Verksamhetsberättelse för Föreningen Nösund för året 2014/2015

Styrelsen för Föreningen Nösund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014/2015. Fr.o.m. verksamhetsberättelsen till Årsmötet 2013 så utökade jag verksamhetsberättelsens omfattning till att även täcka in det första halvåret fram till Årsmötet nu i juli. Detta för att ge er en så aktuell och komplett uppdatering om vad styrelsen har genomfört sedan vårt förra årsmöte 2014 och fram till detta årsmöte 2015.

Vid årsmötet i juli 2014 omvaldes enligt valberedningens förslag Lars-Erik Roos till ordförande för ytterligare ett år. Enligt valberedningens förslag valdes Pia Gitse, Johan Eriksson och Anders Bengtsson på två år till ordinarie ledamöter. Magnus Johansson, Jan Gustafsson och Bodil Novik Nilsson kvarstod för ytterligare ett år som ordinarie ledamöter sedan 2013. Som suppleanter på ett år valdes Mikael Hassler och Eva Ossiansson.

Till ordinarie revisorer valdes Eva Olsson och Per von Hofsten och till revisors-suppleanter valdes Hans Johansson och Kjell-Åke Eriksson.

Till valberedning utsågs Michael Gibbons (sammankallande), Anna Bengtsson, Ove Leander samt Lars Kjellgren.

Styrelsen har haft elva (11) protokollförda styrelsemöten under året 2014 samt sex (6) protokollförda styrelsemöten under våren 2015, alltså sammanlagt sjutton (17) styrelsemöten totalt under tiden 2014 + våren 2015.

Mycket av föreningens ordinarie verksamhet bedrivs numera i våra sektioner, som inrättades på beslut av årsmötet 2012.

Kallbadhussektionen (Maj-Britt Olsbo)

Normalt underhåll inklusive städning av badplatser och av- och påmontering av badstegar har utförts under året. Dessutom har sektionen tagit fram en plan med skisser och kalkyler över önskvärda utbyggnader för ett flertal soldäck både vid Grunda (Norra) badet och vid det Djupa (Södra) badet. Förslagen har godkänts av både styrelse och medlemmar och skall genomföras under de närmast kommande verksamhetsåren. Nya förankringar av svikten vid det Djupa (Södra) badet kommer
att göras till säsongen 2015.

Varmbadhussektionen (Mikael Hassler)

Vi kan notera med glädje att det är många medlemmar som hyr Varmbadhuset för egna arrangemang samt deltar i de allmänna dam- och herrkvällarna. Samtliga föreningar i Nösund använder Varmbadhuset för sina styrelse- och medlemsmöten. De flesta helger är redan bokade fram t.o.m. augusti i år. Vårt bokningssystem på nätet fungerar alldeles utmärkt.
Under året som gått har sektionen haft fyra sektionsmöten. Skorstenen har tätats och håller nu tätt även mot stormregn. En ny luftvärmepump har installerats då den ursprungliga värmepumpen tyvärr slutade att fungera. Den nya pumpen har nu ett mycket komfortabelt golvutsläpp som innebär att vi slipper det tidigare blåset i nacken. Tyvärr rycktes badbryggan bort från sina fästen under den kraftiga stormen Egon i vintras. Den skall dock monteras tillbaka nu till sommaren. Den lösa badbryggan kom till stor nytta då den användes som byggflotte vid dragningen av VA-ledningarna under landgången. En ny entredörr är beställd och skall monteras under sommaren.

Sjöstugesektionen (Pia Gitse)

