Styrelseprotokoll 2 mar 2014

Styrelsemöte den 2: e mars, 2014, Kl. 09.00-12.00 i Varmbadhuset
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund
Närvarande: Lars-Erik Roos, Pia Gitse, Jan Gustavsson, Bengt Thompson, Mikael Hassler,
Frånvarande: Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Johan Eriksson, Bodil Novik Nilsson

§1 Mötet öppnas, val av justerare, val av sekreterare, föregående protokoll

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.
Beng Thompson valdes till sekreterare.
Jan Gustavsson valdes till justerare.
Föregående protokoll gicks igenom och vissa frågor för uppföljning enligt punkterna nedan.

§2 Moms beslutet. Bör vi överklaga?

En av våra revisorer, Hans Johansson, var inbjuden till mötet för att diskutera momsfrågan för Föreningen.
Hans informerade om att nya momsregler gäller från 2014. Dessa innebär bl.a. att reglerna för frivillig momsredovisning har ändrats. Uthyrning av lokal är momspliktig. Ansökan om frivillig skattskyldighet för momsredovisning behövs ej fr.o.m. 2014. Hans J. rekommenderar att vi ser över hur momsredovisning kan hanteras på bästa sätt samt att vi bör nog kontakta någon expert på området.

Beslut: Mikael H kontaktar Anders Augustsson i Hälleviksstrand om han kan delta på ett möte med Lars-Erik R, Jan Gustavsson och Mikael H.

§3 Frågan om ersättning för gjorda utlägg

Med anledning av förfrågan från Mikael H gjorde vi en uppföljning av beslutet i §9 i föregående protokoll. Enades om att det är viktigt att alla medlemmar som gör uppdrag i Föreningen Nösunds namn får ersättning för sina utlägg. Ersättningen måste dock ske mot bakgrund av att uppdrag har beslutats i styrelsen eller i de olika sektionerna. Styrelsen var även enig om att alla ersättningar sker mot beaktande av restriktivitet då vår kassa är begränsad.

Beslut: Tillägg till §9 i styrelsens protokoll den 16 januari 2014; Alla medlemmar som utför av styrelsen eller sektionerna beslutade uppdrag skall få ersättning för gjorda utlägg mot kvitto och/eller redovisade antal körda mil för uppdraget.

§4 Genomgång av informationsmötet den 31 jan 2014

Enades om att mötet hade fallit ut bra. Ca 50-60 medlemmar deltog. Vi skall försöka få hit kommunens representanter, Jan Eriksson och Lena Tegenfelt, vid ett senare tillfälle; arbetsdagen den 26 april kan vara lämplig.
Vid vintermötet fick vi även support i att höja avgiften för båtplatserna i Norra Hamnen.

Beslut: Bodil N N kontaktar Jan E och Lena T.

§5 Rapport från Varmbadhus-sektionens möte

Varmbadhussektionen hade ett möte den 26 februari
2014.

Lotteriet gav 3.600:- till absorbenter med fotomotiv. Dessa kommer att beställas; kostnad 1.900:- per ram. Bengt T skall undersöka kostnader för fönster i Tornrummet med snickeriet i Rom.
Tornrummet besiktigades och styrelsen var enig om att vi måste hitta en lösning angående utrymningsväg från Tornrummet.
Enades om att det är viktigt att vi i respektive sektioner samordnar de åtgärder som skall utföras och att beslut fattas om vilka åtgärder som skall göras. Sedvanlig rapport skall även ges till styrelsen.

Beslut: Gemensamt inköp av städmaterial sker via Pia G.

§6 Status – div byggprojekt

Bengt T informerade om kvarvarande arbeten med Kolboden; VA-anslutningsavgift, handikappanpassning, toalettinredning, belysning, avstängningsbrunnar och grus till planen.

§7 Sjöstugeprojektet

Enades om att vi snarast bör fortsätta planeringen av VA samt upprustning av Sjöstugan.

Beslut. Lars-Erik R och Bengt T tar kontakt med kommunen om uppdatering/ förändring av bygglovet. Dessa tar även en första kontakt inför bildandet av en VA-samfällighet.
Pia G kallar Sjöstugesektonen till möte om fortsatta planer. Förslagsvis till arbetsdagen den 26 april.

§8 Status tomträttsavtalet Magasinet

Lantmäteriförrättningen är ej klar.

§9 Herr-kvällar i Varmbadhuset

Den första Herr-kvällen i Varmbadhuset var den 21 februari. Nio glada bastubadare bastade och åt ’knytkalas’. Nästa tillfälle är fredagen den 21 mars.

§10 Ekonomisk rapport

Jan G meddelade att han ännu ej har arbetat med 2014 års budget. Jan G håller på med den ekonomiska rapporten för 2013. 256.000:- på rörelsekontot.
Medlemsregistret skall över till det nya redovisningssystemet. Årets fakturor för medlemsavgift skickas ut i mars.
10 medlemmar har lämnat föreningen och 11 nya medlemmar tillkom under 2013.
16 medlemmar har ej betalt avgiften för 2013 trots att tre påminnelser har skickats ut. Dessa bör strykas ur registret.

§11 Nya medlemmar

Styrelsen godkände den nya medlemmen Stefan Östling och hälsar honom välkommen.

§12 Övriga ärenden

 • Välkommen vägskyltar; Bygglov krävs; Pia G och Bodil NN ansvariga
 • Marknadsdagen 12 juli; Pia G håller i denna.
 • Festen är Anna-Karin H och Pia G ansvariga för.
 • Städmaterial till alla enheter. Pia G samordnar.
 • Christina N’s bildspel om ”Nösund – året som gått”; Lars-Erik R frågar CN om vi kan visa bildspelet på nästa årsmöte. Förslaget om att lägga upp bildspelet på Hemsidan mot en mindre ersättning till CN röstades ner av styrelsen.

§13 Kommande möten

Beslöt om kommande möten;

 • 30 mars; kl 10.00 Varmbadhuset. OBS tiden
 • 26 april; Städdag
 • 27 april; kl 9.00 Varmbadhuset
 • 31 maj; kl 9.00 Sjöstugan
 • 28 juni; kl 9.00 Varmbadhuset
 • 6 juli; kl 15.00 Årsmöte

§14 Fika nästa möte

Bodil NN tar med fika nästa möte 30 mars kl 10.00.

§15 Mötet avslutande

Lars-Erik R tackade för mötet och avslutade detsamma

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Bengt Thompson
Justerare: Jan Gustavsson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos