Verksamhetsberättelse för Föreningen Nösund för året 2013/2014

Styrelsen för Föreningen Nösund får härmed avge följande  verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013/2014. Fr.o.m. verksamhetsberättelsen till Årsmötet 2013 så utökade jag verksamhetsberättelsens omfattning till att även täcka in det första halvåret fram till Årsmötet nu i juli. Detta för att ge er en å aktuell och komplett uppdatering om vad styrelsen har genomfört sedan vårt förra årsmöte 2013 och fram till detta årsmöte 2014. Vid årsmötet i juli 2013 valdes enligt valberedningens förslag Lars-Erik Roos till ny ordförande för ett år. Enligt valberedningens förslag omvaldes Magnus Johansson, Jan Gustafsson och Bodil Novik Nilsson på två år till ordinarie ledamöter. Bengt Thompson, Mikael Hassler och Lars Kjellgren kvarstod som ordinarie ledamöter sedan 2012. Som suppleanter på ett år omvaldes Pia Gitse och Johan Eriksson. Till ordinarie revisorer valdes Lotta Gyllfors och Johan Elfner och till revisors-suppleanter valdes Hans Johansson och Ingrid Olsson. Lotta Gyllfors avgick från sitt ordinarie revisorsuppdrag under året och ersattes då av Hans Johansson, som gick in som ordinarie revisor tillsammans med Johan Elfner fram till årsmötet 2014. Till valberedning utsågs Michael Gibbons (sammankallande), Anna Bengtsson, Ove Leander samt Maj-Britt Olsbo. Styrelsen har haft tolv (12) protokollförda styrelsemöten under året 2013 samt sex (6) protokollförda styrelsemöten under våren 2014, alltså sammanlagt arton (18) styrelsemöten totalt under tiden 2013 + våren 2014. Det mesta av föreningens ordinarie verksamhet bedrivs numera i våra sektioner, som inrättades på beslut av årsmötet 2012.

Kallbadhussektionen (Maj-Britt Olsbo)

Normalt underhåll inklusive städning av badplatser och av- och påmontering av badstegar har utförts under året.

Varmbadhussektionen (Mikael Hassler)

Under året har en förfining av inredningen och av sektionens administrativa rutiner genomförts. Bl.a. har ett stort arbete lagts ner på att kunna dämpa ljudnivån i samlingssalen, som har varit besvärande när lite större grupper har möte eller fest där. Lösningar har hittats och implementerats. Vidare har ett visst fortsatt byggarbete genomförts m.h.a. kommunens arbetslag med att påbörja inredningssnickeri på övervåningen av Varmbadhuset. Kommunen ställde upp med gratis arbetskraft trots att man fr.o.m. 2014 skall debitera denna tjänsten fortsättningsvis. Vi behövde bara betala för materialet och i väntan på att vi skall komma igång med Sjöstugeprojektet ansåg vi i styrelsen att detta var ett bra förslag. En pontonbrygga från altanen lades också ut i början på juli, också det en gåva från kommunen. Tack Orust kommun.

Sjöstugesektionen (Pia Gitse)

Sjöstugan har varit uthyrd till bröllop och andra fester nästan varje helg under sommarhalvåret. Beslutet att alla som hyr Sjöstugan själva skall sörja för att mobila toaletter ställs upp vid Sjöstugan har efterföljts utan problem till nästan hundra procent. I några enstaka fall har hyresgästen föredragit att bara använda sig av våra toaletter vid Magasinet och lovat att se till att alla gäster följer denna regel. Detta har också fungerat mycket bra utom i ett eller två unika fall. När våra toaletter i Sjöstugan blir klara så borde vi slippa detta problem för framtiden. Våffelkaffeet drevs på traditionsenligt sätt av Estrella Olsson söndagar och onsdagar kl. 18:00 till 21:00 från midsommar tills i början av augusti. Vi var många som fick många, långa och härliga våffelkvällar på Sjöstugans altan under sommaren. Tack Estrella för att du fortfarande ställer upp. Och lördagen före den första advent 2013 så arrangerade Pia Gitse, också detta numera helt traditionsenligt, Nösunds Julmarknad inne i Sjöstugan. Där möttes vi av många julstånd, mycket folk, underbar julstämning, glögg och pepparkakor. Tack Pia för ett alldeles utmärkt arrangemang.

Sektionen för Stigar och Leder (Ann Wijkmark)

Sektionen har genomfört röjning av stigar och leder. I samband med föreningens Arbets- och Städdag så genomförde man en större röjning och rensning av stigen från det södra badhuset och ner mot Palm Beach, alltså stranden norr om familjen Palms.