Sjöstugan har varit uthyrd till bröllop och andra fester nästan varje helg under sommarhalvåret. Beslutet att alla som hyr Sjöstugan själva skall sörja för att mobila toaletter ställs upp vid Sjöstugan har efterföljts utan problem till nästan hundra procent. I några enstaka fall har hyresgästen föredragit att bara använda sig av våra toaletter vid Magasinet och lovat att se till att alla gäster följer denna regel. Detta har också fungerat mycket bra utom i ett eller två unika fall. Under maj månad 2015 har vi installerat en preliminär toalett i Sjöstugan, vilken är ansluten till det kommunala VA-nätet och som kommer att få ersätta de mobila toaletterna för denna sommar. Och till sommaren 2016 planerar vi att ha vår slutliga ombyggnad med två toaletter i Sjöstugan helt färdigt.
Våffelkaffeet drevs på traditionsenligt sätt av Estrella Olsson söndagar och onsdagar kl. 18:00 till 21:00 från midsommar tills i början av augusti. Vi var många som fick många, långa och härliga våffelkvällar på Sjöstugans altan under sommaren. Tack Estrella för att du fortfarande ställer upp.
Skötseln av våra allmänna toaletter drivs också via Sjöstugesektionen genom att Pia Gitse håller i rutinerna och materialet kring städningen och i den ”frivilliga” namnlistan där ni som medlemmar skriver upp er på den vecka under sommaren som passar er bäst. Det fungerade alldeles utmärkt under sommaren 2014. Tack alla ni som ställde upp. Utan er hjälp skulle vi bli tvungna att stänga toaletterna och det tycker vi nog alla skulle vara väldigt synd.
Och lördagen före den första advent 2013 så arrangerade sektionen, också detta numera helt traditionsenligt, Nösunds Julmarknad inne i Sjöstugan. Där möttes vi av många julstånd, mycket folk, underbar julstämning, glögg och pepparkakor. Tack Pia för ett alldeles utmärkt arrangemang.
Lördagen före den 2 advent genomfördes också vårt stämningsfulla fackeltåg genom Nösund. Med start från parkeringen vid Magasinet, upp genom byn via Nya Vägen, in på Gamla Vägen vid Noras Backe och tillbaka via Gamla Vägen till Värdshuset där glögg och pepparkakor väntade som vanligt. Mysigt och gott.

Sektionen för Stigar och Leder (Ann Wijkmark)

Sektionen har genomfört röjning av stigar och leder. I samband med föreningens Arbets- och Städdag så genomförde man en större röjning och rensning av stigen från det södra badhuset och ner mot Palm Beach, alltså stranden norr om familjen Palms. Dessutom arrangerar sektionen ett antal samordnade promenader varav den mest populära nog är Gökottan i slutet av maj. Då samlas vi(de) som är vakna klockan 06:00 nere vid Magasinet och sedan så lotsas vi(de) runt på underbart vackra stigar (och leder) av Torbjörn Jansson, föreningens och Nösunds mest erfarna ornitolog. Årets Gökotta samlade 16 morgonpigga fågelskådare på en strålande solskensmorgon. Medhavd kaffe och smörgås på Kvarnbergets topp toppade promenaden.

Magasinet-sektionen (Jan Schmidtbauer Crona)

På årsmötet 2014 tillträdde en ny sektionsledare för Magasinetsektionen, nämligen Jan Schmidtbauer Crona. Vi tackar Johan Sandegren för att ha startat upp sektionen och för den tid som han har lett sektionen.
Nedre våningen av Magasinet har utnyttjats för uthyrning dels till ett Galleri, dels till ett utrymme för en sjöbod. Övrigt utrymme används som föreningens eget förråd. På övre våningen har en avskild del hyrts ut till Nösunds segelklubb (BoSS) för deras klubblokal och ”starthus”. Övrigt utrymme har som tidigare fritt upplåtits till våra ungdomar i Nösund. Jan och Kajsa Schmidtbauer Crona anordnade även 2014 ett mycket populärt barn och ungdomsdisco en sommarkväll i juli. Ett stort tack för ert lysande initiativ.

Sektionen för Samhällsfrågor (Bodil Novik Nilsson)

En liten sektion (endast några få medlemmar) med en stor uppgift. Sektionens arbete har legat lite på sparlåga under detta verksamhetsår.

Ungdomssektionen (Hans Bergkvist)

Hans Bergkvist och Jan Schmidtbauer Crona (sektionsledare för Magasinet) föreslog för styrelsen att slå ihop Ungdomssektionen med Magasinetsektionen, vilket styrelsen tyckte var en utmärkt ide. Magasinet är ju till för Nösunds ungdomar så det känns väldigt naturligt att driva dessa verksamheter gemensamt i en och samma sektion. Jan ansvarar numera för hela verksamheten och Ungdomssektionen har således utgått. Vi tackar Hans för hans pionjärarbete med att starta upp vår Ungdomssektion och hoppas att han fortsätter att arbeta med ungdomsaktiviteter genom Magasinetsektionen.

Sektionen för Norra Hamnen (Aslak Jensen)

Under året har ett par helt nya sektioner tillkommit. En av dessa är Sektionen för Norra Hamnen, där Aslak Jensen valdes till sektionsledare. Syftet för denna nya sektion är att samla båtplatsinnehavarna i Norra Hamnen för att ta fram planer för hamnens underhåll och för möjliga förbättringar och effektiviseringar av angöringsdon etc. samt att kommunicera dessa planer till styrelsen och övriga medlemmar. Dessa planer skall även utgöra underlag för föreningens kommande avtalsförhandlingar med markägaren om ett fortsatt arrendeavtal. Tanke är också att sektionen själv skall genomföra det mesta av det nödvändiga underhållet av hamnen.

