Årsmötesprotokoll 5 juli 2015

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nösund 5 juli kl. 15.00–17.00 2015 på Sjöstugan.

§1 Mötet öppnas

Ordförande Lars-Erik Roos förklarar mötet öppnat och hälsar föreningens medlemmar välkomna till dagens årsmöte.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Vice ordförande Magnus Johansson väljs till ordförande för årsmötet och Eva Ossiansson väljs till sekreterare för årsmötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Lennart Sundelius och Susanne Gustafsson väljs till justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bifaller att utlysningen skett stadgeenligt.

§5 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Magnus Johansson redogör för styrelsens verksamhetsberättelse. Sektionsledare redogör för respektive sektions verksamhet. Jan Gustafsson redogör för den ekonomiska redovisningen. Mötet bifaller styrelsens verksamhetsberättelse.

§7 Revisorernas berättelse

Eva Olsson redogör för revisorernas berättelse och tillstyrker räkenskaperna samt föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet godkänner den ekonomiska redovisningen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§10 Val av styrelseordförande

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogör för valberedningens förslag. Valberedningens förslag är omval på ett år av Lars-Erik Roos. Mötet beviljar valberedningens förslag.

§11 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogör för valberedningens förslag. Valberedningens förslag på ordinarie styrelsemedlemmar är omval på två år av Magnus Johansson och Bodil Novik Nilsson samt nyval av Eva Ossiansson. Pia Gitse, Johan Eriksson samt Anders Bengtsson kvarstår som ordinarie styrelsemedlemmar ytterligare ett år. Till suppleanter föreslår valberedningen omval på ett år av Mikael Hassler samt nyval av Hans Johansson. Mötet beviljar valberedningens förslag.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogör för valberedningens förslag. Valberedningens förslag på revisorer på ett år är Eva Olsson samt Per von Hofsten. Förslag på revisorssuppleanter är Kjell-Åke Eriksson samt Jan Gustafsson. Mötet beviljar valberedningens förslag.

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Mötet väljer Michael Gibbons, Ove Leander, Pia Areblad och Ina Langsberg till ledamöter i en ny valberedning.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

Mötet antar förslaget till budget för nästkommande räkenskapsår. Styrelsen föreslår en oförändrad årsavgift. Mötet fastställer en oförändrad årsavgift.

§15 Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid

Mikael Hassler redogör för förslag om obligatoriskt nattvakt för alla båtplatsägare. Mötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp tillsammans med Nösunds Båthamn, som kan utarbeta ett hållbart förslag.

§16 Övriga ärenden

Eva Ossiansson redogör för den av styrelsen antagna arbetsordningen för sektionerna, visionsarbetet som styrelsen bedrivit under året samt styrelsens beslut om att Föreningen Nösunds e-postadresser endast får användas för föreningsutskick.

Lars-Erik Roos redogör för medlemskapet i Fiberföreningen. Mötet ger styrelsen i uppdrag att bevaka fiber till Föreningen Nösund.

Javad Naini föreslår att alla nya medlemmar, som tillkommit under året, presenteras på årsmötet. Mötet tycker att det är en bra ide och ger i uppdrag åt styrelsen att förbereda en sådan presentation till nästa årsmöte.
Styrelsen och Föreningen Nösund avtackar Föreningen Nösunds kassör Jan Gustafsson för lång och trogen tjänst, samt informerar årsmötet att styrelsemedlemmen Anders Bengtsson är tänkt att ta över som kassör efter Jan Gustafsson.

§17 Mötets avslutande

Magnus Johansson förklarar mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare:
Eva Ossiansson
Justerare:
Lennart Sundelius, Susanne Gustafsson

Mötesordförande:
Magnus Johansson