Styrelseprotokoll 20 sep 2014

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund 20 september 2014 i Varmbadhuset, Nösund kl. 09.30–11.30

 

Närvarande: Lars-Erik Roos, Jan Gustavsson, Pia Gitse, Johan Eriksson, Mikael Hassler, Anders Bengtsson
Delvis: Eva Ossiansson, Gösta Sandegren
Frånvarande: Bodil Novik Nilsson, Magnus Johansson

§1. Mötet öppnas, val av justerare, val av sekreterare

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.
Anders Bengtsson valdes till sekreterare.
Pia Gitse valdes till justerare.

§2. Sjöstugans upprustning / ansökan om bidrag från Boverket

Vi var överens om att Göstas förslag är bra.
En del kompletteringar behövs, vad gäller ekonomi och underskrifter.
Vi bestämde även att inte söka bidrag för stolsförråd. Detta ritas in som befintligt i underlagen till Boverket.
[Mikael Hassler kontaktar Göran Algeröd]

I ansökan skall besiktningsman anges.
[Jan Gustavsson kontaktar Martin Rolandén]

Kent Löfqvist skall tala med sin chef, och be om dokument som bekräftar att kommunen avser medfinansiera upprustningen. Detta är ett villkor för att Boverket skall kunna ge bidrag.
Vi skall fundera på vilket/vilka inhomhusjobb vi kan ge till Kent Löfqvist, som vi dessutom skall betala 8000:- till (se även punkt 3 nedan).

§3. Förgående protokoll

3.1 Tärnan

Maj-Britt Olsbo får hyra Tärnan under ett år.

Sektionsledaren för Magasinet, Jan Schmidtbauer Crona, arbetar på en helhetsplan för Magasinet.

3.2 Skylt ”Välkommen till Nösund”

Vägverket och Länsstyrelsen har tillfrågats om vi får tillstånd att sätta upp två skyltar.
Beslut: Om vi får tillstånd av Vägverket och Länsstyrelsen, kan skyltarna beställas.

3.3 Höstens möten

18 oktober, 22 november, samt 13 december, alltid 09:30-11:30
Alltså ej 25 oktober.

§4. Sjöstugans upprustning / övriga punkter

4.1 Vatten / avlopp

Båthamnsföreningen är positiv till att dra VA-ledningarna under Landgången och kan fortfarande tänka sig att ge ett kontantbidrag för att få tillgång till en allmän toalett under förutsättning att deras anslutningskostnader inte blir för stora.
[Lars-Erik Roos kommer kontakta Hans Johansson för vidare diskussioner]

Vägföreningen vill att vatten- och avloppsledning skall ligga på egna konsoler, så att konstruktionen är fristående från bryggans konstruktion. Detta för att undvika framtida oklarheter gällande ansvarsförhållanden.
[Lars-Erik Roos skall tala med ”Göran i Vasser” om kostnad]

Vi diskuterade möjligheten att redan från början installera ledningar med isolering / uppvärmningsmöjlighet, så att systemet skulle kunna användas vintertid.
[Lars-Erik Roos skall tala med ”Göran i Vasser” om kostnad även för detta]

När vi fått uppgifter om kostnadsalternativ enligt ovan, kan vi diskutera hur vi går vidare med vatten och avlopp.

4.2 Insatser av Kent Löfqvist´s grupp

Beslut: vi var överens om att Kent Löfstedt kan arbeta med stolsförråd och byte av de stora gröna portarna under hösten.

§5. Norra hamnen

[Johan Eriksson kommer kalla till möte 5 oktober för båtplatsägare Norra hamnen]

§6. Varmbadhuset

Ny dörr skall köpas in. Diskussioner pågår om lösning för fönster.
Dessutom diskuteras teknisk lösning för hur man skall ta bort flytbryggan under vintern

§7. Hemsidan

Vid tillfället för detta möte, låg hemsidan nere.
[Jan Gustavsson skall kontrollera vilket eventuellt avtal vi har med Pixelstore]
[Johan Eriksson reder ut historiken med Magnus Johansson]
Johan visade hur enkelt det är att lägga in nya dokument på den nya, ännu ej idrift-tagna hemsidan.
Beslut: Vi skall gå över till den av Johan föreslagna nya hemsidan
[Vid lämpligt tillfälle tar Johan Eriksson den nya hemsidan i drift]

Vi talade om att det vore trevligt om vi kan ta över adresserna Nosund.se samt Nösund.se
[Johan Eriksson undersöker detta]

§8. Punkter för Ordförande-mötet

Vi diskuterade vilka punkter som kan vara lämpliga att informera övriga om, på det Ordförande-möte som Lars-Erik Roos skall närvara på:
Igångsättning av byggnation Sjöstugans stolsförråd
Diskussioner Sjöstugans vatten och avlopp
Hemsidan
Skyltar ”Välkommen till Nösund”
Betona vikten av att Nösunds många föreningar har ett konstruktivt samarbete.

§9. Arbetsdagen 4 oktober

Ett urval av områden lämpliga för arbetsdagen noterades:

Varmbadhuset
Vadräckena
Röja ut ur Magasinet
Städning diken
Gjuta rör för julgran
Badhustrappor

§10. Ekonomisk rapport

Jan Gustavsson rapporterade att ekonomin är god, och Föreningen har medel tillgängliga för ytterligare utgifter före årets slut.

§11. Nya medlemmar

Vi godkände nya medlemmar: Kjell Ljungström, samt Ebba och Fredrik Andersson

§12. Övriga frågor

12.1 Varmbadhuset, skylt med sponsorers namn

I ett tidigare skede har Styrelsen lovat någon form av skylt med namn på personer och organisationer som sponsrat Varmbadhuset. Det har framkommit att en del av dessa sponsorer möjligen inte vill att deras namn skall anslås på detta vis.
[Mikael Hassler tar upp för diskussion i Varmbadhus-sektionen, hur denna fråga skall hanteras]

12.2 ”Telegrambyrån”, placering av anslagstavlor

Hans Rikard Wijkmark har bett om en något mer framskjuten placering av Kulturhistoriska Föreningens anslagstavla i ”Telegrambyrån”.
Beslut: Kulturhistoriska Föreningens anslagstavla får byta plats med Kommunens.

§13. Nästa möte

Lördagen 18 oktober klockan 09:30-11:30. Pia Gitse ordnar fika.

§14. Mötet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Anders Bengtsson
Justerare: Pia Gitse
Mötesordförande: Lars-Erik Roos