Vaktmästerisektionen (Bengt Thompson)

Den andra nya sektionen som har bildats under året är vårt nya Vaktmästeri med Bengt Thompson som sektionsledare. Syftet med Vaktmästeriet är att se till att det allmänna underhållet fungerar på föreningens olika anläggningar. Det innefattar allt från att gräset klipps runt Sjöstugan till att trasiga lampor byts i våra byggnader och i den utomhusbelysning som vi ansvarar för. Ett strålande exempel på vad Vaktmästeriet kan göra var att bygga ställningar och montera upp våra nya ”Välkommen till Nösund” – skyltar. Att vattnet till våra allmänna toaletter blir avstängt inför vintern och påslaget till våren är också viktiga uppgifter för Vaktmästeriet. Är du lite händig och gärna skulle vilja hjälpa till med lite mer handfasta uppgifter för föreningen, hör av dig till Bengt Thompson (fam.thompson@telia.com).

Övriga projekt och aktiviteter under året

Kolboden är sedan ett år nu färdigställd till en helt ny byggnad med samma (liknande) utseende som den gamla Kolboden vid Varmbadhuset. Den nya Kolboden inrymmer nu en offentlig handikappsanpassad toalett plus ett nytt vinterbonat förråd. Toaletten skall i första hand serva det Grunda (Norra) badet, Norra Hamnen samt tennisbanan. Den gamla kolboden var en bod för att förvara kolet (därav namnet) till eldstaden i det gamla varmbadhuset. Sedan det gamla varmbadhuset lades ner har kolboden använts som ett av föreningens förråd. Nu har det alltså blivit en ny toalett samt ett vinterbonat förråd. I det nya förrådet skall samtliga föreningar i Nösund kunna arkivera sina gamla dokument och handlingar i nära anslutning till det nya Varmbadhuset där alla föreningarnas styrelsemöten numera hålls.

VA-Projektetet för Sjöstugan fortskrider. Samtliga förberedelser är klara inklusive alla tillstånd och överenskommelser med Orust kommun, andra föreningar och markägare. Arbetet är dessutom påbörjat och Fas 1 av projektet är slutfört. Det innebär att VA-ledningarna är dragna och inkopplade från kommunens mätarbrunn vid Magasinet och ner till en kopplingsbrunn utanför Sjöstugan. En preliminär inkoppling är därefter gjord till en temporär toalett (tack Egon Gustavsson) och till vatten och avlopp i det befintliga köket i Sjöstugan. Under det kommande året kommer Fas 2, ombyggnaden av entre och kök, att genomföras av Orust kommuns arbetslag och till nästa sommarsäsong 2016 skall hela vårt Sjöstugeprojekt stå färdigt, om allt går enligt planerna.

Nösundsdagen genomfördes numera traditionsenligt den andra lördagen i juli (12 juli 2014) och blev återigen mycket lyckad och uppskattad. Upplägget med en marknad mitt i Nösund vid Nösundsgården samt diverse olika arrangemang under dagen med konstutställningar, seglingstävlingar, samt en sommarfest på lördagskvällen för samtliga medlemmar har nu blivit en modell för Nösundsdagen som jag hoppas att vi kommer att fortsätta med i många år. Tack Pia Gitse och övriga i kommitteen för ett strålande arrangemang. I år firar vi alltså vår Nösundsdag lördagen den 11 juli. Årets festkommittee, som genomförde en riktig kanonfest tackade tyvärr för sig efter festen och överlåter nu till nya krafter att ta sig an arrangemanget för vår årliga sommarfest på Sjöstugan, som en sprakande avslutning på självaste Nösundsdagen. Vi vill tacka hela den formidabla festkommitten för ett strålande arbete.

Städ- och Arbetsdagar. Under den period som denna utvidgade verksamhetsberättelse täcker så har vi haft tre arbetsdagar för medlemmarna. Den 26 april anordnades vårarbetsdagen 2014, den 4 oktober höstarbetsdagen samt den 25 april 2015 årets vårarbetsdag. Städ- och arbetsdagarna har varit välbesökta och de planerade arbetsuppgifterna har utförts med energi och mycket god stämning. Nösunds Värdshus har bjudit på fika med smörgås. Tack så hemskt mycket för det.

