Extra medlemsmöte 30 januari 2015

Protokoll fört vid extra medlemsmöte i Föreningen Nösund
30 januari 2015 i Nösunds Värdshus kl. 18.30–20.00

Närvarande: ca 50 personer i föreningen

§1 Mötet öppnas

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.

§2 Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande valdes Lars-Erik Roos.
Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

§3 Val av justerare

Pia Gitse och Lars Kjellgen valdes till justerare som jämte ordföranden justerar protokollet.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Medlemmarna förklarade mötet stadgeenligt utlyst i tid.

§5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§6 Styrelsens information om pågående projekt och aktiviteter

Styrelsen informerade kort om årets som varit och de pågående projekt och aktiviteter som pågår. Anders Bengtsson presenterade styrelsens information. Ekonomin är i god balans och extra positivt är att Varmbadhuset hade ca 50,000kr i intäkter förra året.

Lars-Erik Roos berättade att på måndag efter mötet kommer det första arbetet med VA ledningen till Sjöstugan att starta. Detta är en viktig milstolpe för Sjöstugans kommande förbättringar.

Vidare berättade Lars Kjellgren om fiberföreningen Nösund-Tvet. Under nästa år kommer ytterligare en medlemsavgift att tas upp. Mars kommer att vara sista månad för nya medlemmar att ansluta sig. Själva arbetet med att dra fiber förväntas starta 2016. Ju fler medlemmar desto lägre avgift. Det är i dagsläget ca 275 fastigheter.

Pia Gitse visade den ny välkomstsskylten till Nösund som kommer att finnas på två platser dels efter tunneln från Boxvik och dels efter Lunden vid Nösundsskylten.

§7 Kort information från våra Sektioner

Sektionen för Norra Hamnen

Aslak Jensen berättade om de träffar man haft hittills och presenterade förslag till förbättringar med förtöjningslinor och bojar. Det är viktigt att de som har synpunkter kommer på mötena och delger sina önskemål och synpunkter. Villkoret för att arbetena skall starta är dock att arrendet förlängs.

Sektionen för Kallbadhusen

Barbro Roos visade ritningar på hur man kan utveckla och öka antalet solplatser i anslutning till de båda kallbadhusen. Föreslaget innebär att flera trädäck skall byggas. Kostnaden på ca 50,000 kr får anses låg då Kommunens arbetslag är föreslaget att utföra arbetena.

Sektionen för Sjöstugan

Pia Gitse berättade om uthyrning under 2014 och julmarknaden hölls första advent. Bokningsläget för 2015 ser bra ut.

Sektionen för Magasinet

Jan Schmidtbauer-Crona berättade om ungdomsverksamheten och att de skall försöka utöka verksamheten under 2015 även för de lite äldre ungdomarna. Discot kommer att hållas som vanligt och Jan uppmanar alla som har idéer om vad man kan göra för att öka trivseln skall gå med i sektionen.

§8 Vad händer 2015? Några viktiga datum

Ordföranden berättade om vad som kommer att ske under året. Första fredagen i månaden är det Tjejträffar med bastu. Och den tredje fredagen i månaden är det Herrträffar med bastu.

Några viktiga datum:

PUBAFTON
27 februari kl. 18:30 – 23:00 och 27 mars kl. 18:30 – 23:00
VÅRENS STÄDDAG
25 april kl. 09:00 – 12:00
SEKTIONSMÖTE NORRA HAMNEN
25 april kl. 13:00
MIDSOMMARFIRANDE HASSLERS ÄNG
19 juni kl 14:00
ÅRSMÖTE
5 juli
NÖSUNDSDAGEN
11 juli

§9 Kort information från övriga föreningar på Nösund

Tomas Holst berättade om Nösunds kulturförenings arbete. Ett nytt kulturhus står på gamla tennisbanan bredvid Gerles trädgård. Under våren kommer nya skyltar med bilder och information att sättas upp för att berätta om vad olika platser har betytt historiskt.

Lars Kjellgren informerade från Nösunds Sjöbodsförening om att trädäcket vid bodarna vid Sjöstugan hade förstärkts och rättats upp. Alla bodar skulle målas till våren samt en ny bodenhet om fyra bodar byggas på den öppna ytan som återstår vid bodarna vid Sjöstugan.

§10 Annette Rosati och Birgitta Lundh – Biståndsprojekt i Bishozi, Uganda

Birgitta Lundh berättade om utbytet med Bishozi och visade den tavla som skickats från Uganda till Föreningen Nösund som svar på vår tavelgåva till Bishozi. Birgitta och Barbro Roos visade de resterande tavlorna som gjordes på sommarfesten 2014 och upplyste om att de sju återstående tavlorna kommer att säljas ut efter mötet. Priset på 500 kr kommer oavkortat att gå till Sjöstugeprojektet.

§11 Ny festkommitté

En ny festkommitté behövs för sommarfesten 2015 som är planerad till samma dag som Nösundsdagen den 11 juli. Förra festkommittén berättade kort om arbetet 2014 och kommer att ställa upp som bollplank för den nya festkommittén. De som känner sig manade att ta hand om 2015 års Sommarfest kan anmäla sig till Pia Gitse.

§12 Allmän frågestund

I samband med en fråga om Föreningen Nösund skulle lämna synpunkter angående det pågående detaljplaneärendet i Nösund, vilken besvarades med ett nej, så berättade Henrik Holst om de pågående nya byggplanerna i samhället, där syskonen Holst, familjen Hassler samt familjen Sundelius är gemensamma huvudmän.
Nösund 1:10 programområde utgörs av tre delområden belägna i Nösund. Programmet visar översiktligt förutsättningar och mål för en utveckling av samhället med 20-25 nya tomter. I programmet lyfts viktiga frågor som bör belysas i det fortsatta detaljplanearbetet. Programmet informerar även om en möjlig utveckling av småbåtshamnen mellan Ångbåtsbryggan och Djupa badet samt åtgärder för en förbättrad parkeringssituation i Nösund. Överklaganstiden hos kommunen går ut 6 februari innan förslaget vinner laga kraft.

§13 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare:  Pia Gitse, Lars Kjellgren
Mötesordförande: Lars-Erik Roos