Styrelseprotokoll 23 jan 2016

Styrelsemöte den 23 januari, 2016 Kl. 09h30-11h30

Deltagare: Lars-Erik Roos, Eva Ossiansson, Johan Eriksson, Hans Johansson, Pia Gitse, Mikael Hassler, Magnus Johansson.

 1. Lars-Erik förklarade mötet öppnat. Magnus Johansson valdes till sekreterare och Pia Gitse att tillsammans med ordföranden justera protokollet
 1. Genomgång av förra mötesprotokollet
 2. Ny bidragsansökan till Boverket är inskickad enligt anvisningarna, Boverket har bekräftat att den är mottagen och besked väntas under våren.
 1. Planering av Informationsmötet den 29 jan, presentation gicks igenom och kompletterades, Magnus skickar ut uppdaterad version under veckan. Magnus tar med dator med presentationen till mötet.Pia talar med Anna-Karin om att situationen med Norra hamnen kan komma att diskuteras under mötet så att NSF får chansen att förbereda sig.

  Festkommitte för Nösundsdagen kommer att efterfrågas och Pia kommer att ta upp ”städlistorna”.

 1. Sjöstugan diskuterades, Kent och hans arbetslag har påbörjat arbetet med inredning av stolsförrådet och kommer att fortsätta med en del arbete i köket. Takkonstruktionen ovanför köket diskuterades. Beslutades att göra konstruktionen så att det skapas möjlighet att utnyttja loftet så bra som möjligt. Hans Johansson förklarade att man till en begränsad merkostnad (två extra längsgående limträbalkar) kan ta bort behovet av de snedsträvor som idag försvårar användandet av loftet. Styrelsen stöder förslaget. Hans pratar med Bengt Thompson och Kent.
 2. Status hastighetsskyltarna i Nösund, 40 skylten vid infarten från Boxvik anses felplacerad och kommer att flyttas mot Boxvik, det kommer alltså att vara 40 även utanför Lundhs utfart. Eva O har varit i kontakt med myndigheten även när det gäller skylten upp vid Stenbäcken, och bett om att även den flyttas.
 3. Båthamnsföreningen har satt upp halkvarningsskyltar vid deras hamn, Föreningen Nösund köper en likadan av Båthamnsföreningen och sätter upp i anslutning till Norra hamnen. (Johan Eriksson)
 4. Bidrag från kommunen för Grunda badet skall enligt uppgift vara utbetalt innan siste januari, Anders B bevakar detta.
 1. Information från sektionerna, beslutade godkänna kostnaden från Lantmäteriet att publicera kartorna från Stigar och leder på vår hemsida. Pia rapporterade att det redan är 12 helger bokade i Sjöstugan i sommar, beslutade uppdatera hemsidan med priset inklusive ”toalettbidraget”. Varmbadhussektionen meddelade att blandaren till duschen skadats.
 1. Kort rapport från Anders B rörande Sjöstugan mm. Konstaterade att vi behöver förstärka vår ekonomi för att kunna genomföra ombyggnaden av Sjöstugan speciellt nu när vi får räkna med att intäkterna från Norra Hamnen minskar eller försvinner. Alternativ att diskutera; bidrag från Boverket, extra kapitalinsats från medlemmarna eller upptagande av brygglån. Frågan tas upp till diskussion på medlemsmötet den 29:e.
 2. Inga nya medlemmar denna gång
 3. Övriga frågorBevakning av hamnarna har diskuterats mellan Föreningen Nösund och Båthamnsförening, Båthamnsföreningen har i sina stadgar att styrelsen kan ta beslut om obligatorisk deltagande i bevakningen medan Föreningen Nösund behöver ta saken på årsstämman. Mikael H kommer att ta upp saken och informera på mötet den 29:e. Styrelsen i FN kommer formellt att ta upp saken och komma med en rekommendation till årsmötet vid styrelsemötet 20/2
 1. Nästa möten, inkl. fika: 20/2 (Pia fika), 19/3, 23/4 (efter städningen), 21/5
 1. Mötets avslutande

Sekreterare: Magnus Johansson
Justeras: Pia Gitse
Mötesordförande: Lars-Erik Roos