Årets informationsmöte den sista fredagen i januari på Nösunds Värdshus blev välbesökt, som vanligt. Styrelsen presenterade en statusuppdatering av samtliga pågående byggnadsprojekt. Och som vanligt så avslutades mötet med årets första PUB-afton där den delvis kanske lite torra informationen från mötet kunde sköljas ner med öl och andra lämpliga drycker.

Hastighetnedsättning i Nösund till 40 km/h
Projektet med att försöka få ned vår hastighetsbegränsning genom samhället till 30km/h har fortsatt drivits på av Gugge och Mona Sundelius. Nu i våras kom slutligen det glädjande beskedet att beslutet är taget och att nedsättningen blir från 50km/h till 40km/h. Vi kom inte ända fram till 30km/h men vi anser nog alla att detta trots allt är en stor framgång. Beslutet gäller fr.o.m. den 1 maj 2015. Och i början av juni så byttes även skyltarna ut. Nu gäller 40km/h genom Nösund. Äntligen.

”Välkommen till Nösund” – skyltar
Nösund har nu också fått ”Välkommen till Nösund” – skyltar. Under Arbetsdagen den 25 april monterades de redan tryckta och på januarimötet visade plåtskyltarna upp på sina fasta ställningar, en vid den nordöstra infarten och en vid den nordvästra. Därefter invigdes skyltarna med pompa och ståt, tal hölls, avtäckning gjordes, hurra-rop och skålande med bubblande drycker utfördes. Allt var mycket högtidligt.

Hemsidan (en helt ny Hemsida)
Johan Eriksson har skött föreningens hemsida som under året varit välbesökt. Johan har fortsatt arbetet med att utveckla hemsidan till en mer aktiv och interaktiv hemsida. Det innebar att vi under detta verksamhetsår helt har bytt plattform och utseende på vår hemsida. Vi har också lyckats att förvärva domänen ”Nösund.se”, med den riktiga stavningen med ”ö” och allt bara för att det skall vara så lätt som möjligt att hitta vår hemsida. Om du ligger med länkar till vår gamla web-adress (nosund.nu) så kommer det att fungera också i fortsättningen eftersom vi har länkat det gamla namnet till vårt nya för säkerhets skull. Alla gamla fina funktioner som att Sjöstugans bokningar kan ses direkt på hemsidan och Varmbadhusets bokningar av bastudelen kan göras direkt på hemsidan, att Samlingssalens bokningar kan ses direkt på hemsidan med liknande lösning som för Sjöstugan etc. fungerar precis likadant på vår nya hemsida som på den gamla. Bokningar av Samlingssalen sker dock fortfarande manuellt via mail eller telefon till Eva Schollin (schollin.441567@telia.com). För övrigt så läggs, som tidigare, alla styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll samt all annan viktig information till medlemmarna alltid upp på hemsidan. Besök den regelbundet för att hålla dig informerad om föreningens aktiviteter på www.nösund.se.

Toaletterna.
Toaletterna vid ångbåtsbryggan har städats två gånger i veckan under den tid som vi numera håller toaletterna öppna, nämligen från vårarbetsdagen i slutet av april till höstarbetsdagen i början av oktober. Städningen har fungerat alldeles utmärkt och styrs av Pia Gitse med varlig hand via den ”frivilliga” städlistan och medlemmarnas utomordentliga insatser. Och fr.o.m. 2014 så ingår även toaletten i Kolboden i städpatrullernas revir.

Allmänt underhåll
Föreningen äger följande byggnader: Sjöstugan, Varmbadhuset, Magasinet, Telegrambyrån, Södra och Norra kallbadhusen, Östra sjöboden på landgången, Toaletten vid ångbåtsbryggan, Kolboden och Sopskjulet. Samtliga byggnader har fått sitt nödvändiga underhåll under perioden 2014/2015. Inspektion har utförts av föreningens anläggningar enligt speciell checklista.

Julgranar har satts upp dels vid rondellen, dels på p-platsen vid bryggan. För detta ansvarar Lars Kjellgren och vi tackar Lars för sin lysande insats.

Föreningens ekonomi redovisas separat.

Vi vill framföra ett varmt tack till alla medlemmar, som på så många olika sätt nedlagt ett omfattande arbete och engegemang till förmån för föreningen. Ett stort tack också till ledamöterna i styrelsen och i sektionerna för det hängivna ideella arbete, som alla lägger ned för att verksamheten skall bli så bra som möjligt.
För Föreningen Nösund den i juni 2015
Lars-Erik Roos
Ordförande