Magasinet-sektionen (Johan Sandegren)

Nedre våningen av Magasinet har utnyttjats för uthyrning dels till ett Galleri, dels till ett utrymme för en sjöbod. Övrigt utrymme används som föreningens eget förråd. På övre våningen har en avskild del hyrts ut till Nösunds segelklubb (BoSS) för deras klubblokal och ”starthus”. Övrigt utrymme har som tidigare fritt upplåtits till våra ungdomar i Nösund. Jan och Kajsa Schmidtbauer Crona anordnade även 2013 ett mycket populärt barn och ungdomsdisco en sommarkväll i juli. Ett stort tack för ett lysande initiativ.

Sektionen för Kommunala frågor (Bodil Novik Nilsson)

En liten sektion (endast några få medlemmar) med en stor uppgift. Lyckades med att få Orust kommuns nya kommunchef Jan Eriksson och Förvaltningschef Lena Tegenfeldt att komma till vårt medlemsmöte den 31 januari i år. Vi fick oss en allmän genomgång på hur dessa två nya och mycket viktiga personer på Orust kommun ser på sina nya jobb, dels som ny kommunchef (Jan Eriksson) och dels som ny förvaltningsområdeschef för Samhällsutveckling (Lena Tegenfeldt).

Ungdomssektionen (Hans Bergkvist)

Sektionen har under året legat vilande.

Övriga projekt och aktiviteter under året

Kolboden har nu färdigställts till en helt ny byggnad med samma (liknande) utseende som den gamla Kolboden vid Varmbadhuset. Den nya Kolboden inrymmer nu en offentlig handikappsanpassad toalett plus ett nytt vinterbonat förråd. Toaletten skall i första hand serva det Grunda (Norra) badet, Norra Hamnen samt tennisbanan. Den gamla kolboden var just en bod för att förvara kolet till eldstaden i det gamla varmbadhuset. Sedan det gamla varmbadhuset lades ner har kolboden använts till ett av föreningens förråd. Nu har det alltså blivit en ny toalett samt ett vinterbonat förråd. I det nya förrådet skall samtliga föreningar i Nösund kunna arkivera sina gamla dokument och handlingar i nära anslutning till det nya Varmbadhuset där alla föreningarnas styrelsemöten numera hålls. Projektet Sjöstugan med att installera kommunalt vatten och avlopp i Sjöstugan fortskrider. Vi har nu en ny mycket bra och kostnadseffektiv teknisk lösning på dragningen av VA-ledningarna, som nu bara skall godkännas av övriga påverkade parter, markägare Nösunds Samfällighets förening samt syskonen Holst och dessutom Nösunds Vägförening som äger Landgången under vilken dragningen delvis skall ske. För själva byggandet av den nya entren, köket och toaletterna i Sjöstugan kommer vi att återigen kunna få hjälp av Orust kommuns arbetslag, samma byggare som har hjälpt oss med ombyggnaden av vårt nya härliga Varmbadhus. Denna gång kommer det inte att bli helt gratis utan det kommer att kosta något, vilket det återstår att förhandlas om. Klart är dock redan att kostnaden kommer att bli betydligt lägre än om vi skulle behöva använda oss av en ordinarie byggnadsfirma. Om allt går som planerat så kommer vi att kunna starta upp någon del av VA-projektet under hösten 2014. Uthyrning av föreningens båtplatser Uthyrningen av föreningens båtplatser har under väldigt många år skötts av Rune Olsson på ett alldeles utomordentligt sätt. Även efter Runes avgång ur styrelsen 2012 fortsatta han med att ansvara för uthyrningen och först nu under våren 2014 har Johan Eriksson, (johan.eriksson.hem@gmail.com), i styrelsen tagit över föreningens båtplatsuthyrningsverksamhet. Från föreningen tackar vi Rune Olsson för detta långa och gedigna arbete med uthyrning av våra båtplatser. Nösundsdagen genomfördes numera traditionsenligt den andra lördagen i juli (13 juli 2013) och blev återigen mycket lyckad och uppskattad. Upplägget med en marknad mitt i Nösund vid Nösundsgården samt diverse olika arrangemang under dagen med konstutställningar, seglingstävlingar, samt en sommarfest på lördagskvällen för samtliga medlemmar har nu blivit en modell för Nösundsdagen som jag hoppas att vi kommer att fortsätta med i många år. Tack Pia Gitse och övriga i kommitteen för ett strålande arrangemang. I år firar vi alltså vår Nösundsdag lördagen den 12 juli. Städ- och Arbetsdagar. Under den period som denna utvidgade verksamhetsberättelse täcker så har vi haft tre arbetsdagar för medlemmarna. Den 27 april anordnades vårarbetsdagen 2013, den 5 oktober höstarbetsdagen samt den 26 april 2014 årets vårarbetsdag. Städ- och arbetsdagarna har varit välbesökta och de planerade arbetsuppgifterna har utförts med energi och mycket god stämning. Nösunds Värdshus har bjudit på fika med smörgås. Tack så hemskt mycket för det. Årets informationsmöte i januari på Nösunds Värdshus blev välbesökt, som vanligt. Styrelsen presenterade en statusuppdatering av samtliga pågående byggnadsprojekt. Orust kommuns nye kommunchef Jan Eriksson var tillsammans med Lena Tegenfeldt, ny förvaltningschef, två särskilt inbjudna gäster på Informationsmötet. Under övriga ärenden gav både Jan och Lena sin syn på Orust kommun. Jans fokus just nu är att säkerställa god kvalitet i kommunens kärnverksamheter, skola, vård och omsorg samt att organisationen fungerar som den ska, med alla processer väl trimmade. Lena inledde med att berömma föreningen för sin verksamhet med stort intresse från medlemmarna, god information och uppenbarligen goda relationer med kommunen. Hon övergick därefter till att berätta om ett antal områden som prioriteras just nu. Därefter fick medlemmarna ställa frågor till de båda nya chefstjänstemännen på Orust kommun. Mötet blev mycket lyckat. Hastighetnedsättning i Nösund till 30 km/h Mona och Gugge Sundelius har under året tillsammans med ordförande drivit frågan om en ytterligare hastighetsnedsättning från 50 till 30 km/h inom Nösunds samhälle. Beslut i frågan skulle ha tagits nu under våren men i skrivande stund så har vi fortfarande inget slutgiltigt beslut. Vid förfrågningar om status på ärendet så har vi mött en tämligen positiv inställning till vår begäran varför vi fortfarande hoppas att vi åtminstone skulle kunna få en nedsättning till 40 km/h. Hemsidan Johan Eriksson har skött föreningens hemsida som under året varit välbesökt. Johan har fortsatt arbetet med att utveckla hemsidan till en mer aktiv och interaktiv hemsida. Sjöstugans bokningar kan ses direkt på hemsidan och Varmbadhusets bokningar av bastudelen kan nu t.o.m. göras direkt på hemsidan. Samlingssalens bokningar kan numera också ses direkt på hemsidan med liknande lösning som för Sjöstugan. Bokningar av Samlingssalen sker dock fortfarande manuellt via mail eller telefon. Och numera vänder man sig till Eva Schollin (schollin.441567@telia.com). För övrigt så läggs, som tidigare, alla styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll samt all annan viktig information till medlemmarna alltid upp på hemsidan. Besök den regelbundet för att hålla dig informerad om föreningens aktiviteter på www.nosund.nu. Toaletterna. Toaletterna vid ångbåtsbryggan har städats två gånger i veckan under den tid som vi numera håller toaletterna öppna, nämligen från vårarbetsdagen den 27 april 2013 till höstarbetsdagen den 5 oktober. Städningen har fungerat alldeles utmärkt och styrs av Pia Gitse med varlig hand via den ”frivilliga” städlistan och medlemmarnas utomordentliga insatser. Och fr.o.m. 2014 så kommer även toaletten i Kolboden att ingå i städpatrullernas revir. Allmänt underhåll Föreningen äger följande byggnader: Sjöstugan, Varmbadhuset, Magasinet, Telegrambyrån, Södra och Norra kallbadhusen, Östra sjöboden på landgången, Toaletten vid ångbåtsbryggan, Kolboden och Sopskjulet. Samtliga byggnader har fått sitt nödvändiga underhåll under perioden 2013/2014. Inspektion har utförts av föreningens anläggningar enligt speciell checklista. Julgranar har satts upp dels vid rondellen, dels på p-platsen vid bryggan. Föreningens ekonomi redovisas separat. Vi vill framföra ett varmt tack till alla medlemmar, som på så många olika sätt nedlagt ett omfattande arbete och engegemang till förmån för föreningen. Ett stort tack också till ledamöterna i styrelsen för det hängivna ideella arbete, som alla i den lägger ned för att verksamheten skall bli så bra som möjligt. För Föreningen Nösund den 2 juli 2014 Lars-Erik Roos Ordförande