Styrelseprotokoll 21 nov 2015

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 21 november 2015 i Varmbadhuset kl. 17.00-19.00.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson,  Johan Eriksson, Eva Ossiansson, Mikael Hassler, Pia Gitse och Bodil Novik Nilsson

Ej närvarande: Anders Bengtsson och Hans Johansson

§1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Mikael Hassler valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom. Förtydligande av beslut i föregående protokoll paragraf 8 Övriga frågor. Angående beslut av överdäckning av utrymmet utanför Sjöstugan och söder om stolsförrådet. Styrelsen vill diskutera ytterligare med Nösunds Båthamns sturelse före någon aktivitet startas.

§2 Ny bidragsansökan till Boverket

Mikael Hassler redogjorde för det arbete som nu har gjorts tillsammans med Gösta Sandegren och styrelsen med den nya bidragsansökan till Boverket. Två olika ansökningar, en för renoveringen och en för handikappanpassning, kommer att skickas in. De behöver kompletteras med ett personligt brev som kommer att författas av ordföranden. Bilder behöver kompletteras av styrelsemedlemmarna. Checklistan gicks igenom. Ansökan skall skickas in till Boverket före 13 december.

§3 Sjöstugeprojektet – status

Fortgår enligt tidigare beslut.

§4 Planering av Informationsmötet i januari

Magnus Johansson sätter ihop en presentation inför mötet med statusrapportering och viktiga punkter att belysa.

§5 Bidrag från kommun för Grunda badet – status

Inget nytt rapporterades.

§6 Kolboden och arkivet – status

Behandlat i föregående protokoll.

§7 Avtalsförslag för bodar etc som idag saknar avtal – status

Ordförande har tagit fram förslag till avtal som skickas ut till styrelsen för kommentarer.

§8 Information från sektionerna

Inget nytt att rapportera.

§9 Ekonomisk rapport

Inget nytt att rapportera.

§10 Nya medlemmar (Bengt o Tina Svensson)

De nya medlemmarna hälsas välkomna till föreningen.

§11 Övrigt

Julmarknad för 6:e året i Sjöstugan med början kl 11.00 lördagen 28 november 2015.

En ny flagga är inköpt till Sjöstugan enligt tidigare styrelsebeslut.

§12 Nästa möte, inkl. fika

Nästa möte är den 23 januari kl. 09:30-11:30, och fikat tar Johan Eriksson.

§13 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Mikael Hassler
Mötesordförande: Lars-Erik Roos