Styrelseprotokoll 26 sep 2015

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 26 september 2015 i Varmbadhuset kl. 09.30-11.30.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Jan Gustavsson, Magnus Johansson, Anders Bengtsson, Johan Eriksson, Mikael Hassler(delvis), Bodil Novik Nilsson,  Pia Gitse
Gäster delar av tiden: Bengt Thompson

§1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Pia Gitse valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Sjöstugeprojektet – uppföljning

Bengt Thompson redogjorde för status rörande snickeriarbeten i Sjöstugan. Arbetslaget har gjort nya dörrar till södra gaveln och monterat. Stolsförrådet börjar ta form. Det fungerar tillfredsställande med de arbeten som påbörjats. Styrelsen, Sjöstugekommittén och arbetslaget har ibland olika åsikter vad som skall göras och i vilken ordning. Arbetet måste koordineras och ha samma inriktning. Bengt har daglig kontakt med Kent ansvarig för arbetslaget. Det behövs en tydlig plan. Styrelsen behöver vara informerad och ta beslut om det är val som påverkar kostnaderna.

Sjöstugegruppen har haft möte 22 september. En ny budget för Sjöstugeprojektet krävs då det blev ett negativt besked från Boverket. Avtal krävs med ny leverantör av material då Einar Abramhamssons upphört. Föreningen har ansökt om konto hos XL i Varekil. Hans Johansson kan ta fram en detaljerad kalkyl för arbetena.

Nästa moment är att starta arbetet med grunden och det yttre ”skalet” för den nya entrén, som innebär en kortare stängning av köket. I detta ingår flytt av toalett, byggande av yttre HWC, ramp och ny entrétrappa samt en ny extra direkt-ingång till köket. För övrigt lämnas köket opåverkat i detta projektsteg. Denna omfattning tror vi är vad arbetslaget med säkerhet kan hinna med till slutet av maj nästa år för att inte påverka uthyrningssäsongen, vilken vi måste hålla intakt.

 

VA projektet behöver också avslutas och göras färdigt. Årligt underhåll på pumpen vid Sjöstugan är att föredra och kan köpas som tjänst. En reservpump bör även köpas in eventuellt. Beslut tas till våren.

På januarimötet måste ambitionsnivån för Sjöstugan att tas upp på nytt om det kommer att krävas att föreningen ska ta lån för att genomföra de arbeten som återstår.

Pia Gitse och Eva Ossiansson tar upp i Sjöstugesektionen möjligheten att ansöka om Landsbygdsstöd.

Beslut: Styrelsens inriktningsbeslut är att färdigställa det yttre ”skalet” enligt bygglovet för ca 200 000 kr i nästa steg inkl de två nya toaletterna enligt bygglov och ritning, ny entre med ramp och ny entrétrappa inklusive ny direkt-ingång till köket. Detta steg slutförs innan uthyrningssäsongen 2016 påbörjas. Det slutliga steget med köksrenoveringen får göras hösten/vintern 2016/2017 efter nytt beslut av medlemmarna på januarimötet eller årsmötet 2016. Nya kalkyler måste fram. Styrelsen föreslår att Bengt T, Göran Algeröd och Hans Johansson, tar fram en gemensam teknisk lösning för hur köksytan skall kunna förstoras enligt ritningen och hur den bärande väggen skall kunna ”växlas av” och flyttas samt hur skalet till entrén skall göras utan att den bärande väggen måste flyttas. Om det visar sig att det inte går att bygga nästa steg (skalet enligt ovan) utan att även samtidigt flytta på den bärande väggen så måste styrelsen ta upp frågan till en ny diskussion och ett nytt beslut om hur vi skall gå vidare. Viktigt är att uthyrningen från och med slutet av maj 2016 inte äventyras.

§3 Spruckna cementplattan vid Grunda badet -status

Leverantören (Göran i Vasser) hinner inte göra klart arbetet med den spruckna cementplatan i höst. Slutförande av arbetet skjuts på framtiden till våren 2016. Delfakturan för första fasen kommer att skickas i år.

Beslut: Arbetet slutförs enligt den nya planeringen.

§4 Planering av Städ- och Arbetsdagen

Lars-Erik Roos har fått en lista på vad som behöver göras av Bengt Thompson. Lars-Erik sätter upp listor med arbetsuppgifter i Informationsboden, allmänt samt för alla sektioner. Bodil Novik Nilsson tar med sin hästtransport som kan användas för att transportera bort allt skräp.

Bodil går på ordförandemötet i Lars-Erik Roos ställe.

Beslut: Ett förslag har inkommit om att en ytterligare arbetsdag genomförs under sommaren. Ämnet tas upp på januarimötet för beslut av medlemmarna.

§5 Planering fortsatt visionsarbete – ny separat dag eller del av något ordinarie styrgruppsmöte?

Bodil kontaktar Orust kommun om det finns någon dokumentation som föreningen kan ta del av från Orust kommuns visionsarbete.

Beslut: Nytt visionsmöte planeras in kvällen 17:00 och framåt samma dag som styrgruppsmötet 21 november.

§6 Inköp av ny filmduk till föreningen

Beslut: Styrelsen beslutade att en ny filmduk köps in för ca 1500kr.

§7 Kolboden och arkivet – status

Kolboden behöver rensas för skräp. Görs på arbetsdagen.

Beslut: På ordförandemötet kommer föreningarna att erbjudas att nyttja arkivutrymmet för förvarning av dokument. Allt klart.

§8 Information från sektionerna – beslut

Sjöstugesektionen och övriga se punkterna ovan.

§9 Ekonomisk rapport

Ekonomin är i balans.

§10 Nya medlemmar

Yvonne Gillberg är ny medlem och hälsas välkommen.

§11 Övriga frågor

Beslut: Ny flagga köps in till Sjöstugans flaggstång.

§12 Nästa möte, inkl. fika(24/10, 21/11, 19/12 reserv)

Nästa möte är lördagen 24 oktober 2015 09.30-11.30 i Varmbadhuset. Mikael tar fikat.

§13 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Pia Gitse
Mötesordförande: Lars-Erik Roos