Konstituerande möte 6 juli 2014

Protokoll fört vid konstituerande möte för Föreningen Nösund 6 juli kl. 16.30–17.00 2014 på Sjöstugan.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Jan Gustavsson, Pia Gitse, Johan Eriksson, Magnus Johansson, Mikael Hassler och Bodil Novik Nilsson

Frånvarande: Eva Ossiansson och Anders Bengtsson

§1 Mötet öppnas

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat och hälsade nya styrelsemedlemmar välkomna till dagens konstituerande möte.

§2 Sekreterare

Bodil Novik Nilsson omvaldes på årsmötet 2014 till sekreterare. Det återstår 1 år.

§3 Justerare

Magnus Johansson valdes till justerare.

§4 § Vice ordförande

Magnus Johansson valdes på det konstituerande mötet till vice ordförande. Det återstår 1år.

§5 Kassör

Jan Gustafsson valdes på årsmötet 2014 till kassör. Det återstår 1år.

§ 6 Övriga ledamöter

Övriga ordinarie medlemmar är: Pia Gitse, Johan Eriksson och Anders Bengtsson. Nyval på 2år.

Suppleanter är: Eva Ossiansson och Mikael Hassler

§ 7 Firmatecknare

Jan Gustavsson 510404-5074 och Lars-Erik Roos 490525-1239, omvalda till kassör och ordförande vid årsmöte 6 juli 2014, uppdrogs att teckna föreningens firma var för sig.

Det uppdrogs åt Jan Gustavsson, att teckna föreningens plusgiro och banktillgodohavanden.

§8 Kommande möte

Nästa styrelsemöte 24 augusti kl.16-19 i Varmbadhuset

Mikael Hassler ordnar fika.

§9 Mötet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos