Styrelseprotokoll 20 feb 2016

Styrelsemöte den 20 februari, 2016, Kl. 09:30-11:30

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 20 februari 2016 i Varmbadhuset kl. 09.30-11.30.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson,  Johan Eriksson, Eva Ossiansson, Mikael Hassler, Pia Gitse, Anders Bengtsson, Hans Johansson och Bodil Novik Nilsson

Inbjuden gäst: Aslak Jensen

 1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Magnus Johansson valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom. Hans berättade att han haft möte med Kent och arbetslaget angående utrymmet mellan sjöstugan och sjöbodarna på baksidan.

En korrigering att Eva O inte har kontaktat myndigheten angående skyltarna.

Beslut: Ny rutin att protokoll slutjusteras på efterkommande styrlesemöte från och med nu.

 2 Hamnvaktsgruppens rapport

Aslak Jensen berättade om Svanesunds båtklubb och hur de löst båtvaktsproblematiken. Styrelsen tar beslut om vem som har nattvakt och det är obligatoriskt. De har ett regelverk där allt är mycket uppstyrt.

Förslaget från Hamnvaktgruppen innebär att minst två personer går vakt 24.00-04.00. En lista tas fram och där man kan skriva upp sig på tid som passar. Fr.o.m. 4/8 – 25/9 skall det bli obligatoriskt även i Nösund. Det finns fler båtägare än vaktdagar. Vår- och höstschema läggs. Loggbok i Varmbadhuset kommer att finnas för anteckningar om händelseförlopp. Kopplat till schemat är alla båtföreningar och hamnar i Nösund. En total lista tas fram för att få ihop de olika föreningarna. Aslak och Mikael håller i scheman och samordning.

Beslut: Styrelsen bifaller förslaget att det blir obligatoriskt med vakt och att det tas upp på årsmötet för beslut.

3 Sjöstugeprojektet – status

Ordföranden rapporterade att Kent och arbetslaget är på gång med att rensa ur köket och riva ner inredningen och flytta skåpen. Nya bord med hjul med broms placeras in. Hyllorna i stols- och bordsförrådet är klara.

Övriga förarbeten fortgår enligt plan i köksregionen.

Sjöstugesektionen behöver träffas för att ta fram förslag på var de olika skåpen och borden skall stå inför uthyrningsperioden.

Sjöstugan är uthyrd under midsommarhelgen för ett bröllop.

4 Förslag på avtal till uthyrning av div bodar

Principer för prissättning behöver utredas vidare och eventuellt krävs ett beslut på årsmötet.

Beslut: Styrelsen bordlägger frågan till nästa möte. Mikael och Eva tar fram ett förslag för prissättning samt en struktur för hur avtalen skall se ut och vad de skall innehålla.

5 Pia Areblad nytt hyresavtal i Sjöstugan

Beslut: Styrelsen bordlägger frågan till nästa möte enligt punkten ovan.

6 Bidrag från kommunen för Grunda badet – status

Enligt kassören har ännu inga pengar anlänt. Anders B bevakar detta fortsättningsvis.

7 Ny ansökan om bidrag 2016 + registrering av föreningen

Lars-Erik R skickar in en ny ansökan till kommunen rörande bidrag. Föreningen Nösund har idag 366 medlemmar.

Nya badbryggor behövs på grunda badet, materialkostnad ca 25 000 kr. Fortsättningen på cementrampen kräver ytterligare medel totalt ca 120 000 kr merkostnad 50 000 kr.

Beslut: Bidragsansökan skickas in till kommunen före den 1 mars.

8 Julgranar och belysning till nästa år

Det behöver köpas in ny belysning till granen vid Magasinet.

Beslut: Styrelsen avvaktar med beslut tills prisuppgift för ny belysning är framtagen. Ordföranden kontaktar Lars Kjellgren.

9 Information från sektionerna

Varmbadhussektionen har haft möte under veckan. Läckan vid skorstenen måste åtgärdas men det är svårt att täta läckan. Önskemål finns att kunna dimma belysningen i samlingsrummet. Förslaget kräver en investering av ca 5000 kr. Byte av lås och nya nycklar och kod är nödvändigt. Nyckellista är under framtagande.

Jubileumsfest i sektionen är planerat. Fredagen 20 maj är föreslagen. Det krävs att Herrkvällen flyttas till 27 maj.

Duschen läcker. Det behöver köpas in en ny blandare med starkare fästen.

Sektionen jobbar vidare på om grillplats är aktuell framgent.

Beslut: Dimmer och ny duschblandare köps in. Lås byts ut och ny kod anordnas. Totalinvestering på ca 10 000 kr. Det går bra att flytta Herrkvällen den 20 maj till den 27 maj.

10 Ekonomisk rapport

Medlemsfakturor skickas ut under mars.

Osäkerheten med avtalet för Norra Hamnen gör att vi budgetmässigt inte räknar med att få några intäkter från Norra Hamnen efter 2016.

Ny likviditetskalkyl görs av Anders och presenteras på nästa möte.

Beslut: Bodil N och Johan E tar fram ett förslag på låneavtal med medlemmarna som förslag till finansiering av resterande arbeten i Sjöstugan. Förslaget kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte.

11 Nya medlemmar

Inga nya medlemmar.

12 Övrigt

Nya sjöbodar skall byggas av Sjöbodsföreningen. En fråga har kommit upp om Kent och arbetslaget kan stå i Sjöstugan för att prefabricera bodarna. Sjöstugeföreningen står för skydd för golv bla.

Beslut: Styrelsen godkänner att arbetet utförs i Sjöstugan för Nösunds Sjöbodsförenings räkning.

Nösunds Båthamn vill att Kent L och kommunens arbetslag bygger ett litet trädäck över det utrymme som nu har skapats mellan Sjöstugan och bryggången ner till Båthamnens innersta ponton. Detta för att ingen skall trilla ner och skada sig. Nösunds Båthamn står för kostnaden av materialet medan Föreningen Nösund låter Kent och arbetslaget utföra jobbet. Däcket kommer att byggas med en lucka som kommer att tillåta en fortsatt enkel åtkomst till utrymmet under Sjöstugan. Arbetet kommer att utföras under våren 2016.

Beslut: Förslaget tillstyrktes av FN’s styrelse.

Sommarfesten diskuterades. Ännu ingen ny Festkommitté. Men en del nya idéer kom upp.

Företagsworkshop under sommaren skall planeras i enlighet visionsworkshop. Bodil N och Mikael H förbereder och tar fram förslag.

Swish diskuterades för betalningar. Johan E kontaktar Orust Sparbank för mer information.

Beslut: Styrelsen beslutade att ett swishkonto öppnas om möjligt. Kassören ser över hur det praktiskt kan lösas.

Tomträttsavtalet för Magasinet är inte skickat från kommunen. Ansvarig person på kommunen har slutat så att en ny ansvarig måste kontaktas. Mikael H håller kontakten.

13 Nästa möte, inkl. fika

Nästa möte är den 19 mars kl. 09:30-11:30, och fikat tar Anders B.

14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos