Styrelseprotokoll 26 jun 2016

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 26 juni 2016 i Varmbadhuset kl. 09.30-11.30.

 

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Pia Gitse, Hans Johansson, Eva Ossiansson, Mikael Hassler och Bodil Novik Nilsson

Ej närvarande: Anders Bengtsson och Johan Eriksson

§1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Magnus Johansson valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom och några förtydligaden gjordes.  Bidragsanslag är uppsatta i Sjöstugan och toaletter och kommer att sättas upp i badhusen.

Lars-Erik R kontaktar Eva Schollin anagående brevet till Länstyrelsen om den nya kraftledningen över Boxvik.

Allsång kommer att genomföras av Örjan Palmgren torsdagarna 21 och 28 juli i Sjöstugan utöver de redan bokade torsdagarna 7 och 14 juli med Lennart Torstensson.

§2 Inför årsmötet – planering och motioner

Magnus J håller på att förbereda årsmötet. Informationspunkter diskuterades.

Motioner har inkommit och dessa gicks igenom. Förberedelse av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning pågår.

 

§3 Sjöstugeprojektet-status

Hans J redovisade att det varit möte 7 juni inom arbetsgruppen med Bengt T, Egon och arbetslaget via Kent. Arbetena leds och planeras av Egon som är utsedd projektledare. Underhållsarbetena har reviderats och etapperna med stegvisa förbättringar gäller. Hans hjälper till med ritningar och planeringen rörande grundkonstruktionen utanför ingångarna samt fasad som justerats efter nuvarande förutsättningar.

Bygglovet är klart. En ny beräkning av kostnaderna behöver göras för att få fram vilka ekonomiska medel som krävs för kommande etapper.

Preliminär start för nästa etapp är 1 oktober 2016. Aktivitets- och tidsplan etableras. Anpassning måste även göras utifrån arbetslagets tillgänglighet.

Arbetsmiljöfrågan har tagits upp inom arbetsgruppen.

§3 Nya hyresavtal upplägg – exempel

Förslag till hyresavtal och nya avtalsprinciper presenterades av Eva O och Mikael H som tagit fram förslag.

Beslut: Förslagen presenteras och information ges på årsmötet. Arbetet med prissättning återupptas av styrelsen under hösten.

§5 Bidragsbrevet – status

Hittills har det inkommit ca 62500 kronor vilket är positivt.  Förslag till gåva till de som gett bidrag diskuterades. Inget nytt rörande bidragsbrevet.

§6 Officiellt beslut från Boverket

Boverkets beslut, avslag, lästes upp och avhandlades.

§6 Nytt avtalsförslag för Norra och Grunda badet

Nytt förslag har tagits fram rörande arrendeavtal från Samfällighetsföreningen. Förslaget skulle innebära att nuvarande arrendeavtal skall ändras till ett benefikt nyttjanderättsavtal.  Det nya tidsbegränsade avtalet skulle gälla i 5 år och därefter automatiskt förlängas varje år eller förnyas med en ny avtalsperiod av 5 år.

Beslut: Styrelsen bad ordförande L-E Roos att kontakta Michael Gibbons (advokat) för att ta råd huruvida det nya avtalsförslaget medförde några nackdelar för Föreningen Nösund som inte finns i vårt nuvarande arrendeavtal.

§7 Inspektion av badplatserna

Magnus föredrog de punkter som kommit fram vid besiktningen som gjordes 4 juni. Se vidare separat dokumentation som bilaga till protokollet.

Sanden har försvunnit vid stränderna och det skulle behöva förbättras på båda baden. Ena fästet på mittentrampolinen Djupa badet behöver förbättras senast nästa säsong.

Beslut: Styrelsen rekommenderar att förslagen med nödvändiga direkta åtgärder genomförs enligt listan i bilagan. Betongförbättringar på Djupa badet görs i samband med gjutning av plintar på Sjöstugan av frivilliga.  Magnus J tar kontakt med Bengt T så att sand kan införskaffas och fördelas på båda baden.

§8 Information från sektionerna

Varmbadhuset

Dörrarnas stängning behöver förbättras, de är tröga för närvarande.

Prissättning för företag diskuterades. Eventuell differentierad prissättning på veckodagar kontra helger kan komma att ske. Mikael tar upp förslaget i Varmbadhusgruppen. Fakturahanteringen behöver förbättras. Ordföranden tar upp detta i kommande informationsbrev.

Sjöstugan

Pia G informerade om ventilationen och städningen. Eventuellt behöver ventilationen förbättras i det ombyggda stolsförrådet.

Toaletterna

Det har dumpats skräp i toaletterna. Under sommarperioden samlas det mycket skräp i anslutning till och i toaletterna. Ett förslag diskuterades att ställa ut en hyrd container som en insats att förbättra läget.

Beslut: Ordföranden pratar med Vägföreningen om att hyra en container och att dela kostnaden mellan föreningarna.

§9 Ekonomisk rapport

Inget nytt.

§10 Nya medlemmar

Björn Eklund med familj samt Britta och Torgny Rickardsson hälsas välkomna som nya medlemmar Föreningen Nösund.

§11 Övrigt

Med anledning av ett påpekande från revisor Eva Olsson angående att Herrbastuklubben inte betalar hyran av Varmbadhuset på samma sätt som övriga medlemmar och grupper föreslog Anders Bengtsson att vi fr.o.m. 2017 inför samma betalningssätt för samtliga medlemmar och grupper.

Beslut: Styrelsen beslutade enligt revisor Eva Olssons önskemål om att samtliga medlemmar och grupper betalar för hyra av Varmbadhuset på lika sätt. Inga undantag. Genomförs fr.o.m. 2017.

Pia G rapporterade att det är 102 personer anmälda hittills till Sommarfesten, vilket är positivt.

Sommarmarknaden på Nösundsdagen kommer att gå avstapeln den 2 juli. Pia G tog upp att det behövs nya utställare.

Fiberföreningen kommer att ha möte i Tegneby, alla uppmanas att medverka.

§13 Nästa möte, inkl. fika

Nästa möte bestäms efter årsmötet.

§14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos