Styrelseprotokoll 18 okt 2014

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund 18 oktober 2014 i Sjöstugan Nösund kl. 09.30–11.30.
Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Pia Gitse, Johan Eriksson, Anders Bengtsson, Eva Ossiansson, Mikael Hassler, Jan Gustavsson, Bengt Thompson(inbjuden), Bodil Novik Nilsson

§1 Mötet öppnas, val av justerare, val av sekreterare, föregående protokoll

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.
Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.
Eva Ossiansson valdes till justerare.

§2 VA-Projekt Sjöstugan – status

Möte med kommun, rapport

Robert Brodin är ny VA ansvarig i Orust kommun. Lars-Erik Roos, Mikael Hassler samt Bertil och Tomas Holst har haft möte med honom och diskuterat vilka regler som gäller för VA. Regelverket har förtydligats och mötet var givande.

Planerat möte med Vägföreningen

Lars-Erik Roos, Bengt Thompson och Mikael Hassler samt Göran i Vasser kommer att vara med på Vägföreningens nästa styrelsemöte för att ta de sista besluten för att kunna starta VA-arbetena för Sjöstugan.
Beslut: På den information som finns i dagsläget stöder styrelsen arbetsgruppen för Sjöstugans VA-projekt att fortsätta med liggande förslag, men innan beslut kan tas skall kostnadsförslag tas fram för alternativa förslag.

Nösunds Båthamn, kontantbidrag status

Beslut: Föreningen tar den gemensamma anslutningsavgiften på 95 000 kr i år för att sedan delfakturera övriga delägare under nästa år. En enig styrelse beslutar att arbetsgruppen fortsätter att arbeta enligt de intentioner som finns sedan tidigare.

Bidragsansökan status

Jan Gustavsson och ordföranden har gått igenom handlingarna för ansökan. Den är ännu inte inskickad för några bilagor behöver kompletteras. Målsättningen är att skicka in handlingarna till nästa styrelsemöte.

Kommunens Arbetslag planering

Nytt beslut från kommunen att de är med på projektet med Sjöstugan. Det behövs ett beräkningsunderlag med timmar som sedan omräknas till vilken insats som krävs från arbetslaget.

Inomhusjobb i Kolboden som arbetslaget kan påbörja är att sätta upp hyllplan och taklampor. Dessutom är landgången till grunda badet arbete som kommunens arbetslag har planerat att göra.

Dörren till Varmbadhuset behöver bytas. Återstår att designa in ett fönster i dörren. Göran Algeröd tittar på en lösning. Bengt T beställer dörren av snickeriet i Rom efter Görans ritning.

Även redan tagna beslut såsom stolsförrådet genomförs.

Övrigt

Beslut: I det grunda badet har cementen i piren till höger gått sönder och behöver åtgärdas omgående. Prisförslag kommer tas in.

§3 Nya sektionen för Norra Hamnen

11 personer träffades på uppstartsmötet den 5 oktober. På mötet diskuterades avtal, pirar, kölistan mm. Till sektionsledare utsågs Aslak Jensen. Största fokus var på gemensam akterförtöjning. Nästa möte är planerat till 29 november. Alla i föreningen som är berörda kommer att kallas till det kommande mötet.

På styrelsemötet diskuterades vad samfälligheten skall göra när arrendet går ut. Det är viktigt att Föreningen Nösund får kännedom om intentionen för framtiden så snart det är möjligt.

Beslut: En förvaltningsplan för Norra hamnen ska tas fram av sektionen och presenteras på januarimötet för Föreningen Nösund.

§4 Hemsidan

Allt är klart för den nya hemsidan. Ett byte av Internetleverantör har skett. Numera nyttjas Webhotell Oderland till en kostnad av 1035 kr per år. Nösund.se är ledigt domännamn men inte nosund.se. Kostnaden för att boka Nösund.se 99kr per år.

Beslut: Styrelsen beslutade att boka sidan Nösund.se till en kostnad av 99 kr/år.
På Föreningen Nösunds januarimöte görs en presentation av nya hemsidan.

§5 Ekonomisk rapport

Det har inte hänt något särskilt sedan sist. Föreningen är stadd vid god kassa och prognosen håller.

§6 Nya medlemmar

Inga nya ansökningar om medlemskap har inkommit.

§7 Övriga frågor

Målning till Uganda-utbyte

Med anledning av att Annette Rosati visar utställningar om sina projekt i Kulturhuset Fregatten så kommer en representant från styrelsen i Uganda till Sverige. Det är Dennis Ahimbisibwe f d lärare i byn och numera utbildad advokat som kommer på besök. Han är med i den styrelse som gjort en målning till Nösund och som tagit emot den vi sände med Annette Rosati till Uganda. Dennis har tidigare besökt Nösund 2006 och önskar nu träffa några representanter från styrelsen mellan datumen 25 oktober – 8 november.
Beslut: onsdag 29 oktober kl. 18.00 bjuds Dennis Ahimbisibwe in. De som kan kommer att närvara.

Nytt kulturhus

Nösunds nya kulturhus, Nösunds Kulturhistoriska Förenings klubbhus, är den stuga som finns vid gamla tennisbanan bakom Nösundsgården och Jon-Peters xx hus.

Nya välkomstskyltar

Föreningen har via Pia Gitse gjort en anmälan till Trafikverket angående skyltar. Svar har inkommit som tolkas positivt.
Kommunen behöver kontaktas i nästa steg.

Hastighetsbegränsning i samhället Nösund

Det finns nu ett beslut med 40 km/tim genom Nösund. Ärendet ligger för verkställande hos Orust kommun.

§8 Möten under hösten

Nästa möte är 22 november kl. 09.30-11.30.
Vid nästa mötestillfälle ordnar Bodil fika.

§9 Mötet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Eva Ossiansson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos