att föredra kassörens punkt om ekonomi eftersom Jan Gustavsson är bortrest vid tidpunkten. Ordförande sätter ihop och håller ihop hela presentationen.
Hans Johansson tar över som revisor efter Lotta Gyllfors.
Kommundeltagarna som bjudits in till mötet och tackat ja kontaktas igen av Bodil Novik Nilsson för att stämma av agendan och att tidpunkterna.

Beslut: Ett lotteri kommer att hållas samtidigt med mötet för att samla in medel för att trycka upp gamla bilder till Varmbadhuset.

§3 Upprätta arbetsjourlista

Beslut: Arbetsjourlista läggs ut på hemsidan på samma sätt som toalettrengöringslistan.

§4 Kulturhistorik besiktning av Varmbadhuset

Bengt Thompson berättade om senaste status. Beslutet från Länsstyrelsen om bidrag på 100 000 kr kan inte betalas ut och godkännas fullt ut förrän byggnaden genomgått en besiktning av Lars Rydbom. En beskrivning har tagits fram av Bengt och denna studerades på mötet.

Beslut: Skrivelsen godtogs av styrelsen och renskrivs av Bengt Thompson och skickas till Lars Rydbom. Därefter bokas en besiktning av byggnaden efter februari 2014.

§5 Status – div byggprojekt (inkl. Tältet och Sjöstugan)

Tältet

Detta är bortforslat men är delvis trasigt efter stormen.

Kolboden

De mindre arbetena i förrådet som återstår åtgärdas. Förrådet förbereds att användas som arkiv att hyras av Nösunds övriga föreningar.

Beslut: Toalett hålls öppen och städas under perioden maj till september.

Sjöstugan

Ordföranden har informerat Sjöbodsföreningen och Nösunds Samfällighetsförening om den nya ritningen över ändringar på Sjöstugan som kommer att påbörjas under året. Föreningarna ställer sig positiva till förslaget.

Beslut: Detaljplaneringen av Sjöstugans arbeten påbörjas i samband med nästa styrelsemöte 2 mars.

§6 Uppdatering av hemsidan

Hemsidan har uppdaterats av Johan Eriksson. Det återstår vissa mindre justeringar. Information om sektionerna saknas och informationen om regler vid uthyrning av Sjöstugan behöver förtydligas.

Beslut: Pia Gitse går igenom informationen om uthyrning av Sjöstugan och skickar korrigeringar till Johan Eriksson som också uppdaterar hemsidan med information om sektionerna.

§7 Status tomträttsavtal Magasinet

Markus Larsson på Lantmäteriet har meddelat att avstyckningen av tomten skall vara klar under februari/mars 2014. Nytt arrendeavtal är ännu ej påskrivet men kan bli klart direkt efter avstyckningen.
Sektionen för Magasinet önskar ett besiktningsprotokoll. En statisk besiktning är genomförd men en dynamisk återstår. Mikael Hassler tar upp detta med Folke Göransson på kommunen och besiktningsman Martin Rolandén kontaktas av Bengt Thompson.

§8 Ekonomisk rapport

Det är nya förutsättningar för 2014 vilket innebär att inga bokslutsdispositioner kan göras. Skattemyndigheten kräver också momspliktighet på båtplatsavgifter. Skattemyndigheten har varit på studiebesök på Nösund och träffat ordföranden (LER) och kassören (JG). Diskussionen var givande för båda parter.

Beslut: Styrelsen beslutade att båtplatsavgifterna höjs successivt för att täcka momsavgiften. Detta medför att båtavgifterna höjs från 1800 kr till 2000 kr per plats år 2014. Uthyrning av lokaler är inte momspliktig och dessa avgifter höjs därför inte. Bokningsscheman måste däremot kontrolleras och dokumenteras för att ha kontroll över intäkterna. Både för Varmbadhuset och Sjöstugan.

§9 Privata utlägg

Beslut: Privata utlägg redovisas och hanteras enligt bokföringslagen.

§10 Nya medlemmar

Styrelsen godkände den nya medlemmen Holger Freiberg och hälsar honom välkommen.

§11 Övriga ärenden

Lars Kjellgren tog upp frågan om julgranar i samhället 2014.

Beslut: Styrelsen beslutade att Lars Kjellgren söker nytt tillstånd att sätta upp och köpa in granar på samma sätt som föregående år.

§12 Nästa möte

2014-03-02 kl. 0900-1200. Bodil tar fikat. OBS! Söndag.

§13 Mötet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Pia Gitse
Mötesordförande: Lars-Erik Roos