Styrelseprotokoll 30 mar 2014

Styrelsemöte den 30: e mars, 2014, Kl. 10.00-13.00 i Varmbadhuset Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund
Närvarande: Lars-Erik Roos, Pia Gitse, Jan Gustavsson, Bengt Thompson, Mikael Hassler, Johan Eriksson, Lars Kjellgren och Magnus Johansson
Frånvarande: Bodil Novik Nilsson

§1 Mötet öppnas, val av justerare, val av sekreterare, föregående protokoll

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.
Magnus Johansson valdes till sekreterare.
Mikael Hassler valdes till justerare.
Föregående protokoll gicks igenom och vissa frågor för uppföljning enligt punkterna nedan.

§2 Moms frågan

Mikael Hassler redogjorde för sina diskussioner med Anders Augustsson, med bakgrund i revisorsbranschen och som bland annat undervisar i momsregler. Mikael kommer att fortsätta diskussionerna med Anders under kommande vecka..
Våra nuvarande revisorer Hans Johansson och Johan Elfner menar att vi borde ansöka om frivillig momsskyldighet för att kunna göra avdrag för momsen för Sjöstugeprojektet, ca 200.000 kr. Vår tidigare revisor Gunnar Nilsson menar däremot att vi inte skall ansöka om frivillig momsskyldighet. När det gäller båtplatserna är vi skyldiga att debitera moms men mötet diskuterade värdet av att debitera moms på uthyrningsverksamheten för Sjöstuga och Varmbadhus. Inget beslut fattades men mötet ställde sig tveksamma till att ansöka om frivillig momsskyldighet även om en avdragsmöjlighet kortsiktigt finns. Den prishöjning som vi behöver göra på grund av momsen kan riskera att minska attraktiviteten för uthyrning av våra lokaler plus att det kan medföra mer administration och svårigheter att hantera Våffelkafe, julmarknad och våra fester på ett effektivt sätt.Väljer vi att inte ansöka om frivillig momsregistrering skall vi dokumentera vårt beslut väl eftersom det inte är i linje med våra revisorers råd.

§3 Kölista båtplatser

Listan gicks igenom, Johan Eriksson åtog sig att administrera denna efter Rune. LER pratar med Rune om detta. Listan rensas och eventuella icke medlemmar tas bort och personerna i kön kontaktas så att de fortfarande är intresserade av att stå kvar i kön.

§4 Status div byggprojekt

Bengt redogjorde för återstående arbete med Kolboden. Vattenmätare skall monteras, cementplattor läggas framför dörrarna, handikapputrustning monteras i toalettutrymmet samt belysning. Det föreslogs att Bengt skulle kontakta Ingvar Svensson för att prata
handikapputrustning. Förrådsdelen skall förses med enkelt hyllsystem, ELFA-profiler eller liknande och hyllmeter skall erbjudas de andra föreningarna eventuellt mot ett smärre bidrag till driftskostnaden. Toaletten öppnas vid städdagen, städningsuppdraget för våra bryggtoaletter utvidgas till att också innefatta toan i Kolboden. Bidrag från Orust kommun kommer att sökas för handikappanpassningen.

§5 Sjöstugeprojektet

Bengt Thompson och Lars Erik Roos har träffat representanter för kommunen och diskuterat. Ritningsförslagen förevisades och mottogs väl. Bygglov kommer att ges inklusive stolsförrådet på baksidan.
Förslaget till VA-installation med inkoppling borta vid Dan Lind presenterades för Tekniska kontoret som gav sitt godkännande.
I diskussionen med Lantmäteriet fram kom det dock information som komplicerar situationen. En VA-förening, som är en samfällighet, kan bara skapas av fastighetsägare och då Föreningen Nösund inte är fastighetsägare kan vi inte ingå i denna. Enligt Lantmäteriet finns två alternativ, antingen får Föreningen köpa marken eller så får fastighetsägaren (i detta fall Nösunds Samfällighetsförening) äga anläggningen, stå för investeringen och kompensera sig genom att höja arrendet.
Ett tredje alternativ diskuterades och det var att Båthamnen som är en fastighetsägare går in som ägare av anläggningen.

Beslut: Bengt T och Lars-Erik R tar fram en handlingsplan med vad som behöver göras för att lösa situationen och vilka kontakter med övriga intressenter som bör tas.

§6 Nya avtal med NSF

Ett nytt avtal för kallbadhusen är klart för påskrift, arrendet är vederlagsfritt och rullar på fem år i taget om det inte sägs upp.
Avtal för Sjöstugan, Varmbadhuset och hamnenär också klara för påskrift. De rullar fram till 31/5 2038. Vederlag för Sjöstugan är 4.000 kr/ år och för Varmbadhuset 2.000 kr. Vederlaget utgör 4 % av marginalmarknadsvärdet vilket för närvarande är 100.000 för Sjöstugan och 50.000 för Varmbadhuset. För Hamnen gäller samma avgift som tidigare med 200:-/båtplats och år men numera plus moms, alltså 250:-/båtplats och år.

Beslut: Uppdrogs åt Lars-Erik Roos att signera avtalen

§7 Planering av arbetsdag 26/4

Sedvanliga aktiviteter, eldning, städning av kallbadhus, Sjöstugan och längs med vägarna i Nösund. Badtrappor monteras. Föreslogs att arrangera en bro/spång uppe vid Stenbäcken från landsvägen till Roas väg. Föreslogs också att man rensar upp och eventuellt dikar ut lite på stigen mot Nösund där Påls väg kommer ner till stranden. Spången som tidigare legat där läggs tillbaka.

Beslut: Pia ser till att det finns skräpsäckar tillgängligt, Magnus meddelar Ann W om att vi vill att spången vid Roas väg och stigen vid ”Palm beach” hamnar på deras önskelista.

§8 Ekonomisk rapport

Nya bokföringssystemet är i drift. Medlemsregistret är numera en del av bokföringen, en del arbete återstår med 2013 på grund av osäkerhet med momsfrågan. Fakturor för 2014 utskickade.

§9 Nya medlemmar

Hans Lindgren godkändes som medlem

§10 Övriga frågor

Förslag från Anna-Karin Holst om att sätta in ett fönster i det kommade stolsförrådet för att få in dagsljus och underlätta städning. Uppdrogs åt LER att tala med Göran om detta.
Pia kommer att anslå städlistan för toaletterna i samband med städdagen. Bra tillströmmning av frivilliga men vissa luckor finns fortfarande.
LER informerade om möjligheten att få sänkt hastighet genom samhället. Gugge och Mona Sundelius har arbetat hårt med detta och kommunens personal har varit på plats och tittat. Kommunen prioriterar Svanesund och Nösund nu. 30-gräns är reserverat för skolor men 40 km/h skulle vara möjligt, eventuellt i kombination med en chikan eller likande, Trafikverket fattar det slutliga beslutet.

§14 Fika och nästa möte

Bodil NN tar med fika nästa möte 27 April kl 09.00

§15 Mötet avslutande

Lars-Erik R tackade för mötet och avslutade detsamma

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Magnus Johansson
Justerare: Mikael Hassler
Mötesordförande: Lars-Erik Roos