Styrelseprotokoll 5 sep 2015

Föreningen Nösund
Protokoll

Styrelsemöte den 5 september, 2015
Kl. 09h30-11h30

Deltagare: Eva Ossiansson, Anders Bengtsson, Mikael Hassler, Pia Gitse, Magnus Johansson

 1. Mötets öppnande, Magnus för protokoll, Eva justerar, föregående möte var konstituerande möte.
 2. Sjöstugeprojektet diskuterades, sektionen hade haft möte och diskuterat olika lösningar med ombyggnad i olika etapper, där första etappen skulle kunna vara resning av tillbyggnaden med nya dörren till köket, färdigställande av lilla toaletten, men avvakta med hkp toalett och kök. Göran Algeröd och Bengt Thompson hade gjort en snabb bedömning som pekar på en kostnad på ca 200.000 kr för första etappen. Till nästa styrelsemöte gör sektionen ett enkelt underlag som kan tjäna som underlag för beslut. Anders B kollar likviditeten, vilka fordringar har vi (anslutningsavgift mm) och kortsiktiga kostnader (grunda badet) så vi vet vad vi kan röra oss med framåt.
 3. Göran i Vasser kommer som tidigare beslutat att göra klart cementarbetena vid grunda badet när det blir lågvatten, betongbil på parkeringen vid Norra Hamnen och slang för betong bort till grunda.
 4. Toa-städningen fixad fram till arbetsdagen, Pia har kört flera veckor på raken. Beslutade stänga Kolbodstoaletten redan idag för att minska arbetsinsatsen.
 5. Aslak Jensen och Mikael Hassler utsågs att representera FN i diskussionerna med båthamnen.
 6. Maj-Britt Olsbo får hyra galleriet i Magasinet 2016 på oförändrade villkor. Magasinssektionen tillfrågad och informerad.
 7. Planering fortsatt visionsarbete – Dag för nästa visionsmöte bestäms på nästa styrelsemöte den 26/9.
 8. Kolboden och arkivet – Konsolerna flyttade, förrådet städas ur på arbetsdagen. Magnus köper kompletterande hyllor. Mikael föreslår plåtskåp som repektive förening kan köpa in.
 9. Ingen formell information från sektionerna.
 10. Ekonomisk rapport, Anders arbetar med att skicka påminnelser på ej betalda medlemsavgifter(~30 st). Gör också en likviditetsanalys med anledning av pågående arbeten med Sjöstugan.
 11. Nya medlemmar hälsades välkomna i föreningen: Lotta von Mentzer, Sonny Andersson, Kjell Martinsson, Pia Klasson, Kerstin Albrektsson, Håkan Gustavsson o Eva Annerås, Mikael Styrmark.
 12. Övriga frågor, beslutades att NIA-gruppen skall betala en hyra för Sjöstugan på 500:- för 2015, Nösundsdagen 2016 blir den 2/7 för att 2017 återgå till 2:a lördagen i juli. Pia kontaktar föreningen på Lyr som ordnar filmvisning i sin lokal om det kan göras ngt motsvarande i Sjöstugan. Allsången var populär och återkommer 2016.
 13. Nästa möten, inkl. fika, Mikael kollar att lokalen bokas, fika 26/9: Pia Gitse, Fika 24/10: Mikael Hassler, 21/11 och 19/12 är fortfarande öppna, datumet 19/12 skall diskuteras på nästa möte.
 14. Mötet avslutades

Protokoll: Magnus Johansson
Justeras: Eva Ossiansson