Styrelseprotokoll 28 jun 2014

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund
28 juni 2014 i Magasinet Nösund 09.00-12.00
Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Jan Gustavsson, Lars Kjellgren, Mikael Hassler, Bengt Thompson, Pia Gitse, Johan Eriksson, Bodil Novik Nilsson

§1 Mötet öppnas, val av justerare, val av sekreterare, föregående protokoll

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.
Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.
Pia Gitse valdes till justerare.
Föregående protokoll gicks igenom.
Korrigering av protokoll 30 mars 2014. Paragraf 6 Norra Hamnen angående avtal.

§2 Planering inför Årsmötet 2014

Planering inför årsmötet diskuterades. Eftersom kommande år innebär stora ombyggnationer av Sjöstugan måste årsmötet fokusera på detta. En grundlig presentation av handlingsplanen behövs. Magnus J tar fram förslag till presentation. Sektionerna förser Magnus J med material.

Beslut: Alla var nöjda med planeringen och överens om inriktningen för årsmötet.

§3 Båtplatser – Uthyrningsregler översyn

Nya förslaget till regelverk som Johan E tagit fram diskuterades. Det nya regelverket presenteras och beslutas på årsmötet.
Beslut: Styrelsen beslutade att man får tacka nej en gång sedan hamnar man sist i kön. Vidare beslutades att föreningen administrerar fortsatt kö för byte. All byteshandel ska anmälas till föreningen, man anmäler att andrahandsuthyrning sker, ordinarie kölista gäller. Ytterligare gäller en veckas betänketid vid erbjuden plats. Fakturering sker i mars och uppsägning senast sista april. Förtydligat är det en plats per betalande medlemskap (enskilt/familj) och båtplatsen kan inte övertas i samband med husförsäljning.
Avtalet för Norra Hamnen behöver förnyas 2016. Planen för hamnens underhåll behöver kommuniceras.

Beslut: Styrelsen beslutade att inrätta en ny sektion Norra Hamnen. En ordförande tas förslagvis ur gruppen båtplatsägare under ledning av Johan E. Förslaget presenteras på årsmötet.

§4 Status – div byggprojekt (inkl. Varmbadhuset)

Varmbadhuset

Arbetet med att färdigställa badpiren pågår. Arbetet beräknas bli klart under sommaren. Det har gjorts bänkar till uteplatsen. En bänk föreslås bli namngiven Stens (till minne av Sten Hallberg) bänk och ställas på Stora Rös.
Det behövs göras en slutbesiktning angående bygglovet. Bengt T kollar upp detta vidare med kommunen.
Beslut: Styrelsen beslutade att Stens bänk görs och ställs på Stora Rös.

Kolboden

Handikappanpassning med ramp utanför är ännu inte klar men är planerad. För övrigt är allt klart och hyllsystem samt kodlås håller på att installeras i arkivrummet.

Kallbadhusen

Besiktningar har genomförts. Det har upptäckts sprickor i betong på djupa badhuset och skev trampolin södra badplatsen bl.a. Se vidare bilaga 1. Åtgärder kommer att genomföras under höstens städdag då de inte är akuta. Vattenanalyser görs med jämna mellanrum på grunda badet. Analys av prov taget 3 juni visar gott resultat. Se vidare bilaga 2.

Magasinet

Magasinets sektionsordförande hinner inte med sitt uppdrag och önskar lämna över till någon annan. Styrelsens förslag till ny sektionsordförande för Magasinet är Jan Schmidtbauer Crona, vilket kommer att föreslås på årsmötet om han tackar ja till erbjudandet.

§5 Nösundsdagen 2014 – status

Arbetet rullar på enligt plan. Det blir två utställningar dels i Villa Lundh dels i Galleri Tärnan i Magasinet.
Pia G pratat med Maj-Britt Olsbo angående annonsering i StenungsundsPosten. Det är även aktuellt med annonsering i Bästkustbilagan i GP.
Programmet startar kl. 10.00. Vernissage, häst och vagn, försäljning och stånd. Det krävs ytterligare annonsering av festen genom att sätta upp festinformationen på flera platser. Pia G sätter upp plakat uppe Tavlebord och Kungsviken och runt i Nösund.

§6 Projekt Sjöstugan

Bygglov för Sjöstugan godkänt. Bengt T har haft en genomgång med Göran i Vasser om dragning av vatten och avlopp. Enligt diskussion går det att dra ledningarna längs vägkanten till ångbåtsbryggan från pumphuset vid toaletterna. Om detta förslag går vidare betyder det att endast kommunens, samfällighetens och syskonen Holst mark är berörda. Göran håller på att ta fram kostnadsförslag. Det skall göras underhållsarbete med landgången och VA kan då göras samtidigt om det är möjligt.

Beslut: Lars-Erik R tar upp förslaget med Vägföreningen, Samfälligheten och syskonen Holst. Lars-Erik R skickar en motion till Vägföreningens årsmöte. Hösten 2014 startar alla arbeten enligt plan om motionen går igenom. Stolsförrådet kan startas omgående.

§7 Förslag från Lennart Sundelius ang. Sjöstugan

Lennart Sundelius har inkommit med en skrivelse angående Sjöstugan och året runt aktiviteter. Lars-Erik R svarar på skrivelsen via mejl.

§8 Ekonomisk rapport

Inga större förändringar. Som läget ser ut just nu har föreningen intäkter på ca 434 000 kr och vinsten ligger på ca 140 000 kr. Hittills har föreningen inte haft några större kostnadsposter. Detta gör att ekonomin är god och är föreberedd inför de investeringar som skall göras i Sjöstugan under hösten.
Inga bidrag har erhållits ännu från Orust kommun. Ansökningar behöver göras om med fullständiga handlingar för utgifter. Jan G förebereder nya ansökan.

§10 Nya medlemmar

Styrelsen godkände de nya medlemen Anders Granhed med familj och hälsar dem välkomna till föreningen.

§11 Övriga frågor

Välkomstskyltar med dekor och förslag med motiv av Edström presenterades. Det kommer att krävas bygglov.

Beslut: Styrelsen beslutade att köpa in två skyltar och installera dessa till en kostnad av ca 5000 kr.

Hastighetsbegränsning är nära för ett beslut av kommunen och Länsstyrelsen. Det kan innebära att vi får en sänkning till 30 eller 40 km/h genom Nösunds samhälle.
Sektionen för stigar och leder kommer att ha en vandring 5 juli.

§12 Nästa möte

Årsmöte 2014-07-06 kl. 15.00 i Sjöstugan. Konstituerande möte hålls i anslutning efter årsmötet.

§13 Mötet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Pia Gitse
Mötesordförande: Lars-Erik Roos